Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.5.3 Arbeidskapital

Kommunen må ha en viss likvid beholdning siden inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tidspunkt. Størrelsen på denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på inn- og utbetalinger. Likviditeten til kommunen er preget av stor variasjon gjennom året. Kommunen benytter likviditetsbudsjettering for å styre likviditeten så optimalt som mulig gjennom året. I perioder med god likviditet kan likvide midler plasseres eksempelvis i verdipapirmarkedet med ulik tidshorisont.

Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet gir også uttrykk for kommunens likvide situasjon. I tabell 3.27 vises endringen i omløpsmidler fra 2010-2019 og endringen i kortsiktig gjeld i samme tidsrom. Summen av disse to endringene viser hvor mye arbeidskapitalen har endret seg fra år til år. Dette framkommer av den nederste linjen i tabellen. Arbeidskapitalen ble styrket med kr 304 mill. i 2019 som følge av at omløpsmidlene økte mer enn den kortsiktige gjelden.

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL2010201120122013201420152016201720182019
Omløpsmidler 01.01.1 563 6051 488 4101 808 8591 967 7851 830 6692 021 5642 364 3472 757 6073 051 8783 134 132
Omløpsmidler 31.121 488 4101 808 8591 967 7851 830 6692 021 5642 364 3472 757 6073 051 8783 134 1323 492 013
Endring omløpsmidler-75 195320 449158 926-137 116190 895342 783393 260294 27282 254357 881
Kortsiktig gjeld 01.01.1 266 0141 183 0271 469 1301 545 4401 484 9481 555 8371 613 1671 686 2901 605 9061 680 237
Kortsiktig gjeld 31.121 183 0271 469 1301 545 4401 484 9481 555 8371 613 1671 686 2901 605 9061 680 2371 733 664
Endring i kortsiktig gjeld-82 987286 10376 310-60 49270 88957 33073 123-80 38474 33153 427
Endring i arbeidskapital7 79234 34682 616-76 624120 006285 454320 136374 6567 923304 454
Tabell 3.27 Endring i arbeidskapital 2010-2019. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Siden ordningen med premieavvik ble innført i 2002, har de innbetalte pensjonspremiene hovedsakelig vært høyere enn de beregnede pensjonskostnadene. Differansen betegnes som premieavvik. Som følge av at det er pensjonskostnadene som utgiftsføres i regnskapene, har regnskapsresultatene de senere år ofte vist for positive beløp. Akkumulert premieavvik balanseføres som omløpsmidler. Som følge av at premieavviket ikke representerer reelle verdier, har utviklingen i arbeidskapital/likviditet også vist for gunstige tall.

Arbeidskapitalen per 31. desember 2019 var på kr 1,2 mrd. dersom det korrigeres for premieavviket på kr 533 mill. En økning i akkumulert premieavvik på kr 107 mill. medførte at den korrigert arbeidskapitalen økte med kr 197 mill. fra 2018 til 2019. Per 31. desember 2019 var premieavviket ca. 15 % av omløpsmidlene. I tabell 3.28 vises utviklingen i korrigert arbeidskapital i perioden 2010-2019.

Arbeidskapital 2010 -201912/31/201012/31/201112/31/201212/31/201312/31/201412/31/201512/31/201612/31/201712/31/20181/1/2019
Omløpsmidler 31.121 488 4101 808 8601 967 7851 830 6692 021 5642 364 3472 757 6073 051 8783 134 1323 492 013
Kortsiktig gjeld 31.121 183 0271 469 1301 545 4401 484 9481 555 8371 613 1671 686 2901 605 9061 680 2371 733 664
Arbeidskapital305 383339 730422 345345 721465 727751 1811 071 3161 445 9721 453 8951 758 349
Herav premieavvik285 507271 538395 791407 617528 271410 950389 708372 805426 146533 202
Korrigert arbeidskapital19 87668 19226 554-61 896-62 544340 230681 6091 073 1681 027 7491 225 148
Endring i arbeidskapital ihht. regnskap7 79234 34782 615-76 624120 006285 454320 135374 6567 923304 454
Endring / korrigert arbeidskapital-24 28548 316-41 638-88 450-648402 774341 379391 559-45 418197 398
Tabell 3.28 Arbeidskapital 2010-2019, korrigert for premieavvik. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)