Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

6.15 Arbeidstreningsseksjonen

Økt kapasitet i praksisplassordningen for personer med funksjonsnedsettelser

I overkant av 80 personer har i løpet av året deltatt i ordningen med praksisplasser for personer med funksjonsnedsettelser (PFF-ordningen). Aktuelle kandidater er identifisert i samarbeid med de videregående skolene, helse- og sosialkontorene og dagaktivitetssentrene. I overkant av 30 nye henvendelser ble behandlet, og vel 20 nye har dette året mottatt et tilbud.

Kapasiteten i den statlige ordningen Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) er de siste to årene utvidet med til sammen 20 nye plasser. I tillegg har det vært ledig kapasitet i den statlige ordningen med Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTAO). Tre av deltakerne i PFF-ordningen fikk ved denne utvidelsen plass i VTAO-ordningen. I overkant av 25 prosent av PFF-plassene utløser statlig refusjon, som bidrar til at virksomheten kan finansiere oppfølgingen av personer i praksisplassordningen.

Brukerundersøkelse viser trivsel og inkludering

Undersøkelsen som omfatter deltakere i praksisplasser for personer med funksjonsnedsettelser (PFF-ordningen), ble gjennomført for første gang i januar 2019. Svarprosenten var på drøye 55 prosent. Gjennomgående viser svarene at deltakerne trives på arbeidsplassen, og de fleste føler seg både inkluderte og nyttige. Arbeidstreningsseksjonen har iverksatt flere tiltak for å bedre kvaliteten og hyppigheten på oppfølgingen av den enkelte deltaker. For å sikre at tiltaket passer for både deltaker og arbeidsplass, gjøres det grundig kartlegging av funksjonsnivå og interesser ved inntak til ordningen. Etter at arbeidsplass er tildelt, får deltakerne minst to oppfølgingsbesøk i løpet av året.

Kafédrift på Lervig sykehjem som kommunalt VTA-forsøk

Kafeen på Lervik sykehjem, Sjøsiden Kafé, drives i samarbeid mellom sykehjemmet og arbeidstreningsseksjonen. Fire arbeidstakere som deltar i et kommunalt forsøk med VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeidsplass) arbeider i kafeen. Arbeidstreningsseksjonen følger opp den enkelte arbeidstaker i tett samarbeid med daglig leder for kafeen. Målet for den enkelte arbeidstaker er å oppleve trygghet og mestring i et arbeidsfellesskap. Kafeen oppleves som et positivt tilbud for beboere, pårørende, ansatte og innbyggere i området rundt Lervig.

I tillegg er attføringsbedriften Allservice tildelt ansvar for deler av forsøket, med fem tiltakshjemler tildelt sju arbeidstakere. Det er utarbeidet egne planer med mål for både kvalifisering og livskvalitet.

Stavanger kommune mottar tilskudd fra Arbeids-og velferdsdirektoratet tilsvarende ni stillingshjemler. Forsøket evalueres av Telemarksforskning på vegne av Arbeids- og sosialdepartementet.  Noe av det som vil bli vurdert er om kommunen skal overta ansvar for VTA-ordningen.

Individuell tilpasning av tiltakene

Arbeidstreningsseksjonen har i 2019 gitt tilbud til i underkant av 600 personer. Dette inkluderer tiltakene START, JobbSats og Jobbverksted, samt arbeidstrening i gruppe for om lag 190 personer fordelt på seks ulike gruppetilbud. Flere av de som har startet i arbeidsgruppene, blir etter hvert utplassert i ekstern arbeidspraksis, noe som bidrar til raskere avklaring av om ordinært arbeid er et alternativ.

15 av deltakere får individuelt tilrettelagt norskundervisning, to ganger i uken, der undervisningen er tilpasset arbeidssted og arbeidsoppgavene som utføres.

I tillegg har nær 40 personer vært i arbeidstrening i kommunale/private arbeidstreningsplasser med oppfølging fra arbeidstreningsseksjon. Arbeidstrening i offentlige eller private bedrifter bidrar med raskere avklaring av hva slags tilrettelegging som skal til for å delta i arbeidslivet.

Færre deltakere i Jobbverksted for unge

400 unge under 30 år har vært søkt inn til Jobbverksted i 2019. Tallet på henvendelser er likt som året før, men antallet deltakere har likevel vært noe lavere enn året før. Det har sammenheng med nedgangen i antall nye unge sosialhjelpssøkere ved Nav-kontorene. Av de vel 360 som har sluttet, har i overkant av 20 prosent fått jobb og 10 prosent gått videre til skole. Noen av de unge som har deltatt på Jobbverksted, har fortsatt i andre tiltak i arbeidstreningsseksjonen etter endt kursperiode.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Arbeidstreningsseksjonen viser et mindreforbruk på kr 1,092 mill. av en budsjettramme på kr 15,35mill. dette tilsvarer en forbruksprosent 92,9. Årsaken til mindreforbruket er i hovedsak høyere inntekter enn forventet, og mindreforbruk som er overført fra året før.