Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

5.4 Barn, unge og familie

5.4.1 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Svangerskaps- og barselomsorg

Svangerskaps- og barselomsorgen er gjennom ekstern finansiering styrket med to jordmorstillinger. Stillingene har bidratt til å utvide tilbudet om hjemmebesøk av jordmor til fire av seks kommunedeler. Det er i 2019 gjennomført 156 hjemmebesøk, som er en dekningsgrad på 10 prosent. Dekningsgrad for hjemmebesøk etter fødsel av helsesykepleier er 89 prosent, mot 83 prosent i 2018.

Samarbeidsavtalen mellom jordmødre og legetjenesten om gjennomføring av svangerskapsomsorgen er fortsatt i prosess.

Tidlig innsats og lavterskeltilbud

Samarbeidsprosjektet Nurse Family Partnership (NFP)- familie for første gang fortsetter.
Rekrutteringen er avsluttet. Familiene blir fulgt opp til barnet er to år. Siste barn vil gå ut av prosjektet våren 2021. Det blir arbeidet for å avklare økonomisk betingelser og praktisk gjennomføring dersom prosjektet skal overføres til kommunene.

Stillingsressurser til Forsterket helsestasjon- tettere oppfølging av familier med rusrelaterte utfordringer ble i 2018 fordelt ut på de 6 helsestasjonene. Det viste seg den avsatte ressurs i hvert distrikt ikke var tilstrekkelig for å sikre god nok oppfølging. Tilbudet er derfor styrket med midler fra Helsedirektoratet.

Familiesenteret har tatt i bruk metoden Feedback Informerte Tjenester (FIT) som en del av kvalitetsarbeidet. Innføringen har vært tidkrevende. Tjenesten har i 2019 tatt imot 691 henvendelser, som er en liten økning fra 2018.

Styrket skolehelsetjeneste

Samarbeidet med Forandringsfabrikken gjennom Mitt Liv Psykisk helse er viktig i kvalitets- og utviklingsarbeid i skolehelsetjenesten. Helsesamtaler på 1. og 8. trinn er endret for å være i tråd med nye faglige retningslinjer. Dette arbeidet er tidkrevende. Det er fortsatt stort avvik mellom anbefalt stillingsressurs på barneskoler og den reelle ressursen, og flere steder er det ikke mulig å gjennomføre anbefalt program.

Tverrfaglig skolehelsetjeneste med fysioterapeut, ergoterapeut og helsesykepleier ble skoleåret 2018/2019 prøvd ut i samarbeid med fem skoler. Erfaringen fra arbeidet tas med videre, med mulighet for å utvide til flere skoler. Tilbudet blir nå gitt i tverrfaglige team, et for barneskoler og et for ungdomsskoler. Nye tiltak blir utprøvd i samarbeid med elever, foreldre og skolens personale.

Områdesatsingen på Storhaug – Inkludering ved tidlig innsats i oppveksttjenestene

Arbeidet med utvikling og styrking av jordmortjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Storhaug kommunedel er godt i gang. Stillingsressurser er økt, gravide får tettere oppfølging, og det er tilbud om foreldreveiledningsgrupper. Skolehelsetjenesten har i samarbeid med elever, foreldre og lærere utviklet undervisningsopplegg som tar opp temaet vold og overgrep.

Digitale løsninger- DigiHelsestasjon

Arbeidet med å etablere sikker digital meldingsutveksling mellom tjenestene og brukere av helsestasjons- og skolehelsetjenesten (DigiHelsestasjon) er fremdeles under utvikling. Pilotering og utprøving kan først gjøres når fagsystemene er tilrettelagt for de nye digitale løsningene.

Rekruttering og organisering av tjenestetilbudet

Det er fortsatt store utfordringer med rekruttering av helsesykepleiere. Per 31.12.2019 er det ansatt 16 sykepleiere i helsesykepleierstillinger, noe som utgjør ca. 12 årsverk av totalt 59. Om lag halvparten av disse sykepleierne tar helsesykepleierutdanning. Dette er en krevende situasjon for organisasjonen.

Det er lagt ned en betydelig innsats med harmonisering av tjenestetilbudet i forbindelse med kommunesammenslåing og forberedelse til ny organisering fra 2020.

Økonomi

Regnskapsresultatet for helsestasjon- og skolehelsetjenesten viser at virksomheten har hatt et forbruk på 96,5 prosent av en budsjettramme på kr 86,7 mill., dette tilsvarer kr 3 mill. Mindreforbruket skyldes rekrutteringsutfordringer samt vakante stillinger på grunn av sykefravær. Det er stor mangel på helsesykepleiere i regionen og for lav utdanningskapasitet.

5.4.2 Ungdom og fritid

Samordnede tilbud

I lokalene til Ungdom og fritid på Nytorget 1 er ulike tjenestetilbud til ungdom samlet. Dette gir unge én dør inn til tjenester som Ungbo, Uteseksjonen, Metropolis ungdomskulturhus og Helsestasjon for ungdom. Tilbudene er samordnet, har tett samarbeid og er lett tilgjengelige.

Tilgjengelighet

Helsestasjon for ungdom har hatt kveldsåpent tilbud hele sommeren i 2019, i tillegg til åpningstider på dagtid. Dette har økt tilgjengeligheten til tjenesten, og den er bedre tilpasset ungdoms behov. Uteseksjonen har vært fast til stede i friminutt på byens ungdomskoler. Helsetjenesten for videregående skoler er til stede på alle videregående skoler.

Det er etablert et tettere samarbeid mellom ungdomsskoler og fritidsseksjonen for å fange opp ungdommens behov og ønsker for fritidstilbud i bydelene. Både Uteseksjonen og Helsetjenesten for ungdom har i 2019 hatt økt pågang av ungdom med selvmordstanker og andre former for psykiske helseutfordringer.

Samarbeid

Uteseksjonen, forebyggende politi og barneverntjenesten har sammen med SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) utviklet en ny modell for samarbeid. Instansene melder om bedre samordning og bedre utnyttelse av tiltak.

Foreldre kan kontakte uteseksjonen og helsestasjon for ungdom for rådgiving og oppfølging. Det har gjennom året vært organisert både individuell veiledning til foreldre, familiesamtaler og foreldregrupper. Videre er det igangsatt prosjekt for nettverksbygging mellom foreldre, kalt Foreldre vil være med. Prosjektet fortsetter ut 2020, og er finansiert av Sparebankstiftelsen SR-bank.

Skolehelsetjenesten i videregående skole har prosjektet Skoleresept sammen med klinikk psykisk helsevern ved Helse Stavanger. Tiltaket skal bidra til at ungdom med psykisk helseutfordringer fanges opp, får tidligere hjelp og unngår frafall fra skolen. Tiltaket er knyttet til Godalen videregående skole.

Ungdom og fritid utvikler nye metoder for å legge til rette for brukermedvirkning fra barn og unge. Blant annet ble det 2019 avholdt ungdomskonferanser i Kvernevik og Tasta. Videre ble det gjennomført Barnetråkk på skolene Vassøy, Storhaug, St. Svithun, Kampen, Byfjord og Tastaveden i samarbeid med områdesatsingen på Storhaug.

I samarbeid med Ullandhaug skole og Kristianlyst skole har områdeløftet i Hillevåg gjennomført medvirkning for ungdom tematisert i skoletiden.

Kvernevik fritidsklubb fikk i 2019 en pris fra organisasjonen Ungdom og fritid for sin innsats for ungdomsmedvirkning i fritidsklubben.

Sammen med Bergen og Kristiansand kommuner har Ungdom og fritid igangsatt et prosjekt for å utvikle aktivitetsoversikt og opplevelseskort ved bruk av app. Avdeling for innovasjon og digitalisering vil lede prosjektet.

Ungdomsundersøkelsen

I 2019 ble ungdomsundersøkelsen Hørpåmeg gjennomført ved alle ungdomskoler og videregående skoler i Stavanger. Gjennomsnittlig svarprosent var på 85. Uteseksjonen hadde ansvar for å koordinere arbeidet og formidle resultater. Ungdom flest opplever gode liv, med trivsel i skole, god kontakt med foreldre og minst en venn de kan stole på. Men også i denne undersøkelsen er det avdekket at omkring en tredjedel av ungdommer opplever psykiske utfordringer som bekymringer, stress og ensomhet. Resultatene fra ungdomsundersøkelsen og levekårsundersøkelsen er lagt til grunn for nye innsatser, blant annet flere ferie- og fritidstilbud til ungdom.

Levende bydeler

Bydelshusene opplever stor pågang fra befolkningen, blant annet fra organisasjoner som ønsker møteplass for sine medlemmer, og familier som ønsker et sted å feire barnebursdag til en billig penge. I Bekkefaret bydelshus ble det i 2019 startet opp bydelskafé med billig middag til befolkningen en gang i uka. Fritidsleder samarbeider med Frivilligsentral, Open hands for you, Ungjobb og frivillige ungdommer om å drifte kafeen. 80-120 mennesker i alle aldre er innom og spiser middag ved langbord hver uke.

Ungdom og fritid har deltatt i arbeidet med oppstart av et nytt bydelssenter ved Kvitsøygata 3 på Storhaug. Det er startet nye aktiviteter her, og nye nettverk er utviklet. Hver uke er det juniortilbud for 5.-7. klasse i lokalene, hvor rundt 70 barn deltar.

Det er også igangsatt juniortilbud til barn i de øvrige bydelshusene.

Frivilligsentralene ble i september 2019 omorganisert, og tilhører nå Innbyggerdialog og samfunnskontakt. Ny sentral i Hillevåg ble opprettet vår 2019, med base på Bekkefaret bydelshus. Sentralen er allerede i god aktivitet.

Sosial utjevning

Attraktive universelle tilbud med lav eller ingen kostnad er nøkkelen for å få alle med, uten stigmatisering. Dette er i tråd med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) anbefaling om innretting av tilbud for å innfri Fritidserklæringen.

Også i 2019 er tilskuddsmidler benyttet til å gi ferie- og fritidstilbud til ungdom. For å gi ungdom arbeidserfaring, mestring og mulighet for å tjene egne penger ble prosjektet Ungjobb etablert i 2019. 88 ungdommer deltok, og tiltaket ble finansiert av tilskuddsmidler fra Bufdir og fra områdeløftet i Hillevåg.

Ungdom har også fått mulighet til å delta som lønnede ledere i fritidsklubb. Det har økt ungdommens medvirkning i tilbudene, samtidig som det har gitt 18 ungdommer mulighet til å tjene penger og oppleve mestring.

Fritid øst har i samarbeid med barneverntjenesten og Ungbo startet tiltaket Fritidsmentor. Tilbudet gir ungdom fra 11 til 15 år støtte og veiledning til økt deltakelse i fritidsaktiviteter. Det er stor pågang på plassene i tiltaket.

Økonomi

Ungdom og fritid avlegger et resultat med et mindreforbruk på kr 1,5 mill. av en budsjettramme på kr 67,1 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 97,8. Dette skyldes stram kostnadskontroll gjennom hele året.

5.4.3 EMbo

Nedleggelse av tiltak

Grunnet svært lave anmodningsantall fra IMDi i 2019, måtte EMbo redusere ytterligere i tilbudet sitt. Én institusjon og ett bofellesskap ble nedlagt. Ved utgangen av 2019 hadde EMbo en bosettingskapasitet på 25 ungdommer. Omstilling og nedbemanning over flere år har medført at EMbo har fått mange overtallige ansatte.

Det har i hele 2019 vært stor oppmerksomhet rettet mot å kvalitetssikre det faglige arbeidet. Samtidig har virksomheten vært i omstilling og blitt nedbemannet. Dette har vært svært krevende.

Basen

I 2019 har det vært arbeidet med å styrke tilbudet til ungdommene ved EMbo Basen. Blant annet er det inngått en avtale med Røde kors om leksehjelp. Åpningstiden er utvidet til tre dager i uken.

I tillegg har Basen ulike prosjekter for å forebygge rus og utenforskap, samt skape identitet og tilhørighet.

Økonomi

Regnskapsresultatet for EMbo viser et resultat i balanse med en budsjettramme på kr 60,1 mill. I løpet av 2019 ble Hundvåg bofelleskap besluttet nedlagt på grunn av lavere antall plasserte mindreårige og lave anmodningstall fra IMDI. Rammen ble derfor har i løpet av 2019 blitt redusert med kr 3,0 mill.

5.4.4 Barneverntjenesten

Barneverntjenesten fikk i 2019 politisk vedtatt sin første kvalitetsplan. Satsningsområdene i planen er en prioritert oppgave for barneverntjenesten.

Samarbeid med barn og foreldre

Barneverntjenesten har i 2019 arbeidet for å styrke barn og foreldres rett til medvirkning med videreføring av god faglig praksis, slik den er utformet i det nasjonale utviklingsprosjektet Mitt Liv.

Barne- og ungdomskontaktstillingen er omgjort til fast stilling, og i løpet av 2019 er det etablert en fast, stabil gruppe med fire unge erfaringsformidlere. Disse har ukentlige møter, og fungerer etter hvert som høringsinstans i forhold til planer, høringer, revisjoner og annet.

Erfaringsformidlere fra Forandringsfabrikken foretok sommeren 2019 en gjennomgang av barneverntjenestens faglige rutiner og standarder, og har gitt råd om endringer og justering av praksis, med særlig oppmerksomhet på at barn skal kunne snakke trygt til barnevernet. Erfaringsformidlere er benyttet i drøftinger, veiledning og samtaler internt i enkeltsaker.

Barne- og ungdomskontakten har gjennomført undersøkelser rettet mot unge som er hasteflyttet og som bor i institusjon, eller som har spesialiserte hjelpetiltak. Dette har gitt viktig ny kunnskap om utfordringer i samarbeidet med ungdom som har det vanskelig.

For å styrke foreldrestemmen inn i barnevernets praksis er det i 2019 opprettet en egen stilling som forelderkoordinator. Denne skal ha ansvar for oppfølging og drift av erfaringsformidlere fra foreldregruppen, men skal også arbeide med oppfølging av foreldre som er blitt fratatt omsorgen for sine barn. Erfaringsformidlere fra foreldregruppen deltar i internopplæring og utviklingsarbeid i barneverntjenesten og gir bidrag til i utdanningene på universitetet.

En kompetent barneverntjeneste

I forbindelse med et dialogmøte mellom kommuneledelsen og Fylkesmannen i mai 2019, ble det foretatt en risikoanalyse av kvalitetsutfordringene i barneverntjenesten. Dialogen konkluderte med en felles forståelse av at kvaliteten på de fleste områder var tilfredsstillende, men at tjenesten er presset på kapasitet. Det er fortsatt utfordringer i overganger mellom avdelinger, og oppfølgingen av hjelpetiltak er ikke god nok. Derfor ble det besluttet sommeren 2019 en organisatorisk endring av tjenesten, som innebærer felles ledelse for undersøkelse og hjelpetiltak. Omorganiseringen blir evaluert sommeren 2020, og erfaringene første halvår viser at endringen har hatt positiv effekt.

2019 har vært et år preget av planlagte endringer. Etablering av nye Stavanger har medført overtakelse av oppgaver og ansvar for tidligere Finnøy og Rennesøy. Det er videre lagt ned et omfattende arbeid med å planlegge flytting av barneverntjenesten til nye lokaler i Hermetikkgata 5 i januar 2020.

Et likeverdig barnevern

Fra høsten 2019 har barneverntjenesten opprettet et prøveprosjekt med å ansette en minoritetsrådgiver. Vedkommende har høsten 2019 gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot foreldre med minoritetsbakgrunn om deres erfaringer i møtet med barneverntjenesten. 157 informanter fordelt på 15 land har deltatt i undersøkelsen. Funnene skal danne grunnlaget for videre arbeid med å øke minoritetsfamiliers tillit til barnevernet.

Minoritetsrådgiveren skal også videreføre og styrke brukerdialogen med innvandrermiljøer og organisasjoner, samt bidra til at medarbeidere med innvandrerbakgrunn blir værende i tjenesten.

Barneverntjenesten og Stavangerskolen

Høsten 2019 startet arbeidet med å utforme en samarbeidsavtale mellom barneverntjenesten og Stavangerskolen. Sentralt i dette står revidert nasjonal veileder for samarbeid mellom skole og barnevern. Avtalen innebærer blant annet faste samarbeidsmøter, og at alle skoler vil få dedikerte kontaktpersoner i barneverntjenesten.

Økonomi

Regnskapsresultatet for 2019 viser et merforbruk på kr 6,8 mill. av en ramme på kr 260,8 mill., dette tilsvarer en forbruksprosent på 102,6.

Barnevernsutgiftene vokste i 2019 som følge av kraftig klientvekst i 2018. Det har særlig vært bekymringsfull vekst i utgifter til statlige tiltak (institusjon og familiehjem).  Erfaringene med institusjonsopphold for unge med rus og kriminalitet er ikke tilfredsstillende. Dette understrekes av flere nasjonale rapporter, blant annet fra Barneombudet.  Det har vært arbeidet aktivt med å etablere alternativer til institusjonsopphold, deriblant en styrking av tidlig innsats i hjemmet. Som en konsekvens av vekst i plasserte barn, har det vært vekst i utgifter knyttet til lovpålagt tilsyn av plasserte barn. Administrativ drift er i balanse.

Utover i 2019 har veksten flatet ut. Et eget økonomiprosjekt er etablert for å utrede tiltak som kan bidra til å snu kostnadsveksten. Flere tiltak er også igangsatt i løpet av året, og det forventes å se effekt av disse inn i 2020.