Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.1.9 Balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser en samlet økning i eiendelene på kr 1 457 mill. i 2019. Anleggsmidlene økte med kr 1 099 mill. blant annet som følge av økte pensjonsmidler og aktiverte investeringer. Økningen i omløpsmidler på kr 358 mill. er hovedsakelig et resultat av økning i premieavvik og bankinnskudd. Egenkapitalen økte med kr 172 mill., noe som er kr 1 064 mill. mindre enn økningen i gjelden. Økte pensjonsforpliktelser utgjorde 54 % av samlet økning i langsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er styrket med kr 304 mill. fra 2018 til 2019. Balanseregnskapet er nærmere omtalt i kapittel 3.4.

BalanseregnskapetRegnskap 2019Andel 2019Regnskap 2018Andel 2018Endring
2019-2018
Anleggsmidler28 61789,1 %27 51889,8 %1 099
Omløpsmidler3 49210,9 %3 13410,2 %358
Sum eiendeler32 109100 %30 652100 %1 457
Egenkapital10 57032,9 %10 39833,9 %172
Langsiktig gjeld19 80661,7 %18 57060,6 %1 236
Kortsiktig gjeld1 7345,4 %1 6845,5 %49
Sum egenkapital og gjeld32 109100 %30 652100 %1 457
      
Arbeidskapital1 758 1 454 304
Tabell 3.4 Balanseregnskap. Alle tall i mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)