Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

6.1 Innledning

Leve HELE LIVET-satsingen utvidet

Arbeidet med nye og endrede tjenester, nye løsninger og andre måter å jobbe på – gjennom satsingen på Leve HELE LIVET – fortsatte i 2019. Ved å understøtte brukernes vilje og evne til å mestre egen hverdag, utnytte ny velferdsteknologi og etablere nye arbeidsmåter jobber kommunen målrettet for å utsette behovet for hjelp og redusere behovet for institusjonsplasser.

I juni 2019 kom Rogaland Revisjons rapport «Kvalitet i tjenestene – eldreomsorg». Revisjonen fant flere indikasjoner på at de overordnede brukerrettede målene med Leve HELE LIVET nås. Rapporten viste samtidig at det er tidkrevende å implementere ny kunnskap og nye løsninger i en stor organisasjon, og at kommunen har forbedringsområder knyttet til kompetanse, samhandling og variasjon i tjenesteutførelse.

I 2019 ble det klart at Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Rogaland ved Helsehuset har fått oppdraget fra Helsedirektoratet om å være en del av det regionale støtteapparatet for eldresatsingen i Stortingsmelding 15 – Leve hele livet.

I 2019 ble Leve HELE LIVET-satsingen utvidet til å omfatte innbyggere med utviklingshemning og andre funksjonsnedsettelser. Ett av verktøyene som ble tatt i bruk, var positiv atferdsstøtte (PAS). I tillegg fortsatte implementeringen av tankegangen i tjenestene for mennesker med psykiske lidelser og/eller avhengighetsproblematikk, blant annet gjennom satsingen på Jæren Recovery College. Den nye aktivitetsmessen «Kor går me?» ble den offisielle åpningen av Leve HELE LIVET-satsingen for personer med nedsatt funksjonsevne. På aktivitetsmessene viser kommunen sammen med frivillige organisasjoner fram dag- og aktivitetstilbud for ulike brukergrupper.

Flere fagplaner ble revidert i løpet av 2019. De nye planene legger premissene for nye omsorgsbygg og helse- og velferdstjenestene de neste årene, med Leve HELE LIVET-tankegangen som grunnmur.

Omstillingen av hjemmetjenestene fortsatte

Omstillingsprogrammet for hjemmebaserte tjenester hadde stor aktivitet også i 2019, i en rekke delprosjekter. Programmet har hatt som mål å vurdere mulige løsninger knyttet til bedre og mer effektiv organisering, arbeidsdeling og samhandling mellom aktuelle aktører. Programmet ble avsluttet i sin nåværende form ved utgangen av 2019.

Delprosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati pågår ved Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester og tilhørende helse- og sosialkontor og skal vare ut 2021. Friere faglighet og mindre byråkrati skal bidra til at brukerne får bedre tjenester ved å sikre en helhetlig tilnærming med brukers mål i sentrum. Prosjektet har i 2019 arbeidet med samhandlingsmetoder, vedtaksmaler og saksbehandlingsrutiner. Fra mai 2019 ble ny budsjettfinansieringsmodell testet ut i prosjektet. Når den nye modellen innføres i alle fire virksomhetene innen hjemmebaserte tjenester fra januar 2020, vil alle ABI-modellene (aktivitetsbaserte inntekter) i Stavanger kommune være avviklet.

Økt bruk av velferdsteknologi og digitale løsninger

Stavanger kommune er godt i gang med implementeringen av velferdsteknologi. I 2019 ble flere nye løsninger testet og tatt i bruk, blant annet sensorteknologi, kommunikasjonsverktøy og roboter. Løsningene bidrar til effektivisering av arbeidsprosesser og trygghet for brukerne. Digital løsning for å søke om sosialhjelp kom på plass i november 2018. Ved utgangen av 2019 ble 60 prosent av alle sosialhjelpssøknadene i Nav-kontorene levert digitalt på Nav.no.

Færre mottar økonomisk sosialhjelp

Antallet sosialhjelpsmottakere er siden 2018 redusert med fire prosent. Tallet på nye sosialhjelpsmottakere har gått ned med 23 prosent. For nye mottakere under 25 år er nedgangen på hele 34 prosent fra 2018, og antallet er bortimot halvert de siste to årene. Etter flere år hvor tallet på langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt har økt, er antallet nå på vei nedover. Utviklingen skyldes nedgangen i arbeidsledigheten. Fra juni 2019 ble halvparten av barnetrygden til langtidsmottakere av sosialhjelp (til og med tredje barn) holdt utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp, for å gi familier i lavinntekt en bedre familieøkonomi.

En uke mot vold

I november 2019 i forbindelse med FNs internasjonale dag mot vold ble det gjennomført en kampanjeuke mot vold. Uken mot vold har hatt som mål å synliggjøre kommunens tiltak mot vold i nære relasjoner, øke de ansattes kompetanse på fagområdet og bidra til at flere utsatte for vold vet hvor de kan søke hjelp. I løpet av uken ble det avholdt kurs og fagdag rettet mot ansatte i Stavanger kommune samt arrangementer rettet mot innbyggere i Stavanger.

Flere med praksisplass etter omorganisering av intro-ordningen
I 2019 ble hele introduksjonsprogrammet, med unntak av grunnskole-, norsk- og samfunnsfagundervisning, lagt inn under Flyktningseksjonens ansvarsområde. Oppfølging av den enkelte deltakers kvalifiseringsløp, kontakt med arbeidsplasser og næringsliv samt tiltak som forbereder til yrkesdeltakelse, ble samlet under én ledelse. Omorganiseringen har blant annet bidratt til at antall deltakere i introprogrammet som har fått praksisplasser, er doblet.

Omstilling ved legevakten

Stavanger kommune bestilte i 2019 en evaluering fra en ekstern part etter en stor omstillingsprosess og betydelig kostnadsvekst på Stavanger legevakt de siste årene. Mandatet var å se på dimensjonering av bemanning, kompetansesammensetning, turnusplanlegging og en effektiv og rasjonell drift. Samtidig skal lovpålagte krav til akuttmedisinske tjenester i et vertskommune-samarbeid ivaretas. Blant anbefalingene i rapporten som kom ved årsskiftet 2019/2020, var bedre flyt i pasientforløpene på legevakten, prosessforbedringer i det administrative arbeidet og styrket økonomistyring. I tillegg ble det anbefalt å gjennomføre organisatoriske tiltak for å rendyrke akutt-tjenestene. Stavanger legevakt fikk i november et tilbygg i to etasjer som har avhjulpet situasjonen med for liten plass. I tillegg pågår arbeid med en mulighetsstudie om arealbehov, fremtidig lokalisering og samlokalisering av akuttmedisinske funksjoner.

Forberedelser til kommunesammenslåing – Nye Stavanger

Forberedelsene til å bli en større kommune pågikk gjennom hele 2019. Totalomfanget av harmoniseringsoppgaver i helse og velferd var stort, med mange berørte arbeidsprosesser. Helse og velferd i de tre kommunene omfattet nærmere 20 ulike virksomhetsområder, der en eller flere virksomheter eller underenheter ble berørt av kommunesammenslåingen. Tjenesteområdet har kommet i mål med de harmoniseringsoppgavene som ble identifisert før sammenslåingen.