Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

4.7 Ansatte og vikarer

I Stavanger kommune, eksklusiv foretakene, var det per 31.12.2019 totalt 9855 antall ansatte fordelt på 8085 årsverk. Det inkluderer fast ansatte, vikarer, lærlinger (183) og ansatte i lønnet permisjon (214). I tillegg kommer ansatte på timelønn (ekstrahjelp/ringevikarer) og innleie fra vikarbyrå.

 Årsverk 31.12.2018Årsverk 31.12.2019Endring i årsverk 2018-2019Endring i prosent 2018-2019
Stavanger kommune samlet 7 827 8 085 2583,3
Stab og støtte 278 292 145
Bymiljø og utbygging 221 228 83,5
By- og samfunnsplanlegging 100 108 77,4
Innbygger- og samfunnskontakt 62 69 711,3
Helse og velferd 2 765 2 947 1816,6
Oppvekst og utdanning 4 202 4 230 280,7
Annet (lærlinger utgjør 172 årsverk i 2018 og 183 i 2019) 199 212 136,6
Tabell 4.1 Årsverk per tjenesteområde.
Last ned tabelldata (Excel)

Timelønnet arbeidskraft og bruk av vikarbyrå

Stavanger kommune har behov for ekstra arbeidskraft i forbindelse med korttidsfravær (sykefravær, sykt barn, velferdspermisjon o.l.) og ferieavvikling. Behovet for ekstra arbeidskraft dekkes gjennom ekstra timer fra ansatte i reduserte stillinger, ringevikarer eller innleie fra vikarbyrå.

Timelønnet arbeidskraft

I 2019 brukte Stavanger kommune i gjennomsnitt 560 timelønnede årsverk i forbindelse med korttidsfravær og ferieavvikling, noe som er nedgang fra i underkant av 600 timelønnede årsverk i 2018. Overtidstimer er ikke inkludert i disse tallene.

Innleie fra vikarbyrå

Fra 2018 til 2019 har det for Stavanger kommune samlet sett vært en økning i utgifter til innleie fra vikarbyrå på 12 %. Det er noe ulikt hvordan bruk av vikarbyrå fordeler seg mellom de ulike virksomhetsområdene, se figur 7. Hjemmebaserte tjenester har hatt den største prosentvise økningen, med en økning på 36 % fra 2018 til 2019.

Figur 4.7 Innleie av vikartjenester

Kjønnsfordeling i Stavanger kommune

Selv om Norge er et av verdens mest likestilte land, har vi et svært kjønnsdelt arbeidsmarked når det gjelder hvilke sektorer og næringer kvinner jobber i. Stavanger kommune har som målsetning å oppnå en jevnere kjønnsfordeling innenfor de ulike virksomhets- og tjenesteområdene. Tall fra SSB viser at andelen kvinner i offentlig sektor var 71 prosent i 2008. I 2017 var dette tallet 70 prosent.  I Stavanger kommune var andelen kvinner 79 prosent i 2019. Andelen menn har dermed steget med 1 prosentpoeng fra 2018 til 2019.

TjenesteområdeAndel KV%Andel Menn%Endring i andel menn 2018 -2019 (prosentpoeng)
Stab og støtte63370
Bymiljø og utbygging34662
By- og samfunnsplanlegging6535-5
Innbygger- og samfunnskontakt74265
Helse og velferd80201
Oppvekst og utdanning82180
Andre: Nye Stavanger, HTV, lærlinger,etc7624-1
Stavanger kommune samlet79211
Tabell 4.2 Fordeling av kvinner og menn på tjenesteområdene.
Last ned tabelldata (Excel)

Foruten om tjenesteområdet Bymiljø og utbygging er det hovedvekt av kvinner i alle tjenesteområder. Det er størst andel kvinner i tjenesteområdene Oppvekst og utdanning og Helse og velferd, se tabell 4.2. Dette samsvarer i stor grad med nasjonale tall som sier at 90 prosent av alle ansatte i barnehage og skole er kvinner. I Stavanger kommune har det vært en liten økning i andel menn innenfor barnehageområdet på 1 prosentpoeng, se tabell 4.3.

Den største prosentvise endringen i andel menn har vært innenfor Innbygger- og samfunnskontakt (+5 prosentpoeng) og innenfor By- og samfunnsplanlegging (-5). Det er en positiv endring i andel menn innenfor tjenesteområdet Helse og velferd. Endringen har vært innenfor bofelleskap og hjemmebaserte tjenester, se tabell 4.3.

Utvalgte virksomhetsområder Andel KV%Andel Menn%Endring i andel menn 2018 - 2019 (prosentpoeng)
Bofellesskap70301
Hjemmebaserte tjenester89111
Sykehjem8713-1
Kommunale barnehager9461
Grunnskole76240
Tabell 4.3 Fordeling av kvinner og menn på utvalgte virksomhetsområder.
Last ned tabelldata (Excel)

Kjønnsfordeling i ulike stillingsgrupper

Stavanger kommune har et mål om å ha en jevnere kjønnsfordeling på alle nivå i organisasjonen. Tabell 4.4 viser utviklingen i kjønnsfordeling for de ulike stillingsgruppene. Det er høyest andel menn blant akademikergruppen.  Færrest andel menn er det blant ansatte i stillinger med krav om 3-årig høyskoleutdanning (eks. sykepleier, vernepleier, barnehagelærer m.fl.).

Stillingsgrupper 2019 (LDO inndeling)Andel kvinner %Andel menn %Endringer i andel menn fra 2018 - 2019 (prosentpoeng)
Stillinger uten særskilt krav om utdanning74261
Fagarbeiderstillinger84161
Stillinger med krav om høyskoleutdanning85150
Stillinger med krav om høyskole utdanning med ytterligere spesialutdanning80201
Mellomleder7525-1
Direktør, avdelingssjef/kommunalsjef, virksomhetsleder71291
Akademikere6733-1
Lærling/Student78221
Tabell 4.4 Fordeling av menn og kvinner i stillingsgrupper.
Last ned tabelldata (Excel)

Lønnsfordeling mellom kvinner og menn i ulike stillingsgrupper

Ansatte i Stavanger kommune er lønnet etter bestemmelsene i hovedtariffavtalen (HTA) i kommunal sektor. Ca. 90 prosent av de ansatte har stilling med hovedsakelig sentral lønnsdannelse (HTA kapittel 4) og lønn i henhold til KS garantilønn for de ulike stillingsgruppene og ansiennitetstrinnene. Dette gjelder gruppe 1, 2, 3, 4, og 8, samt deler av gruppe 7.

For ansatte i lederstillinger (gruppe 5 og 6), samt deler av ansatte i gruppe 7 fastsettes lønnen lokalt. Ved lønnsfastsettelse skal det tas hensyn til den enkeltes kompetanse, ansvar og kompleksitet i stillingen. Likelønn er tema som årlig blir drøftet med tillitsvalgte før og under forhandlingene. Likelønn er også en del av vurderingsgrunnlaget til arbeidsgiver.

Kommunesektorens tekniske beregnings- og statistikkutvalgs rapport viser at kvinners månedsfortjeneste som andel av menns månedsfortjeneste per 01.12.2019 var 93,9 prosent. Ulikt lønnsnivå for kvinner og menn kan delvis forklares med ulik stillingsplassering og utdanning. Dersom like mange kvinner som menn hadde vært assistenter eller ledere m.m., ville kvinners andels av menns månedsfortjeneste vært 97,5 prosent.

Gjennomsnittlig lønn har tradisjonelt sett vært det vanligste å bruke når man skal sammenligne lønn mellom ulike grupper. Et gjennomsnitt sier imidlertid lite om variasjon i fordelingen. Det er  derfor valgt å supplere med informasjon om medianlønnen1. Tallene må ses i sammenheng med kjønnsfordeling og antall ansatte i aktuelle stillingsgrupper/tjenesteområde.

Figur 4.8 viser en oversikt over kvinners andel av menns lønn innenfor ulike stillingsgrupper

Figur 4.8 Kvinners andel av menns lønn per stillingsgruppe

I gr. 1 er kvinners andel av menns lønn 106 prosent når vi ser på gjennomsnitt og 117 prosent når vi bruker median. De ansatte i denne gruppen med høyest ansiennitet, og dermed høyest lønn, er kvinner. For gr. 2, gr. 3, og gr. 8 er kvinners andel av menns lønn mellom 100 og 102, avhengig av om man ser på gjennomsnitts- eller medianlønn. Dette er som forventet.

I gruppe 4, stilling med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning er kvinners andel av menns lønn mellom 96 og 99 prosent, avhengig av om man ser på gjennomsnitts- eller medianlønnen. Dette kan forklares med at hoveddelen av mennene i denne stillingsgruppen har stillingskode adjunkt med tillegg, som ligger lønnsmessig høyere plassert enn øvrige stillingskoder i gruppe 4.

Figur 4.8 viser videre at det er størst ulikheter i lønn, både når man bruker gjennomsnitt og median for ledere (gr. 5 og 6) og for akademikere (gr. 7).

I gruppe 5 er det spesielt stor overvekt av kvinner i mellomlederstillinger i boliger. Dette er en ansattgruppe som utgjør en stor andel av mellomlederne i Stavanger kommune.  Avdelingsleder bolig er blant mellomlederstillingene som er lønnet lavest i Stavanger kommune. Denne gruppen har blitt prioritert i lokale forhandlinger over flere år, senest også i 2019. På grunn av nivået på lønnsnivået og det store antall ansatte vil det midlertid ta noe tid før prioriteringen viser igjen i statistikken. Det er ikke funnet utilsiktede skjevheter som følge av kjønn.

For gruppe 6, og spesielt for virksomhetsledere, så ha det over flere år blitt gjennomført lønnstiltak for å harmonisere lønnen for deler av denne ledergruppen. Det er spesielt virksomhetsledere innenfor barnehage og i helse og velferd som har blitt prioritert. Dette viser igjen i statistikken. Vi ser i tabell 5 at kvinners andel av menns lønn (gjennomsnitt) for gruppe 6 har gått opp med 3 prosentpoeng fra 2018 til 2019.

Stillingsgrupper 2019 Kvinners lønn i % av menns lønn 2019 gj.snittEndring i prosentpoeng fra 2018 – 2019 gj.snittKvinners lønn i % av menns lønn 2019 medianEndring i prosentpoeng fra 2018 - 2019 median
Stilling uten særskilt krav til utdanning10611170
Fagarbeiderstilling/tilsvarende fagarbeiderstilling1011100-1
Stilling med krav om høyskoleutdanning1020101-1
Stilling m/krav om høyskoleutd. m/ytterligere spesialutd.990960
Mellomleder94-1930
Virksomhetsledere, avdelingssjef/kommunalsjef og direktører903942
Akademikere 94098-1
Lærling/Student10001000
Tabell 4.5 Kvinners andel av menns lønn, fordelt på stillingsgrupper.
Last ned tabelldata (Excel)