Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.2.2 Investeringsutgifter

UtgifterRegnskapReg. budsjettAvvikRegnskap i fjor
Lønnsutgifter 24 420 0 -24 420 24 649
Sosiale utgifter 5 990 0 -5 990 5 816
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 882 865 1 055 017 172 152 1 118 342
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 9 165 0 -9 165 18 481
Overføringer 111 495 7 116 -104 379 140 478
Renteutgifter og omkostninger 20 0 -20 6
Fordelte utgifter -190 641 0 190 641 -176 315
Sum utgifter 843 314 1 062 133 218 819 1 131 456
Tabell 3.6 Utgifter i investeringsregnskapet 2019, tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Brutto investeringsutgifter eksklusive finanstransaksjoner ble kr 843 mill. i 2019. Det er kr 219 mill. lavere enn justert budsjett. Mindreforbruket skyldes endret framdrift i gjennomføringen av flere investeringsprosjekter enn tidligere forutsatt. Investeringsprosjekter pågår ofte over mer enn ett kalenderår, slik at budsjett – og regnskapstall må ses samlet over en periode på 2-3 år, fordi avvikene mellom budsjett og regnskap hovedsakelig skyldes tidsforskyvninger, det vil si endret finansiell framdrift.

Tidsforskyvinger har ulike årsaker, for eksempel uforutsette forhold i forbindelse med grunnerverv, endrede vedtak knyttet til reguleringsplaner, omfattende kontraktsforhandlinger og endret finansieringstidspunkt enn tidligere forutsatt.

Regnskapsskjema 2B gir en detaljert oversikt over investeringsprosjekter i 2019 og forbruket per prosjekt.

Eksempler på byggeprosjekter med merforbruk i forhold til budsjettet i 2019 er Nye Tou, 2. byggetrinn (kr 8,2 mill.) og Tasta barnehage (kr 7 mill.).

Av byggeprosjekter med mindreforbruk ift justert årsbudsjett 2019 kan Nye Tou, 3. byggetrinn (kr 14,8 mill.), Gautesete skole (kr 13,1 mill.) og Vaulen skole (kr 9,4 mill.) og Rådhuset (kr 8,8 mill.) nevnes.

Det gjøres oppmerksom på at prosjektenes merforbruk/mindreforbruk skyldes tidsforskyvninger, og er et avvik i forhold til prosjektenes årsbudsjett. Det innebærer ikke at investeringsprosjektene koster mer eller mindre enn planlagt totalt sett, men det forklarer avviket mellom regnskapsførte brutto investeringsutgifter og brutto investeringsbudsjett.

Bykassens brutto investeringsnivå ekskludert finanstransaksjoner de siste 5 årene framgår av figur 3.6. Gjennomsnittlig årlig investeringsnivå de siste 5 årene har vært på kr 1,1 mrd. Investeringsnivået i 2019 ble kr 258 mill. lavere enn gjennomsnittet for de siste 5 årene.

Figur 3.6 Brutto investeringer ekskludert finanstransaksjoner 2015-2019. Beløp i hele mill kr.

Figur 3.7 viser brutto investeringsutgifter i 2019 fordelt på hovedområder. Avvikene mellom regnskap og budsjett skyldes i hovedsak tidsforskyvninger, og er et avvik i forhold til prosjektenes årsbudsjett. Det innebærer ikke at investeringsprosjektene koster mer eller mindre enn planlagt totalt sett, men det forklarer avviket mellom regnskapsførte brutto investeringsutgifter og brutto investeringsbudsjett.

Figur 3.7 Investeringsutgifter fordelt etter hovedformål. Beløp i hele mill. kr. * Inkluderer ikke investeringstiltak i regi av Stavanger boligbygg KF

De største investeringsprosjektet i kategorien diverse investeringer er Olav Kyrres gate 19 og Stavanger svømmehall (kr 24,2 mill.), Nye Tou, byggetrinn 2. (kr 20,2 mill.)  I budsjettet inngår også blant annet kr 100 mill. tiltenkt byggemodning Madla/Revheim og Hillevåg (som skal benyttes av Stavanger utvikling KF).

Investeringene i skolebygg i 2019 utgjorde om lag kr 152 mill. De største investeringsprosjektene som inngår her er Gautesete skole (kr 107 mill.), og Nylund skole (kr 18 mill.).

Park og vei har gjennomført investeringer for kr 153 mill. i 2019 her inngår en rekke prosjekter som Hinna idrettsanlegg, rekkefølgekrav (kr 10 mill.), Utskifting av gatelysarmatur (kr 9,3 mill.) Kunstgressbaner på Kvaleberg (kr 8,2 mill.) og Vassøy (kr 7,8 mill.) og park på Tivolifjellet (kr 6,8 mill.).

Investeringer i idrettsbygg i 2019 ble kr 150 mill. De største enkeltprosjektene som inngår i denne kategorien er kjøp av aksjer i Forus Flerbrukshaller AS, Forus Bedriftsidrettsarena AS og Forus Folkehelsesenter AS (kr 70,8 mill.), Stavanger svømmehall/ok19 (kr 22,4 mill.) og Hinna idrettsanlegg (kr 11,2 mill.).

De største investeringsprosjektene for vann, avløp og renovasjon er for Vann – Fornyelse/renovering (kr 43,6 mill.), Avløp – Fornyelse og renovering (kr 39 mill.) og Renovasjon – Nye søppelspann (kr 4,7 mill.).

Av barnehagebygg er Tasta barnehage (30,8 mill.), Ytre tasta barnehage (20,4 mill.) og Tastavarden barnehage (kr 12,8 mill.) de største prosjektene i 2019.

Investeringsutgifter knyttet til Helse og velferd utgjorde om lag kr 66 mill. i 2019. Her inngår blant annet prosjektene Midlertidige lokaler legevakten (kr 11,3 mill.), rehabilitering institusjoner og bofellesskap (kr 17 mill.) og Bofellesskap på Hinna (kr 7,2 mill.). Prosjektene til Stavanger boligbygg KF er ikke inkludert.

Det største prosjektet knyttet til kirkelig formål i 2019 er Domkirken 2025 (kr 24 mill.)

Ferdigstilte byggeprosjekter 2019

• Rehabilitering av Olav kyrres gate 19 og Stavanger svømmehall
• Rehabilitering av Gautesete skole
• Garderober og fasade ved Stavanger idrettshall
• Nye Tou, byggetrinn 2
• Utbygging Nylund skole