Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

6.10 Rehabiliteringsseksjonen

Arbeidet med å forebygge overdoser fortsatte

Rehabiliteringsseksjonen har også i 2019 prioritert tiltak knyttet til det å forebygge overdoser. Dette gjelder blant annet å gi brukere opplæring og informasjon om kameratredning, og å motivere brukere til endring av inntaksmåter fra injisering til mindre skadelig inntaksmåte. I tillegg har rehabiliteringsseksjonen jobbet med å øke kunnskapen hos de ansatte i botilbudene innen rus og psykisk helse, slik at de kan oppdage helse- og overdoseproblematikk på et tidlig tidspunkt.

Nasjonal statistikk viser at antall dødelige overdoser for personer hjemmehørende i Stavanger kommune har gått ned de siste årene – fra 13 overdosedødsfall i 2016 til fem dødsfall i 2017 og fire i 2018. Tallene for 2019 er ikke klare før i desember 2020.

I 2019 startet Helsedirektoratet et arbeid med å utvikle pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelig overdose. Pakkeforløp innen rus og psykisk helse skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester. De skal sikre samhandling mellom bruker, eventuelt pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. Rehabiliteringsseksjonen deltar i den nasjonale arbeidsgruppen. Etter planen skal pakkeforløpet tre i kraft medio 2020.

I 2019 har rehabiliteringsseksjonen hatt spesielt fokus på forebygging og behandling av hepatitt C. Gjennom et prosjekt har virksomheten identifisert forbedringspunkter som omhandler samhandling mellom ulike aktører. Dette er et område som vil bli prioritert videre selv om prosjektet ble avsluttet ved utgangen av året.

K46 flyttet til helse og velferd

Fra 1. januar 2019 ble K46 overført fra tjenesteområde oppvekst og utdanning til tjenesteområde helse og velferd, og ble en avdeling i rehabiliteringsseksjonen. K46 er et tilbud til unge mennesker (16–25 år) som har utviklet, eller er i ferd med å utvikle, et rusproblem. Bakgrunnen for endringen var et behov for organisatorisk og faglig tilknytning i helse og velferd, der øvrige tjenester til mennesker med rusmiddelproblemer i kommunen er samlet. Samarbeidet med andre aktører, blant annet barneverntjenesten, SLT-koordinator og helsestasjonen for ungdom, som har spesielt fokus på den yngste delen av befolkningen, er videreført.

Mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter)

Kommunalstyret for levekår vedtok i januar 2019 å sette i gang et arbeid med sikte på å gjøre K46 om til et mottaks- og oppfølgingssenter for ungdom i aldersgruppen 15–25 år (MO-Ung). Formålet med et MO-senter er å bidra til at tjenestene til personer med et rusmiddelproblem skal være bedre samordnet og bedre organisert. Stavanger kommune har fått tilskuddsmidler fra Fylkesmannen til dette omstillingsarbeidet, og har engasjert avdelingsleder i rehabiliteringsseksjonen i en 50 prosent stilling som prosjektleder.

Bo-oppfølgingen endret

Oppfølgingstjenesten har gjennomgått en del organisatoriske endringer i 2019 med sikte på å tilby bedre tjenester. Ansatte er omorganisert i team. Det er større fokus på å jobbe både med akutte behov som oppstår, og det systematiske og langsiktige arbeidet sammen med brukerne.

Stavanger Boligbygg KF skal i løpet av våren 2020 overta forvaltningen av leieavtalene for de rundt 200 kommunale boligene som rehabiliteringsseksjonen disponerer. Det har i 2019 vært flere møter mellom de to virksomhetene for å drøfte problemstillinger og gjøre avklaringer i forbindelse med overgangen.

Aktivitetstilbud

I Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) er et av hovedmålene til regjeringen at alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse. Rehabiliteringsseksjonen tilbyr en rekke aktiviteter til personer med rusmiddelrelaterte problemer – blant annet et aktivitetstilbud på Huset, et samarbeid med Stavanger Oilers om ishockeytrening og tilbud om lavterskel sysselsetting på Løa. For andre året på rad arrangerte Stavanger kommune aktivitetsmessen «Fyll dagene». Flere av avdelingene i rehabiliteringsseksjonen var til stede på messen.

Ruspolitisk handlingsplan 2019-2023
Kommunens ruspolitiske handlingsplan ble vedtatt i bystyret i juni 2019. Revidert plan for psykisk helsearbeid og den ruspolitiske handlingsplanen har flere sammenfallende temaer og tiltak, og har derfor felles driftsgruppe. Høsten 2019 har driftsgruppen, der rehabiliteringsseksjonen er representert, startet prioriteringen av tiltakene for gjennomføring i planperioden.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Rehabiliteringsseksjonen viser et merforbruk på kr 0,82 mill. Av en budsjettramme på kr 59,3 mill. dette tilsvarer en forbruksprosent på 101,4. Årsaken til merforbruket er hovedsak utgifter knyttet til urinprøvetesting hos K46 og husleiekostnader på personalbaser, samtidig har det vært utfordringer knyttet til overtidsbruk og vikarer for avdeling Lagård dag og natt ettersom avdelingen har minimumsbemanning på to personer ved alle skift.