Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

6.11 Dagsenter og avlastning

Endringer i seksjon bolig

Høsten 2018 ble det besluttet at Austbø bofellesskap og Stokka botiltak skulle overføres fra dagsenter og avlastning til BOA sør og BOA psykisk helse. Overføringen ble gjennomført første halvår 2019. Dette var et naturlig skifte som følge av at øvrige bofellesskap for målgruppene er samlet i tre egne bofellesskapsvirksomheter. Seksjon bolig kan dermed konsentrere seg om drift av barne- og ungdomsboliger, samt et bokollektiv.

En liten barne- og ungdomsbolig ble etablert og tilknyttet Kalhammaren ungdomsbolig.

2019 var det første hele driftsåret for den nye barne- og ungdomsboligen i Bjørn Farmannsgate, og innkjøringsåret har fungert bra. Samtlige brukere bodde i boligen gjennom hele året. Boligen er tilpasset beboere med utfordringer knyttet til atferd.

Dagtilbud

I Plan for tjenestetilbudet til personer med utviklingshemming er det en målsetting at alle skal ha mulighet til et meningsfylt arbeids- og aktivitetstilbud utenfor hjemmet. Denne planen ble forlenget ut 2020.

I 2019 er tomt til framtidig dagaktivitetssenter innlemmet i mulighetsstudie for utviklingseiendommer på Mosvangen. I forbindelse med budsjettbehandling for 2020 ble det vedtatt å gjennomføre en mulighetsstudie for nye lokaler for dagaktivitetstilbudet, inkludert sanseavdeling. Dagsenter og avlastning er sentrale i dette arbeidet. Det er årlig stor søknad til dagaktivitetstilbudet i virksomheten. Dette gjaldt også for 2019, og dagtilbudet ble utvidet med to plasser.

Aktivitetshuset Hjalmar har hatt utfordringer med dagens plassering og har behov for nye lokaler. I 2019 ble det jobbet med alternativer. Ny lokalisering blir på Tjensvoll, og flytting skjer i 2020.

Avlastningstilbudet i endring

I løpet av året har det vært stor etterspørsel etter avlastning, noe som periodevis har resultert i venteliste for flere av avlastningsboligene. Tre av de fire plassene for akutt midlertidig avlastning (AMA) har vært i bruk stort sett hele året. Den fjerde plassen har vært i bruk i omtrent tre måneder. Cirka 100 familier har mottatt avlastning, dette er på samme nivå som de siste tre årene.

For å kunne gi et helhetlig og lindrende omsorgstilbud med god livskvalitet for de sykeste barna har dagsenter og avlastning sørget for at en av avlastningsboligene har bygget opp ny og økt kompetanse på barnepalliasjon. Ansatte i boligen deltar også i et lokalt palliasjonsnettverk, for å styrke både egen og kommunens samlede kompetanse innen barnepalliasjon.

I november 2019 besluttet det nye kommunestyret å avvikle fritt brukervalg innen avlastningstjenester for barn og unge når kontraktsperioden løper ut i 2020. Arbeidet med å legge til rette for at mottakere av private avlastningstjenester for barn og unge skal motta kommunale tjenester fra dagsenter og avlastning startet rundt årsskiftet. Avtalen med den private leverandøren gjelder til 31. august 2020.

Leve HELE LIVET-satsing

Arbeidet med å implementere Leve HELE LIVET-satsingen for personer med utviklingshemming startet i august 2019. Dagsenter og avlastning deltok sammen med bofellesskapsvirksomhetene (BOA nord og sør) på en workshop for å planlegge hvordan arbeidet best bør gjennomføres. Som et resultat av dette ble det utarbeidet en trinnvis implementeringsplan.

Dagsenter og avlastning har arbeidet med implementering av positiv atferdsstøtte (PAS) som verdi og rammeverk for ansatte som gir tjenester til personer med utviklingshemning og andre funksjonsnedsettelser. PAS tas i bruk som metodikk for å operasjonalisere Leve HELE LIVET-tankegangen. PAS har til hensikt å forebygge og redusere utfordrende atferd for å øke livskvalitet, inkludering og deltakelse.

Kompetanseheving

I 2019 ble virksomheten den første kommunale virksomheten i landet som startet med utprøving av MAP (møte med aggresjonsproblematikk). MAP er et helhetlig opplæringsprogram i forståelse, forebygging, håndtering og oppfølging av aggresjons- og voldsproblematikk. En ansatt i veiledningsteamet var delaktig i utviklingen av verktøyet i 2019. Sammen med BOA nord, BOA sør og andre virksomheter i kommunen skal dagsenter og avlastning delta i et nasjonalt pilotprosjekt med MAP fra 2020.

Det bydekkende veiledningsteamet kurser ansatte som gir tjenester til personer med utviklingshemning i målrettet miljøarbeid, makt og tvang, samt utarbeidelse av tvangsvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Kursene er en del av en fire-årig rullerende kompetansehevingsplan for ansatte som gir tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemning.

Kompetansehevingsplanen inkluderer også ansatte som arbeider med personer som motsetter seg hjelp, hvor hovedtemaene er pårørendesamarbeid, relasjonsbygging og dobbel- og trippeldiagnoser.

Aldring og helse i regi av Nasjonal kompetansetjeneste hadde et tre-dagerskurs for dagsenter og avlastning og BOA nord og sør, i aldring og utviklingshemning. Kurset omfattet blant annet demens og en god pensjonisttilværelse for personer med nedsatt funksjonsevne.

Motivasjonsseminaret ble gjennomført for femte gang, dette er i samarbeid med veiledningsteamet og virksomhetene BOA nord og sør. Innleggene omhandlet barnepalliasjon, PAS, systematisk arbeid i dagaktivitetssentrene og pensjonisttilværelsen.

Økonomi

Regnskapsresultatet for dagsenter og avlastning viser et merforbruk på kr 6,7 mill. av en budsjettramme på kr 202,6 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 103,3. Internt i virksomheten er det stor variasjon mellom seksjonene. Seksjon bolig har et mindreforbruk, mens seksjonene dagtilbud og avlastning har merforbruk.

Det er usikkerhet knyttet til aktivitetsnivået i seksjon avlastning, og om den økonomiske rammen er tilstrekkelig. Over tid har det vært en vekst i brukere med høyt bistandsbehov, samtidig som det i 2019 har det vært høy etterspørsel etter både ordinær avlastning og akutt midlertidig avlastning. Dette skyldes blant annet forsinkelser i bygging og ferdigstilling av planlagte bofellesskap for personer med en utviklingshemming.

Virksomheten fikk i 2019 overført kr 3 mill. i merforbruk fra 2018, og merforbruk i 2019 må sees i sammenheng med dette.