Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.3.6 Resultat per tjenesteområde

Regnskapsresultatet på tjenesteområdene viser samlet sett et negativt avvik på kr 41,5 mill. Dette tilsvarer et merforbruk på 0,6 % for 2019.

TjenesteområdeRegnskap 2019Just. budsjett 2019Avvik 2019 Forbruk %Regnskap 2018
Oppvekst og utdanning3 265 1073 223 82041 287101,33 223 335
Helse og velferd2 966 7862 920 69546 091101,62 746 449
By- og samfunnsplanlegging60 47165 961-5 49091,759 514
Bymiljø og utbygging558 332580 297-21 96596,2541 774
Innbygger- og samfunnskontakt243 362251 755-8 39396,7219 907
Stab og støttefunksjoner316 982327 037-10 05596,9284 364
Sum tjenesteområdene7 411 0407 369 56541 475100,67 075 344
Tabell 3.14 Økonomisk resultat per tjenesteområde. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Oppvekst og utdanning

Regnskapsresultatet samlet for Oppvekst og utdanning viser et merforbruk på kr 41,3 mill. av en netto budsjettramme på kr 3,22 mrd. Dette utgjør en forbruksprosent på 101,3.

Oppvekst og utdanningRegnskap 2019Just. budsjett 2019Avvik 2019 Forbruk %Regnskap 2018
Stab Oppvekst og utdanning34 68636 692-2 00694,535 876
Barnehage1 097 3951 071 29926 096102,41 048 155
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud91 68091 6384210089 306
Grunnskole1 359 5891 338 64920 940101,61 317 012
Johannes læringssenter116 480121 498-5 01895,9186 463
Stavanger kulturskole41 15440 896258100,639 776
Pedagogisk-psykologisk tjeneste47 13448 475-1 34197,243 575
Ungdom og fritid65 60067 088-1 48897,871 006
Helsestasjon og skolehelsetjenesten83 60786 650-3 04396,578 473
EMbo60 12860 149-2110063 455
Barnevernstjenesten267 653260 7866 867102,6250 237
Sum Oppvekst og utdanning3 265 1073 223 82041 287101,33 223 335
Tabell 3.15 Oppvekst og utdanning. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsresultatet for grunnskolene og barnehagene i Stavanger, som har de største budsjettrammene innenfor oppvekst og utdanning, viser begge merforbruk. Det samme gjør barnevernet.

Skolenes merforbruk knyttes til høye strømutgifter, merutgifter til private skoler og kostnader knyttet til barn som går på skole i andre kommuner.

Barnehagenes merforbruk knyttes i hovedsak til overført merforbruk fra 2018, samt bruk av vikarer i forbindelse med sykefravær.

Barnevernet har hatt vekst i klientutgifter og utgifter til statlige tiltak.

Helse og velferd

Regnskapsresultatet samlet for Helse og velferd viser et merforbruk på kr 46,1 mill. av en samlet netto budsjettramme på kr 2,92 mrd. Dette utgjør en forbruksprosent på 101,6.

Helse og velferdRegnskap 2019Just. budsjett 2019Avvik 2019 Forbruk %Regnskap 2018
Helse- og sosialkontor604 852575 60129 251105,1666 128
NAV304 561304 656-95100298 813
Fysio- og ergoterapitjenesten69 98670 588-60299,164 380
Helsehuset i Stavanger24 58223 611971104,123 237
Hjemmebaserte tjenester190 432179 26411 168106,290 707
Bofellesskap478 235473 8814 354100,9447 550
Alders- og sykehjem865 350860 8884 462100,5837 069
Stavanger legevakt64 72561 4453 280105,359 792
Rehabiliteringsseksjonen60 13959 318821101,446 726
Arbeidstreningsseksjonen14 26015 352-1 09292,913 032
Boligkontoret7 9828 136-15498,17 414
Flyktningseksjonen117 524113 3774 147103,732 067
Dagsenter og avlastningsseksjonen209 281202 5776 704103,3193 483
Tekniske hjemmetjenester4 8268 209-3 38358,82 443
Krisesenteret i Stavanger13 58712 885702105,412 994
Sentrale midler levekår-179 714-163 673-16 041109,8-156 624
Sentrale midler legetjeneste77 37275 5201 852102,572 102
Stab Helse og velferd38 80739 060-25399,435 135
Sum Helse og velferd2 966 7862 920 69546 091101,62 746 449
Tabell 3.16 Helse og velferd. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

De største utfordringene i 2019 har vært knyttet til tjenestene ved helse- og sosialkontorene og hjemmebaserte tjenester. I 2019 var det en kostnadsvekst i kjøp av tjenester fra eksterne leverandører på 6 %. Veksten i kostnader av kan i all hovedsak knyttes til økning i kjøp av Brukerstyrt personlig assistent (BPA) og økte utgifter til utskrivningsklare pasienter. Hjemmebaserte tjenester har hatt en nedgang i bestilte tjenester og har et merforbruk som en følge av utfordringer med å tilpasse seg et lavere aktivitetsnivå.
Foreløpige prognoser for tilskudd ressurskrevende tjenester indikerer fortsatt vekst i tilskudd som kommunen mottar. Brukergruppen som er omfattet av ordningen ressurskrevende tjenester mottar i all hovedsak tjenester fra virksomhetene dagsenter og avlastning, bofellesskap og helse- og sosialkontorene. Merforbruket i disse virksomhetene kan til dels ses i sammenheng med økning i utgiftene knyttet til denne brukergruppen.

Det vises for øvrig til analyser for alle virksomhetsområdene i kap. 6.

Bymiljø og utbygging

Regnskapet samlet for Bymiljø og utbygging viser et mindreforbruk på kr 21,96 mill. av en netto budsjettramme på kr 580,3 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 96,2. I tjenesteområdet er det store svingninger innenfor rammen, særlig for Miljø, Stavanger Eiendom og Renovasjon.

Bymiljø og utbyggingRegnskap 2019Just. budsjett 2019Avvik 2019 Forbruk %Regnskap 2018
Stab Bymiljø og utbygging5 7976 245-448 92,8 4 656
Juridisk9 85510 482-627 94,0 11 195
Stavanger Eiendom260 623273 654-13 031 95,2 265 137
Park og vei169 204172 700-3 496 98,0 173 236
Idrett110 549107 6902 859 102,7 100 511
Vannverket-63 - -63 - -536
Avløpsverket1 638 - 1 638 - -1 406
Renovasjon4 8421404 702 3 458,5 122
Plan og anlegg-16 - -16 - -301
Miljø-3 9929 362-13 354 -42,6 -10 828
Triangulum-10424-128 -431,9 -11
Sum Bymiljø og utbygging558 332580 297-21 965 96,2 541 774
Tabell 3.17 Bymiljø og utbygging. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Årsaken til mindreforbruket hos Miljø er tilknyttet høyere inntekter enn budsjettert fra piggdekkavgiften og en mindre kostnad enn antatt i forbindelse med pant på gamle vedovner. Miljø har også brukt mindre enn budsjettert av klima- og miljøfondet.

Hos Stavanger eiendom skyldes avviket hovedsakelig mindre bruk av vedlikeholdstjenester enn antatt, i tillegg til en merinntekt hos energisentralen.

Renovasjon har hatt høyere utgifter enn antatt i forbindelse med kommunesammenslåingen, i tillegg til kostnader tilknyttet høyere avfallsmengde per innbygger, utlevering av større restavfallsbeholdere og at ettersorteringsanlegget var i full drift senere enn planlagt. Selvkostområdet fikk dermed et fremførbart underskudd på kr 4,9 mill. I underskuddet inngår også kr 0,67 mill. som gjelder Finnøy kommune da Stavanger overtok for tjenesten og viderefakturering av kostnadene. Se nærmere kommentar i note 21.

Også øvrige selvkosttjenester tappet tidligere opptjente reserver i 2019.

By- og samfunnsutvikling

Regnskapsresultatet på tjenesteområdene viser samlet sett et positivt avvik på kr 5,5 mill. av en netto budsjettramme på kr 65,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 91,7.

By- og samfunnsplanleggingRegnskap 2019Just. budsjett 2019Avvik 2019 Forbruk %Regnskap 2018
Stab By- og samfunnsplanlegging9 27013 108-3 83870,77 163
Byggesaksavdelingen2 3003 909-1 60958,83 071
Byutvikling22 71122 781-7099,722 397
Beredskap og samfunnsutvikling10 9239 2951 628117,511 396
Kart og digitale tjenester15 26716 868-1 60190,515 488
Sum By- og samfunnsplanlegging60 47165 961-5 49091,759 514
Tabell 3.18 By- og samfunnsplanlegging. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Det positive avviket skyldes i hovedsak lavere utgifter til digitalisering av arkivet, da digitalisering av arkivene på Finnøy og Rennesøy fikk høyere prioritet i 2019. Kart og digitale tjenester fikk dekket lønnsmidler av Vann- og avløp til en stilling til oppmåling for å få på plass arealer på alle bygg i matrikkelen i Finnøy og Rennesøy, utførte alle oppmålingsoppgaver for Rennesøy, samt at høy aktivitet i boligmarkedet medførte høyere inntekter ved salg av meglerpakker.

Innbygger- og samfunnskontakt

Regnskapsresultatet samlet for Innbygger- og samfunnskontakt viser et mindreforbruk på kr 8,4 mill. av en budsjettramme på kr 251,8 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 96,7.

Innbygger- og samfunnskontaktRegnskap 2019Just. budsjett 2019Avvik 2019 Forbruk %Regnskap 2018
Smartby8 23110 116-1 88581,48 744
Næring15 46816 481-1 01393,97 094
Kommunikasjon9 4239 488-6599,39 137
Kultur178 623180 276-1 65399,1166 900
Innbyggerdialog19 21421 903-2 68987,716 248
Stab Innbygger- og samfunnskontakt2 4722 865-39386,32 145
Politisk sekretariat9 93110 626-69593,59 639
Sum Innbygger- og samfunnskontakt243 362251 755-8 39396,7219 907
Tabell 3.19 Innbygger- og samfunnskontakt. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

På Kulturavdelingen skyldes mindreforbruket i hovedsak at driftsmidler på kr 1,6 mill. til Holmeegenes ikke ble utbetalt. Flytting ble gjennomført i 2019, og drift vil komme i 2020. Politisk sekretariat hadde langtidssykemeldte og har lavere driftsutgifter som følge av at det ikke har vært gjennomført kurs/opplæringer/reiser i 2019. Smartby har hatt forsinkelser i leveranser av noen prosjekter, og innbyggerdialog har hatt lavere lønnskostnader som følge av høyt sykefravær.