Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.4.2 Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Bokført egenkapital var per 31. desember 2019 på totalt kr 10,6 mrd., noe som er kr 172 mill. (1,65 %) høyere enn ved utgangen av 2018. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 704 mill., bundne driftsfond kr 123 mill., samt ubundne og bundne investeringsfond på henholdsvis kr 219 mill. og kr 50 mill. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 149 mill. er tilført egenkapitalen. Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk vedtas av kommunestyret ved behandling av årsregnskap 2019.

Den resterende egenkapitalen representeres av kapitalkonto. Aktivering av fast eiendom og anlegg samt av- og nedskrivninger føres mot kapitalkonto. I tillegg føres kjøp/salg av aksjer og andeler, avdrag på lån, netto endring i pensjonsforpliktelse mv. Kapitalkonto var per 31. desember 2019 på kr 9,4 mrd., noe som utgjør en økning på kr 27 mill. fra 2018. For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto vises det til note 24 i årsregnskapet.

Fond

Samlede fond er i løpet av 2019 økt med netto kr 196,3 mill. Investeringsfond har økt markant med kr 180,1 mill., bundne driftsfond er redusert med kr 43,4 mill. og disposisjonsfondet er økt med kr 59,6 mill. Disposisjonsfond ble tilført kr 197,5 mill. av regnskapsmessig mindreforbruk i 2018. Saldo og bevegelser i løpet av året vises i tabell 3.21 og 3.23, samt i note 10.

FondDisposisjons-fondBundet driftsfondUbundet investerings-fondBundet investerings-fondSum fond
Inngående balanse 1.1.644 294166 89529 39559 548900 132
Avsetninger289 38281 351219 3264 320594 379
Bruk av fondsmidler i driftsregnskapet-133 276-124 75500-258 031
Bruk av fondsmidler i investeringsregnskapet-96 499-44-30 000-13 507-140 050
Utgående balanse 31.12.703 901123 447218 72150 3611 096 430
Tabell 3.21 Oversikt over de ulike fond som Stavanger kommune har i 2019 og årets bevegelser. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond

Samlede disposisjonsfond utgjør kr 703,9 mill. per 31.12.2019 og er inndelt som følger av tabell 3.22

DisposisjonsfondRegnskap 31.12.2019Regnskap 31.12.2018
Vekstfond 14 350 21 350
Pensjonsfond 263 535 184 535
FOU-fond ROP-lidelser 9 000 10 000
Miljøfond 23 970 13 000
Nye Stavanger - Kompetanse 4 099 4 710
Digitaliseringsfond 98 140 100 000
Flyktning - Integreringsmidler 33 550 37 050
Asylant - vertskommune0 2 300
Kulturbyfond00
Kursreguleringsfond 67 469 59 200
Disposisjonsfond - generelt 189 788 212 149
Sum disposisjonsfond 703 901 644 294
Tabell 3.22 Oversikt over diposisjonsfond i Stavanger kommune per 31.12.2019. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond kan etableres og benyttes til drifts- og investeringsformål etter vedtak av bystyret i 2019 eller ved delegert fullmakt. Endringene i 2019 er følgelig basert på politiske vedtak og framkommer oppsummert av tabell 3.23. Måloppnåelser er nærmere omtalt i kapittel 3.1.6.

Disposisjonsfond - alle årets bevegelser20192018
Inngående balanse 01.01.644 294543 698
Netto reduksjon, jf. +/- 3 % fra året før-13 657-42 612
Opprinnelig budsjett - netto bruk-7400
Tilført overskuddet fra året før197 513181 148
Netto bruk / avsetning i 1. og 2. tertial-124 217-36 655
Avsetning særskilte saker 950
Netto bruk av vekstfondet-7 000-12 150
Netto bruk av klima- og miljøfond-4 230 
Netto bruk fond div. saker-4 118-3 742
Netto avsetning til kursreguleringsfond8 2690
Netto avsetning til fondet i år, jf. rådmannens fullmakt ved +/-3%7 78713 657
Sum utgående balanse 31.12.703 901644 294
Tabell 3.23 Oversikt over årets bevegelser ad disposisjonsfond i Stavanger kommune for 2019. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Ved årsavslutningen er kr 8,3 mill. av urealiserte gevinster satt av til kursreguleringsfondet i henhold til bystyrets retningslinjer for finansforvaltning. Se nærmere omtale om risikoanalyse i kapittel 3.6

Bystyret vedtok klima- og miljøtiltak for kr 10 mill. i budsjettet for 2019, hvorav kr 4,2 mill. er benyttet. Ved en inkurie ble ikke budsjettet justert i 2. tertial i henhold til reell framdrift og eldre tiltaksplaner. Kommunedirektøren vil komme tilbake til revidert plan for 2020.

Øvrige fond

Bundne drifts- og investeringsfond har midler knyttet til bestemte formål som ikke kan endres. Ved utgangen av 2019 utgjør bundne driftsfond kr 123,4 mill. Herav utgjør selvkostfond om lag kr 29,7 mill. (redusert med kr 13,9 mill.) og kommunesammenslåingsprosjektet Nye Stavanger kr 10,5 mill. (redusert med kr 21,0 mill.)

Ubundet investeringsfond er til fri disposisjon til investeringsformål. Ved nyttår står kr 218,7 mill. igjen som ubrukte ubundne investeringsmidler. Ved inngangen av året var fondet kun kr 29,4 mill.

Gjeld

Langsiktig gjeld var per 31. desember 2019 på kr 19,8 mrd. Dette er en økning på kr 1 236 mill. (6,7 %) fra 2018. Pensjonsforpliktelser og annen langsiktig gjeld utgjør henholdsvis kr 663 mill. og kr 573 mill. av denne økningen. Det vises til note 5 i regnskapet for en nærmere redegjørelse for økningen i netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at pensjonsforpliktelsene per 31. desember 2019 var kr 1,4 mrd. høyere enn pensjonsmidlene. Kortsiktig gjeld ble økt med kr 52 mill. fra 2018 til 2019.

Det gjenstod kr 585 mill. i ubrukte lånemidler per 31. desember 2019. Dette omfatter både udisponerte startlån og investeringslån.