Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

11.2.1 Oppvekst og utdanning

Barnehage

 Barnehage20152016201720182019
 Barn i barnehage (omregnet til heltidsplasser)     
 0 - 6 år i alt76377606746874337403
 0 - 3 år kommunale barnehager16721681164016421641
 0 - 3 år private barnehager10011046108910751021
 3 - 6 år kommunale barnehager30773083295028872824
 3 - 6 år private barnehager18881796178918291917
 Tilbud til barn med spesielle behov     
 Styrket barnehagetilbud, antall barn480531565552465
 Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (STA), antall barn3833474538
 Spesialpedagogisk hjelp fra ressussenteret, antall barn 335378430429366
 Barn som har fått innvilget søknad om prioritert barnehageplass     
 Innvilget søknad om prioritert plass, totalt223147116175158
 Helse barn2719202130
 Helse familie7259367541
 Søkt inn av barneverntjenesten2718192322
 Språklige minoriteter7451415665
 Antall barnehager     
 Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager, fra 2018 3 åpne72/5572/5570/5366/5366/53
 Barnehager adm. lagt under skole11111
 Private barnehager/virksomheter, inkl. 5 åpne barnehager5658545150
Tabell 11.2 Barnehage.
Last ned tabelldata (Excel)

Skole

 Skole og SFO     
 Grunnskole20152016201720182019
 A: Barn skolepliktig alder: 6-15 år 15 745 15 829 16 094 16 309 16 466
 B: Elever i Stavangerskolen, herav: 14 790 15 123 15 248 15 311 15 375
 - Barnetrinn 10 607 10 826 10 896 10 982 10 938
 - Ungdomstrinn 4 183 4 297 4 352 4 329 4 437
 Sum årsverk personale med lederoppgaver 117 121 128 135 135
 Sum årsverk til undervisning 1 061 1 094 1 127 1 187 120 318
 Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 1 389 1 478 1 523 1 660 1 618
 Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 1 177 1 199 1 223 1 138 1 111
 Skolefritidsordning     
 Barn i SFO 4 618 4 519 4 613 4 509 4 479
 Barn i SFO med 100% plass 3 583 3 411 3 406 3 304 3 245
 Dekningsgrader     
 Andel elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 8 8 8 7 7
 Andel elever med spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 9 10 10 11 10
 Andel elever 1.-4. trinn med plass i kommunal SFO 73 71 72 71 71
 Produktivitet     
 Lærertetthet i ordinær undervisning 19 19 19 17 17
Tabell 11.3 Skole og SFO.
Last ned tabelldata (Excel)
 Kulturskolen20152016201720182019
 Netto driftsutgifter pr. deltaker ekskl. korps/kor87699140901688938903
 Antall elevplasser kulturskolen:3 5483 5753 6153 6523 660
  - Musikkgrupper 0 til 5 år961161019982
 - Kulturkarusellen 1. og 2. trinn420465455435435
 - Instrumental 1 6581 6501 6341 6131 611
 - Annen musikkopplæring20 212327
 - Dans 9059559931 0161 015
 - Bilde / visuell kunst899098101117
 - Drama/teater170130122173188
 - Samspill/kammermusikk190170190192185
Tabell 11.4 Kulturskolen.
Last ned tabelldata (Excel)
 Johannes læringssenter20152016201720182019
 Barnehage     
 Innføringsbarnehagen på Johannes Læringssenter 42 60 65 62 53
 Barnehager flerspråklige assistenter 520 389 409 430 417
 Grunnskole     
 Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (1.-7. trinn) 257 335 228 221 198
 Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (8.-10. trinn) 54 136 122 77 50
 Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæring 750 901 816 783 778
 Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring (Innføringssk.) 289 385 326 302 284
 Voksenopplæring     
 Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år) 657 906 895 1 082 1 023
 Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november)0 128 8 00
 Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger 253 361 320 360 385
 Norskopplæring, INTRO-program fra andre kommuner 93 106 93 96 58
 Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timer 526 576 601 778 399
 Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer 15 13 13 13 15
 Kvalifiseringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og Cafe Gummien) 44 65 66 48 66
 Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveld 1 052 877 681 690 485
 Norskopplæring - nettundervisning 557 592 220 300 246
 Oppdragsundervisning - eksterne kurs 129 12 75 64 69
 Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige voksne over 16 år 233 295 323 337 429
 Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige asylsøkere 16-18 år0 33 8 0 7
 Grunnskole norske voksne 0000 1
 Engelsk voksne på dag - norske og minoritetsspråklige 24 7 12 7 293
 Engelsk voksne på kveld - norske og minoritetsspråklige 00 33 47 99
 Spesialundervisning for voksne 168 167 115 204 179
 Fagkonsulent innen syn 129 152 149 156 157
 Fagkonsulent innen hørsel 486 466 359 521 427
 Rådgiverkontor for hørselshemmede 125 125 108 76 100
 Datahjelp 15 24 12 11  
 Kvalitet     
 Antall plasser i mottaksbarnehagen 48 54 54 54 54
 Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn) 28 28 28 28 28
 Antall timer i gjennomsnitt (8.-10. klassetrinn) 30 30 30 30 30
 Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-10. klasse)* 4 4 4 4 4
 Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap 300 300 300 300 300
 Maks. timetall for innvandrere - spor 1-3 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
 Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Tabell 11.5 Johannes læringssenter.
Last ned tabelldata (Excel)
 PPT20152016201720182019
 Antall saker30523226333534093193*
 Antall nye saker voksne174176233219182*
 Antall nye saker barn798932911992463*
 Antall sakkyndige vurderinger1 0731 2311 3121 185765*
 Kvalitet     
 Antall på venteliste97110120166175*
 Tilbud systemarbeid     
 Antall nettverk og konsultasjoner418ca. 450456463ca. 450
 Antall kurs76ca. 808279Ca. 80
 *     
 Tall pr 30.06.2019 -Grunnet overgang til nytt system     
Tabell 11.6 PPT.
Last ned tabelldata (Excel)
 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste20152016201720182019
 Årsverk helsesøster50,653,159,267,471,9
 Årsverk jordmor6,66,558,5510,5512,55
 Årsverk psykologer333-3
 Årsverk Helsestasjonens familiesenter7771111
 Fødsler 1 763 1 724 1 705 1 606 1 543
 Gravide til svangerskapskontroll hos jordmor 1 460 1 402 1 511 1 363 1 430
 Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer 44 543 45 724 44 460 44 612 43 999
 Konsultasjoner skolebarn 6-15 år 34 345 39 610 43 554 46 785 56 714
 Telefonkontakter helsestasjon 7 209 7 116 6 226 9 660 6 545
 Barselgrupper 154 146 145 160 158
 Antall deltakere i barselgrupper 1 395 1 248 1 375 1 311 1 282
 Tverrfaglige samarbeidsmøter 471 494 525 644 554
 Helsestasjonens Familiesenter, antall henvendelser815850460653691
 Kvalitet     
 Dekningsgrad hjembesøk nyfødte80 %83 %77 %83 %89 %
 Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine94 %93 %96 %-95 %
 Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine93 %91% *90% *-94 %
 *     
 MMR: Nå kreves 2 doser for å få betegnelsen "fullvaksinert", mot 1 dose tidligere     
Tabell 11.7 Helsestasjon og skolehelsetjeneste.
Last ned tabelldata (Excel)

Barn og unge

 Bydelshus og fritidsklubber Bydel/ senter/ aktivitetSum besøkende 2018Andel barn og unge (0-25 år) 2018%-andel barn og unge 2018Sum besøkende 2019Andel barn og unge (0-25 år) 2019%-andel barn og unge 2019
 Øyahuset Hundvåg 38 501 15 569 40 38 707 16 440 42,5
 Midjord bydelshusStorhaug 25 018 10 809 43 23 541 10 548 44,8
 Kyviken- StorhaugBydekkende 2 475 2 475 100 3 242 3 242 100
 Madla bydelshusMadla 78 500 25 174 32 76 732 24 119 31
 Kvernevik bydelshusKvernevik 31 780 20 610 65 31 479 16 469 52
 Tasta bydelshusTasta 38 884 17 196 44 40 368 16 829 42
 Tjensvoll bydelshusTjensvoll 31 213 11 158 36 31 566 12 384 39
 Fritid PUH*Tjensvoll 8 499 1 271 15 8 627 1 328 15
 Bekkefaret bydelshusHillevåg 41 430 14 919 36 48 694 16 049 33
 Gausel bydelshusGausel 36 396 24 636 68 39 350 25 126 64
 Metropolis Sentrum 52 743 50 232 95 50 000 42 500 85
 Musikktjenesten for ungdomBydekkende 3 938 3 938 100 3 740 3 740 100
 BakgårdenBydekkende 731 731 100 1 431 1 431 100
 Sum besøkende  362 373 197 361 55 397 477 190 205 48
Tabell 11.8 Bydelshus og fritidsklubber.
Last ned tabelldata (Excel)
 Fiks Ferigge ferie (FFF)Sum besøkende 2015Sum besøkende 2016Sum besøkende 2017Sum besøkende 2018Sum besøkende 2019
 Sommeraktiviteter     
 Ferieklubb567543498646810
 Sommerleir Vier17517714691132
 Ungdomsleir Vier*42443945-
 Sommerbonanza---84146
 Sommerleir Lundsvågen144148150150138
 Sum besøkende Fiks Ferigge Ferie9289128331 0161 226
 *     
 *I 2019 ble det ikke tilbudt ungdomsleir på Vier     
Tabell 11.9 Fiks Ferigge Ferie.
Last ned tabelldata (Excel)
 Barneverntjenesten20152016201720182019
 Alle barn med tiltak 880 927 980 1 062 1 073
  - med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12. 431 441 611 699 733
  - med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12. 449 486 369 363 345
 Nye meldinger 1 019 1 161 1 078 1 252 1 190
 Henleggelsesprosent meldinger 0 0 0 0 0
 Nye undersøkelsessaker 806 1 050 1 010 1 042 1 156
 Henleggelsesprosent for undersøkelser 1 1 1 1 60
 Nye barn med vedtak om tiltak 397 396 400 450 462
 Antall Fylkesnemndsaker 50 32 34 51 21
 Antall Midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda 22 17 45 45 29
 Kvalitet     
 Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse2 %4 %12 %11 %6 %
 Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda100 %81 %92 %100 %100 %
 Medhold saker i fylkesnemnda86 %78 %94 %96 %86 %
 Fordeling etter sakstype pr. 31.12.     
 Barn som får hjelpetiltak i hjemmet, (KOSTRA 251)49 %48 %62 %66 %68 %
 Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252)51 %52 %38 %34 %32 %
Tabell 11.10 Barneverntjenesten.
Last ned tabelldata (Excel)