Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

5.2.1 Barnehage

God barnehagedekning

Alle barn med lovfestet rett til barnehageplass fikk tilbud om en plass i 2019. På grunn av noe ledig kapasitet var det supplerende opptak gjennom året, slik at også noen barn uten barnehagerett fikk et tilbud.

Innsatsen for å rekruttere minoritetsspråklige barn til barnehage ble videreført i 2019 og det har vært en jevn økning i antall barn i denne gruppen gjennom årene.

Samlet sett har Stavanger overkapasitet av barnehageplasser, mens enkelte bydeler har underkapasitet. Kommunedirektøren forventer at denne ujevnheten vil vedvare fram til 2022-2024 når nye kommunale barnehager på Våland og Storhaug med planlagt etablert og midlertidige barnehager er avviklet.

Bygging av privat barnehage på Storhaug med 90 plasser med planlagt oppstart 2020 er ikke startet opp, og plassene er derfor ikke beregnet inn som økt kapasitet i Storhaug kommunedel.

Nye Stavanger

Som en del av tilpasning til ny kommune fra 2020, har det gjennom 2019 vært rettet en stor innsats for å etablere ny virksomhetsstruktur for de kommunale barnehagene i 2019. I ny struktur fra 2020 er de kommunale barnehagevirksomhetene organisert i større virksomheter, med to ledernivå. Grunnen til omorganiseringen har vært at det er var et stort spenn i størrelsen på virksomhetene, og et stort antall virksomheter.

Det overordnede formålet med ny struktur er styrket ledelse og økt profesjonalitet som skal bidra til høyere kvalitet og mer likeverdig tilbud i den enkelte barnehage.

Videre har tilpasningene til etablering av ny kommune bestått i nye vedtekter, moderasjonsordninger, samordning av opptak, fakturering.

Kvalitetsutvikling

På grunn av etablering av ny virksomhetsstruktur, kommunesammenslåingen og omlegging av tildeling av statlige kompetansemidler til regional ordning for kompetanse i barnehager (REKOMP), er den planlagte revisjonen av kvalitetsplanen utsatt. Satsingsområdene er derfor videreført til 2021.

I samarbeid med Universitetet i Stavanger har kommunen i 2019 satt i gang et innovasjonsprosjekt for å utvikle et verktøy for vurdering av kvaliteten på innholdet i barnehagene. Prosjektet er i tråd med føringene i den nye rammeplanen.

Barnehagene er godt i gang med implementering av ny rammeplan. De avsatte midlene til dette arbeidet er ikke blitt brukt.

Kommunen som lokal barnehagemyndighet har gjennomført to stedlige tilsyn. Tilsynene dreide seg om det faglige innholdet og etterlevelse av ny pedagognorm.

Nye nasjonale normer for pedagogtetthet og bemanningstetthet

Det har over tid vært utfordringer med å få rekruttert nok barnehagelærere i regionen. Stavanger kommune har ikke mange nok barnehagelærere til at pedagognormen kan innfris uten bruk av dispensasjon. Det har vært en betydelig bedring i 2019. I 2018 manglet tre av ti barnehager nok pedagoger, i 2019 var det færre enn én av ti. Kommunedirektøren har videreført tiltak for å rekruttere og beholde pedagogiske ledere, og stimulere ansatte til å ta barnehagelærerutdanning.

Kommunen har en bemanningstetthet er i tråd med de nasjonale normer.

Pilotprosjekt – økt bemanningstetthet

Etter et toårig pilotprosjekt har kommunedirektøren sammenfattet barnehagenes erfaringer med økt bemanningstetthet. Foreldrenes erfaringer med kvaliteten på barnehagetilbudet, samt personalets erfaringer med egen arbeidssituasjon i prosjektperioden har vært positive.

Begge pilotbarnehagene har i prosjektperioden hatt en nedgang i sykefravær, og samlet er vikarbruken i perioden 0,5 % lavere enn før prosjektet. Dette kan indikere at det kan være en sammenheng mellom økt bemanning og redusert vikarbruk. Det er foreligger imidlertid ikke dokumentasjon som kan utelukke at den redusert vikarbruken skyldes forhold utenfor prosjektet.

Tidlig innsats

Tverrfaglige barnehageteam startet opp i 2018 og skal evalueres i 2020. Teamene skal øke barnehagens kompetanse til tidlig å oppdage behov og tilrettelegge barnehagetilbudet for barn som trenger det. Erfaringene fram til nå viser at det er har vært en økning i antall tverrfaglige saker som drøftes, antall saker som meldes til barnevernet har økt, og det har vært større grad av foreldredeltakelse ved drøftinger.

Arbeid for større deltakelse blant minoritetsspråklige barn

I 2019 har antall barn og foreldre som bruker åpen barnehage økt. Erfaringer viser at blant annet gjennom deltakelse i åpen barnehage, rekrutteres barn til ordinær barnehage.

Arbeid for et psykososialt miljø i barnehagen

Prosjektet inkluderende skole- og barnehagemiljø i regi av Fylkesmannen i Rogaland er avsluttet. Erfaringene og tiltakene som er utviklet i prosjektperioden, videreføres i barnehagene som har vært med i prosjektet.

Foreldreundersøkelsen 2019

Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført i perioden 1. november til 20. desember. Stavanger kommune benytter Utdanningsdirektoratets landsdekkende undersøkelse. Invitasjon til å delta i undersøkelsen ble sendt ut til over 7.000 foreldre med en svarprosent på 73,6 %. Stavangerbarnehagene har stabilt gode resultater som er godt over målkravet på alle ni hovedområder i undersøkelsen. Barnets trivsel er det området hvor foreldre er mest fornøyde (4,7 av 5 poeng). Generell tilfredshet med tilbudet scorer 4,5 av 5 poeng.

 Økonomi

Barnehagerammen viser et samlet merforbruk på kr 26 mill. av en ramme på kr 1 070 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 102,4. De kommunale barnehagevirksomhetene hadde et merforbruk på kr 9 mill., noe som utgjør 101,3 % av en nettoramme på kr 713 mill. Merforbruket skyldes i hovedsak merforbruk fra 2018, samt bruk av vikarer i forbindelse med sykefravær.

Barnetallene har vært som forventet gjennom året, og andelen små og store barn er som tidligere. For å øke barnehagedeltakelsen til barn i lavinntektsfamilier har Stavanger kommune fortsatt gode moderasjonsordninger. Det har vært en økning i kostnader til moderasjoner på om lag kr 2,5 mill., noe som tilsvarer en forbruksprosent på 108. Det er i hovedsak moderasjoner knyttet til gratis kjernetid som øker, mens søsken- og inntektsmoderasjoner har holdt seg stabil de siste årene.

Stavanger kommune har hatt større kostnader knyttet til barn i andre kommuner enn forventet, samtidig som inntekter fra andre kommuner har vært lavere enn budsjettert. Dette resulterer i et merforbruk på kr 7 mill.