Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

6.6 Bo og aktivitet psykisk helse (BOA psykisk helse)

Felles faglig grunnlag

I 2019 har bo og aktivitet psykisk helse fortsatt arbeidet med å innføre en recovery-orientert praksis. Virksomheten har et godt samarbeid med Jæren Recovery College, der både beboere og ansatte har deltatt på kurs sammen. Det er gjennomført veiledning om recovery-orientert praksis i ledergruppen, i tillegg til utprøving av ulike veilednings- og refleksjonsverktøy. Alle bofellesskapene har minst ett forbedringsprosjekt som er recovery-orientert, og prosjektene følges opp med kvartalsvis rapportering. Dette har bidratt til mange ulike tiltak i hver bolig, blant annet at flertallet av bofellesskapene har innført brukers valg av primærkontakt.

Virksomheten har også gjennomført et kvalitetsforbedringsarbeid knyttet til tiltaksplaner. Alle planene skal ha et område som heter «Hva er viktig for deg?», der dette blir kartlagt og fulgt opp i tiltaksplanen. Virksomheten har i tillegg ansatte som tar videreutdanning i recovery-orientert tilnærming.

God utnyttelse av plassene
Sammen med helse- og sosialkontorene og boligkontoret har virksomheten lagt til rette for at beboere enklere kan flytte ut fra bofellesskapet. Målet er å gi et mer differensiert tilbud, som samtidig bidrar til god utnyttelse og sirkulasjon av plassene i bofellesskapene. I løpet av 2019 har 22 personer flyttet ut av leiligheter i bofellesskapene. Tallet dekker både de som trenger et botilbud med et høyere omsorgsnivå i virksomheten, og de som har flyttet ut fordi de klarer seg uten tjenestene i bofellesskapet. Det har også vært mulighet for å flytte ut i egen bolig med fortsatt oppfølging fra bofellesskapet ved behov («satellittleilighet»), men dette har i liten grad vært benyttet i 2019.

Sentral koordinatorfunksjon inn i drift

I 2017 ble det opprettet en prosjektstilling som sentral koordinator for tildeling av ledige leiligheter i bofellesskap og barne- og ungdomsboliger. Prosjektet ble evaluert i 2019, og tilbakemeldingene var overveiende positive. Med en samlet oversikt over alle som venter på bolig og god kjennskap til alle bofellesskapene, kan sentral koordinator gjøre en helhetlig vurdering i tildelingene. I 2019 ble ordningen tatt inn i fast drift, organisatorisk plassert i helse og velferds fagstab.

Planlegging av nye bofellesskap

I begynnelsen av 2019 overtok virksomheten ansvaret for en avdeling fra en annen kommunal virksomhet. Mot slutten av 2019 overtok virksomheten også ansvaret for et bofellesskap som tidligere har vært drevet av en privat leverandør. Et hus med fem leiligheter ble bygget om for beboere og ansatte. Bo og aktivitet psykisk helse hadde ved utgangen av 2019 17 bofellesskap og et enetiltak med til sammen 171 boenheter.

To bofellesskap har vært under planlegging og oppføring i 2019, men med planlagt drift fra 2020 – det ene et botiltak med fire plasser og det andre nytt ROP-bofellesskap i Rennesøy kommune. BOA psykisk helse ble høsten 2019 involvert i planleggingen knyttet til dette bofellesskapet, i og med at bofellesskapet overføres til virksomheten ved kommunesammenslåingen.

Plan for psykisk helsearbeid 2019-2023

Plan for psykisk helsearbeid 2019-2023 ble vedtatt i bystyret i juni 2019. Den reviderte planen og kommunens ruspolitiske handlingsplan har flere sammenfallende temaer og tiltak, og har derfor felles driftsgruppe. Høsten 2019 har driftsgruppen, der BOA psykisk helse er representert, startet prioriteringen av tiltakene for gjennomføring i planperioden.

Grep for bedre rekruttering

Rekruttering av medarbeidere med tre-årig universitetsutdanning innen helse- og sosialfag er utfordrende. Bo og aktivitet psykisk helse har derfor startet et forbedringsprosjekt som de kaller studentreisen. Dette handler om å se på hele studentforløpet fra før de skal ha praksis i virksomheten, underveis og når de avslutter. Dette innebærer forberedelse, introduksjon, kompetansepakke, utvalgte veiledere m.m. Dette for å skape et godt omdømme og sikre bedre rekruttering av ferdigutdannede.

Økonomi

Økonomi omtales samlet for Bo og aktivitet Psykisk helse og Bo og aktivitet Nord og Sør i avsnitt 6.7.