Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.3.4 Eksterne finanstransaksjoner

Tabell 3.12 gir en oversikt over kommunens finansinntekter og -utgifter, som består av rente- og avdragsutgifter, renteinntekter, utbytte og avkastning fra finansforvaltningen. Summen av eksterne finanstransaksjoner utgjør en mindreutgift på kr 37,8 mill. mot justert budsjett 2019. Mindreutgiften er i stor grad knyttet til økte renteinntekter.

LinjeEksterne finanstransaksjoner.Regnskap 2019Justert budsjett 2019AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
1Renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag-445 255-414 126-31 129104,3-425 650
2Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter572 385579 090-6 70598,6579 518
3Sum eksterne finanstransaksjoner127 130164 964-37 834 153 868
Tabell 3.12 Eksterne finanstransaksjoner, alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Renteutgifter på kommunens innlån inkludert nettoeffekt av rentebytteavtaler ble kr 2,5 mill. lavere enn budsjettert. Avdragsutgifter på kommunens innlån ble kr 3,6 mill. lavere enn budsjett. Hovedårsaken er at lånerammen for investeringslån i 2019 ikke ble fullt ut disponert. Netto renteinntekter knyttet til startlån ble kr 0,5 mill. lavere enn budsjett.

Utbytte fra Lyse AS utgjorde kr 240,2 mill. i 2019 (eierandel på 43,68 %). Utbytte fra ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS ble på kr 1 mill. (eierandel på 33,15 %). Stavanger kommune har videre mottatt kr 1 mill. i utbytte fra Renovasjonen IKS (eierandel på 50 %).

Renteinntekter fra bankinnskudd ble kr 20,5 mill. høyere enn budsjett. Gjennomsnittlig likviditet på konsernkonto var på kr 2,29 mrd. i 2019, noe som er kr 263 mill. høyere enn i 2018. Renteinntekter fra ansvarlig lån i Lyse AS ble kr 0,9 mill. lavere enn budsjett. Urealisert gevinst på kr 8,5 mill., netto realisert gevinst på kr 0,9 mill. og direkteavkastning på kr 21,2 mill. ga en samlet netto avkastning fra finansforvaltningen på kr 30,6 mill. i 2019. For en nærmere omtale av finansforvaltningen vises det til kapittel 3.6 og Årsrapport 2019 – Likviditets- og låneforvaltning.