Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.5.4 Utvikling i kommunens lånegjeld

Langsiktig lånegjeld har økt med 183 % de siste ti årene. Kommunen har i denne perioden hatt et gjennomsnittlig investeringsnivå på over kr 1 mrd. per år, en gjennomsnittlig egenfinansiering lavere enn målsettingen på 50 % og en betydelig økning i opptak av startlån. Tabell 3.29 gir en oversikt over utviklingen i langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, startlån, ubrukte lånemidler og lån der staten yter kompensasjon for renter og avdrag.

Utvikling i lånegjeld, tall i mill. kr2010201120122013201420152016201720182019
Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser4 8025 3475 7436 2346 9097 4177 7988 1358 2138 786
- Videre utlån / startlån893101412311400157117841 8601 9081 9502 006
- Ubrukte lånemidler13690211176300374290410422585
- Lån ifm. Eldre - og psykiatriplanen301287273259245231218204190172
- Lån ifm. Reform 972016129622000
- Lån skolebygg (staten betjener rentene)473456438421403372353323290288
- Lån kirkebygg (staten betjener rentene)7979858380140145139164232
Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner2 9003 4053 4933 8864 3044 5144 9305 1515 1985 504
Tabell 3.29 Utvikling i lånegjeld. Alle tall i mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Det mottas kompensasjon fra staten som dekker renter og avdrag på en relativt stor andel av kommunens lånegjeld. Det ytes kompensasjon for renter og avdrag på lån knyttet til Eldre – og psykiatriplanen og kompensasjon for renter på lån knyttet til investeringer i skole- og kirkebygg.

Brutto lånegjeld økte med kr 573 mill. fra 2018 til 2019. Økningen utgjør differansen mellom nye lån og betalte avdrag det aktuelle året. Lånegjelden økte med kr 306 mill. dersom det korrigeres for startlån, ubrukte lånemidler og lån der staten dekker kapitalutgiftene. Korrigert lånegjeld økte mindre enn brutto lånegjeld blant annet som følge av økning i ubrukte lånemidler og nye prosjekt som gir rentekompensasjon.

Figur 3.16 viser utviklingen i brutto lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) i perioden 2010-2019.

Figur 3.16 Utvikling i brutto lånegjeld per innbygger 2010-2019

Lånegjelden per innbygger (ekskl. startlån) har økt betydelig i perioden 2010-2019, og var per 31. desember 2019 på kr 50 181.