Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.4.1 Eiendeler

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 32,1 mrd. per 31. desember 2019, noe som er kr 1,45 mrd. (4,7 %) høyere enn per 31. desember 2018.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene består av faste eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, transportmidler o.l. Bokført verdi av anleggsmidlene var på kr 28,6 mrd. ved utgangen av 2019. Dette er en økning på kr 1,1 mrd. (4 %) fra kr 2018.

Bokført verdi på faste eiendommer, anlegg, maskiner mv. ble samlet økt med kr 262 mill. Pensjonsmidlene økte med kr 629 mill., konserninterne langsiktige fordringer er redusert med kr 31 mill., mens aksjer og andeler økte med kr 106 mill. blant annet som følge av kjøp av aksjer i Stavanger Forum AS og i driftsselskapene for Forus Sportssenter. Utlån ble økt med kr 133 mill. Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og startlån. Per 31. desember 2019 var ansvarlig lån til Lyse AS på kr 830 mill. og startlånene på kr 1,9 mrd.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, aksjer og andeler, obligasjoner, bankinnskudd o.l. Bokført verdi av omløpsmidlene var på kr 3,5 mrd. per 31. desember 2019, noe som er en økning på kr 358 mill. (11 %) fra 2018. Akkumulert premieavvik var per 31. desember 2019 på kr 533 mill. Dette er framtidige pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 7 år. Akkumulert premieavvik er økt med kr 107 mill. fra 2018 (25 %). Premieavviket er nærmere omtalt i kapittel 3.3.3 og note 5. Bokført verdi av kommunens obligasjoner var på kr 548 mill., og er dermed økt med kr 26 mill. fra 2018. Kommunens kasse og bankinnskudd var på kr 1,78 mrd. Økt bankinnskudd på kr 168 mill. er et resultat av blant annet økning i ubrukte lånemidler.