Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

6.19 Stavanger legevakt

Omstilling ved legevakten

Stavanger kommune bestilte i 2019 en evaluering fra en ekstern part etter en stor omstillingsprosess og betydelig kostnadsvekst på Stavanger legevakt de siste årene. Mandatet var å se på dimensjonering av bemanning, kompetansesammensetning, turnusplanlegging og en effektiv og rasjonell drift. Samtidig skal lovpålagte krav til akuttmedisinske tjenester i et vertskommune-samarbeid ivaretas. Blant anbefalingene i rapporten som kom ved årsskiftet, var bedre flyt i pasientforløpene på legevakten, prosessforbedringer i det administrative arbeidet og styrket økonomistyring. I tillegg ble det anbefalt å gjennomføre organisatoriske tiltak for å rendyrke akutt-tjenestene. Hovedfunn og anbefalinger skal jobbes videre med i et oppfølgingsprosjekt.

Utvidede lokaler for legevakten

Stavanger legevakts lokaler tilfredsstiller ikke krav til fysisk arbeidsmiljø, drift og beredskap sett opp mot befolkningsgrunnlaget de betjener. Legevakten fikk i november 2019 et tilbygg i to etasjer som har avhjulpet situasjonen med for liten plass. I tillegg pågår arbeid med en mulighetsstudie om arealbehov, fremtidig lokalisering og samlokalisering av akuttmedisinske funksjoner.

Forberedelser til kommunesammenslåing

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble arbeidet med legevaktløsning delt i to faser. Fase 1 bestod av nødvendige tilrettelegginger for to legevaktsdistrikter og ble ferdigstilt rundt årsskiftet 2019/2020. Fase 2 som starter i 2020, skal bygge på erfaringer fra fase 1, konklusjoner etter ekstern gjennomgang av dagens Stavanger legevakt og ny kunnskap om bevegelsesmønstre i nedslagsfeltet. Stavanger kommune inngikk avtaler om vertskommunesamarbeid for Ryfylke legevakt med Hjelmeland og Kvitsøy kommuner på slutten av 2019.

Organiseringen av smittevernarbeidet i ny kommune, mer spesifikt i de nye kommunedelene Finnøy og Rennesøy, ble kartlagt og justeringer foreslått. Konklusjonen ble at smittevernarbeidet sentraliseres til smittevernkontoret, som da vil ha det overordnede ansvaret for smittevernarbeidet i ny kommune. Samtidig var det viktig å opprettholde et tett samarbeid mellom smittevernkontor og lokalt helsevesen, for å sikre god informasjon, fastlege nærbosted og tilpasset videre oppfølging lokalt.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Stavanger legevakt viser et merforbruk på kr 3,3 mill. av en budsjettramme på kr 61,4 mill., etter at virksomheten ble styrket med kr 3 mill. i 2. tertial. Årsresultatet tilsvarer en forbruksprosent på 105,3. Hovedårsaken til merforbruket er økte utgifter knyttet til dagens turnusordning og kompetansekrav, samt ekstrautgifter i forbindelse med permisjoner.

I løpet av 2019 har et konsulentselskap gjennomført en evaluering av Stavanger legevakt hvor en ser på dimensjoneringen av bemanningen og kompetansesammensetting sett i forhold til lovpålagte oppgaver og geografisk nedslagsfelt. Som et resultat av rapporten er det igangsatt et forbedringsprosjekt på Stavanger legevakt hvor målet er å redusere driftskostnadene gjennom bedre og mer effektive arbeidsprosesser og organisering.