Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

5.3.3 Johannes læringssenter

Antall aktive deltakere i introduksjonsprogrammet var 4 698 i 2019. Dette er en nedgang på om lag 300 deltakere fra 2018.

Kombinasjonsklasser og innføringsklasse/forkurs

Johannes læringssenter har i 2019 vært aktive i to utviklingsprosjekter sammen med Rogaland fylkeskommune. Det ene prosjektet er et samarbeid med Rogaland fylkeskommune om såkalte kombinasjonsklasser for flerspråklige elever. Ungdommer med mangelfull skolebakgrunn og kort botid i Norge får ekstra grunnskoleopplæring ved Godalen videregående skole, slik at de står sterkere rustet til å gjennomføre videregående opplæring. Prosjektet gikk over til fast tilbud fra høsten 2019.

Det andre prosjektet er en innføringsklasse til videregående skole. Deltakerne skal kunne velge fagretninger likt med øvrig yrkesrettet tilbud ved Godalen videregående skole. Norskavdelingen ved Johannes læringssenter har ansvar for norskundervisningen og avgir lærer fra læringssenteret til de klassene det gjelder. Tilbudet er fylkeskommunalt og er åpent for andre kommuner. Johannes læringssenter gir i tillegg et ettermiddagstilbud i engelsk til deltakerne i prosjektet for å kompensere for manglende engelskkunnskaper i forhold til videregående skoles krav. Prosjektet startet opp høsten 2019.

Utprøving av nye læreplaner

Johannes læringssenter har deltatt i et treårig, nasjonalt prosjekt med utprøving av nye læreplaner for forberedende voksenopplæring. Dette prosjektet har nå fått innvilget deltakelse på i en fase to.

Prosjektet er en oppfølging av stortingsmeldingen Meld. St. 16 Fra utenforskap til ny sjanse. Målet er at deltakerne skal lære seg norsk og oppnå gjennomført grunnskole i løpet av tre år. Utprøvingen har vist at tre år er for kort tid for mange deltakere. Standardløpet i Stavanger er derfor utvidet til tre og et halvt år. Dette gir deltakere anledning til raskere progresjon.

 Økonomi

Regnskapsresultatet for Johannes læringssenter viser et mindreforbruk på kr 5 mill. av en budsjettramme på kr 121,5 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 95,9.

Det positive resultatet skyldes i hovedsak at senteret reduserte antall stillinger ved å redusere bruken av midlertidig ansatte, og har holdt stillinger vakante. Dette lot seg gjennomføre ved å øke opp antall deltakere i hver gruppe/klasse.