Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

4.3 Ledelse og ledelsesutvikling

Implementeringen av ledelsesprinsippene ble påbegynt høsten 2019. De er også tatt inn som del av lederutviklingsprogrammet for kommunens øverste ledelse (kommunedirektør, direktører, avdelingssjefer/kommunalsjefer) som startet våren 2019. Programmet består av fellessamlinger, og utviklingsaktiviteter i læringsgrupper mellom samlingene. Tema for fellessamlingene er ledere for framtiden, effektive ledergrupper, samhandling på tvers, kultur og ledelse og ledelse i ny kommune. Målet med lederutviklingsprogrammet er å videreutvikle dyktig lederskap for å nå mål om god kvalitet på tjenestene, tillit hos innbyggere, godt arbeidsmiljø, effektiv ressursutnyttelse, nytenkning og innovasjon.

I 2019 startet et prosjekt for å utarbeide framtidens lederopplæring. I dette arbeidet defineres grunnleggende kompetanser som er felles for alle ledere. Lederopplæring skal i fremtiden gis enten ved e-læring, ved samlinger, eller en kombinasjon av e-læring og samling. Hver leder vil nå også få sin egen digitale opplæringsplan. Det vil bidra til bedre oversikt over gjennomførte kompetansetiltak og styrke oppfølgingsarbeidet av den enkelte leder. I siste kvartal 2019 startet arbeidet med å produsere e-læringskurs. Prosjektet gjennomføres i løpet av 2020.

Eksisterende lederopplæring er gjennomført som tidligere i 2019. Denne opplæringen fases først ut når den nye lederopplæringen er implementert.