Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.1.1 Finansielle målsettinger

Stavanger kommune har veletablerte, langsiktige finansielle målsettinger for kommunens økonomiske disposisjoner. På kort sikt kan resultatoppnåelsen variere, mens de på lengre sikt må oppnås for å skape en robust og bærekraftig økonomi.

I tillegg til de tre styringsmålene som bystyret i Stavanger har vedtatt, har Fellesnemnda for nye Stavanger kommune i sak FN 37/18 anmodet om oppfølging av ytterligere to økonomiske måltall som retningsgivende i 2019 – på veien til en ny kommune 01.01.2020. Målene har vært førende for bystyrets behandling av handlings- og økonomiplan 2019-2022, disponeringen av årsresultatet for 2018 og påfølgende justering av budsjett 2019. Følgelig rapporteres det på samtlige måltall for 2019. Se tabell 3.1.

Foreløpig foreligger ikke konsoliderte måltall for konsernet som styringsmål.

Økonomiske mål Mål20192018Gjennomsnitt
siste 5 år
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene3 %2,5 %2,5 %3,5 %
Investeringer, andel egenfinansiering> 50 %55 %72 %57 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene< 60 %63 %61 %61 %
Investeringer i prosent av driftsinntektene< 11-12 %8 %11 %11 %
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene6 %6,6 %6,2 %4,7 %
Tabell 3.1 Finansielle målsettinger
Last ned tabelldata (Excel)

Netto driftsresultat ble på 2,5 % i 2019 og er betydelige bedre enn budsjettert. Det langsiktige målet for Stavanger er på 3,0 % og strengere enn Fellesnemndas anbefaling om minimum 2 % på kort sikt. Egenfinansieringsgraden ble 55 % og innfrir kommunens langsiktige målsetning på minimum 50 %. Gjeldsgraden havnet på 63 % og like i overkant av målet om lavere enn 60 %. Investeringene utgjorde kun 8 % av driftsinntektene i 2019. Disposisjonsfond havnet over det lokale kravet med 6,6 % av driftsinntektene. Samtlige måloppnåelser ble bedre enn budsjettert og alle utenom gjeldsgraden nådde ønsket nivå.

Analyser av historiske måltall viser at de overordnede styringsmålene henger sammen og er viktige å opprettholde for å skape en god økonomisk bærekraft i framtiden.