Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

6.4 Alders- og sykehjem

Ramsvighagen senter for demens

I bystyrets møte i november 2017 ble det vedtatt å bygge om og utvide Ramsvigtunet sykehjem, bofellesskap og omsorgsboliger til et senter for demens med minimum 90 plasser. Romprogrammet ble vedtatt i februar 2019. Det ble lyst ut konkurranse for prosjekteringen med planlagt oppstart i september. Byggingen av et nytt senter for personer med demens på dette området forutsatte riving av omsorgsboligene. De som bodde der måtte flytte. Alle har fått hjelp til å finne et nytt sted å bo. Den siste beboeren flyttet ut i august. Mot slutten av 2019 ble det klart at det nye politiske flertallet ønsket å avslutte prosjektet med et senter for demens i Ramsvighagen til fordel for en større økning av sykehjemsplasser.

Ramsvigtunet sykehjem startet i 2019 planlegging av kompetanseheving for alle ansatte på demens. En arbeidsgruppe ble etablert med representanter fra kommunens kompetansemiljø for demens på Blidensol sykehjem, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmebaserte tjenester (USHT) og tillitsvalgte. SESAM, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Universitetet i Stavanger ble også engasjert, for å bidra med kompetanse og nyere forskning på området. Dette arbeidet er satt på vent inntil videre.

Kafédrift på Lervig sykehjem

Sjøsiden kafé på Lervig sykehjem drives som et samarbeid mellom sykehjemmet og Arbeidstreningsseksjonen. Fire arbeidstakere som deltar i et kommunalt forsøk med VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeidsplass) arbeider i kafeen. Stavanger kommune mottar statlig tilskudd til tiltaket ut 2020. Arbeidstreningsseksjonen følger opp arbeidstakerne i samarbeid med daglig leder i kafeen som er tilsatt ved sykehjemmet. Målet er at arbeidstakerne skal oppleve trygghet og mestringsfølelse i et arbeidsfellesskap. Kafeen er godt besøkt, og et positivt innslag på sykehjemmet og i bydelen.

Domkirken sykehjem inn i Lervig

I oktober var beboere og ansatte på Domkirkens sykehjem på plass i 6. etasje på Lervig sykehjem etter en virksomhetsoverdragelse mellom Stiftelsen Domkirken sykehjem og Stavanger kommune. Med innflyttingen er alle plassene på Lervig sykehjem i bruk. Dagsenteret på Domkirken sykehjem flyttet også over til Lervig sykehjem i slutten av september.

Leve HELE LIVET inn i sykehjem

Leve HELE LIVET-tankegangen gjelder også i sykehjem, og da særlig for brukere med korttidsopphold. Arbeidet med gode pasientforløp er en del av Leve HELE LIVET-satsingen. Dette arbeidet fortsatte i 2019 for å sikre gode overganger mellom sykehus, sykehjem og hjem. En tverrfaglig arbeidsgruppe har gjennomført en systematisk kartlegging av brukere på korttidsopphold. De har kartlagt hva som må settes i gang i hjemmetjenesten tidlig i forløpet, for å bedre overgangen og øke brukernes selvstendighet og mestring. Målet er at brukeren kan komme raskere hjem.

I 2019 startet etterbehandlingsavdelingen på Haugåstunet sykehjem opp med tavlemøter sammen med helse- og sosialkontorene og fysio- og ergoterapitjenesten. Tavlemøtene har økt oppmerksomheten på hva som er viktig for brukerne så de klarer seg bedre når de reiser hjem. Tavlemøtene fungerer som et redskap for å sikre tverrfaglige vurderinger av brukerne. De ansatte som har deltatt opplever at de jobber mot felles mål. I tillegg har helse- og sosialkontorene fått bedre utnyttelse av ledige korttidsplasser gjennom bedre samhandling på tvers av kontorene.

Innovasjonspartnerskap

Som første kommune i Norge har Stavanger kommune sammen med Innovasjon Norge, Direktoratet for forvalting og IKT og Leverandørutviklingsprogrammet testet anskaffelsesprosedyren for innovasjonspartnerskap. Stavanger kommune inngikk i 2018 partnerskapskontrakt med to leverandører om utvikling av en aktiviseringsrobot og en smartrullator med brukertilpassede applikasjoner. Målet var at produktene skulle gjøre brukere på korttidsopphold i sykehjem mer fysisk aktive og selvhjulpne.

Utviklingen av roboten og smartrullatoren ble ferdig våren 2019. I november inngikk Stavanger kommune rammeavtale med Innocom AS om kjøp av aktiviseringsrobot. Kommunen har bestilt fem roboter som skal tas i bruk på Haugåstunet sykehjem.

Utprøving av legemiddelkabinett i sykehjem

I 2019 ble det utarbeidet konkurransegrunnlag for et elektronisk legemiddellager og lagerstyringssystem til utprøving i to sykehjem, Slåtthaug sykehjem og Lervig sykehjem. Dette skal gi sikker lagring av legemidlene og oversikt over lagerbeholdningen til enhver tid. Legemiddelkabinettet kobles direkte til pasientjournalsystemet CosDoc. Uttak av enkeltdoser vil bli registrert fortløpende og bestilling av nye medisiner vil skje automatisk. I tillegg blir det mulig å ta ut rapporter på lagerstatus, mottak og forbruk. Konkurransegrunnlaget er klart til utlysing, men arbeidet er midlertidig satt på vent på grunn av ustabilitet i CosDoc.

Ernæring og måltider

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 skal bidra til å redusere pasientskader i Norge. Ved hjelp av målrettede tiltak på utvalgte områder jobbes det systematisk med forbedringsarbeid. Et av områdene er ernæring. Pasientsikkerhetsprogrammet jobber mot kommunene gjennom utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT).

I 2018 og 2019 har USHT arrangert læringsnettverk for forebygging og behandling av underernæring i alle alders- og sykehjemmene. I tillegg til fem samlinger med opplæring, foredrag og erfaringsdeling, har virksomhetene fått veiledning. Hver virksomhet har i løpet av året utarbeidet rapport med status for arbeidet. Arbeidet med forebygging og behandling av underernæring fortsetter i 2020.

Personsentrert omsorg

VIPS-modellen

V-verdi uavhengig av alder eller kognitive ressurser
I-individuelt tilrettelagt omsorg
P-perspektivet til personen med demens
S-sosialt miljø der personen med demens er en del av fellesskapet

Kommunens demensplan for perioden 2017-2020 bygger på filosofien om personsentrert omsorg. Denne omsorgsfilosofien skal ivareta verdigheten til personer med hukommelsessvikt og demens. I 2019 har kompetansesenteret på Blidensol sykehjem gitt undervisning i personsentrert omsorg etter VIPS-modellen til ansatte på flere sykehjem og i bofellesskap for personer med demens. Tilbudet om opplæring i personsentrert omsorg vil fortsette som et løpende tilbud, og det vil bli utvidet til hjemmebaserte tjenester i 2020.

Endret rehabiliteringstilbud i Spania

Rehabiliteringstilbudet i Altea, Spania, ble redusert fra seks til fire plasser i 2019. Reduksjonen har ikke ført til lenger ventetid for brukerne.

Økonomi

Regnskapsresultatet for området alders- og sykehjem viser et merforbruk på kr 4,5 mill. av en budsjettramme på kr 888 mill., inkludert aktivitetsbaserte inntekter for dagsenter eldre. Det tilsvarer en forbruksprosent på 100,5. Budsjettrammen omfatter kommunale og private ideelle alders- og sykehjem, rehabiliteringsplassene i Spania samt ett konkurranseutsatt sykehjem som driftes p.t. av Attendo velferd AS.

I 2019 satte kommunedirektøren inn ett tverrfaglig team fra fag-, økonomi og HR-stab som har bistått lederteamet i virksomheter med merforbruk utover +/-3%. Dette arbeidet har pågått hos Lervig sykehjem, Slåtthaug sykehjem og Rosendal sykehjem. Både ved Lervig sykehjem og Slåtthaug sykehjem har man i 2019 redusert merforbruket i forhold til 2018, men arbeider fremdeles med å tilpasse driften til budsjettrammen. Ved Rosendal sykehjem er driften i løpet av 2019 kommet i balanse.

En forklaring på økningen i lønnsutgiftene er både at det har vært krevende å rekruttere sykepleiere og at høyt sykefravær medfører dyre løsninger som innleie av ekstern vikar. I 2019 fortsetter det høye nivået på utgifter knyttet til ekstern vikar for de kommunale sykehjemmene. Økningen på ekstern vikar er på 18 %, tilvarende kr 2,6 mill., i forhold til samme periode i 2018.

Utgiftsnivået knyttet til den variable ekstraressursen, også kalt variable pakker (budsjettmidler som følger brukere med omfattende hjelpebehov) har i 2019 vært høyt og økte mye mot slutten av året. Resultatet ble at det ble brukt i gjennomsnitt 60 pakker hver måned mot 58 som var avsatt i budsjettet.

Utgiftsposten som skal dekke kostnader til smitte, sonde og dyre medisiner har økt i hele 2018, og budsjettet ble derfor styrket i 1. tertial 2019 med kr 2 mill. Årsaken til økningen skyldes i stor grad en økning av pasienter som kommer fra sykehus med smitte i tillegg til dyrere medisiner. Dette nivået er videreført i Handlings- og økonomiplanen for 2020-2023.

Inntektsbudsjettet knyttet til egenbetaling for alders- og sykehjem ble økt med kr 9 mill. i 1. tertial og dette gjorde at resultatet i 2019 ble tilnærmet balanse. En oppjustering av inntektsbudsjettet, kr 12 mill., er innarbeidet i budsjett 2020.