Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

6.7 Bo og aktivitet Nord og Sør (BOA Nord og Sør)

Fortsatt fokus på en effektiv og fleksibel drift

De to virksomhetene bo og aktivitet nord og sør (BOA nord og sør) har videreført arbeidet med å etablere nye strukturer og rutiner, for å få en effektiv og fleksibel drift etter etableringen som nye virksomheter i 2017. I 2019 har BOA nord og sør blant annet gjennomført internkontroll på dokumentasjon i fagsystemet Cosdoc i alle bofellesskapene, der behov for mer strukturert informasjon ble identifisert. De to bofellesskapsvirksomhetene har, på bakgrunn av internkontrollen, utarbeidet en mal for tiltaksplanene som har gitt økt kvalitet på dokumentasjonen.

Botilbud til personer med utviklingshemming

«Solborg-prosjektet» er boliger til elleve unge voksne med behov for heldøgns tjenester som skal kjøpe sin egen bolig i bofellesskapet på Solborg-tomten når det står ferdig. Prosjekteringen er i gang, og i løpet av året har brukerne fått tildelt sine boliger. Det foreligger også en plan for uteområdet. Byggearbeidet vil starte i 2020, og bofellesskapet skal stå ferdig i 2021.

Et bofellesskap for syv unge voksne som ønsker å eie sin egen bolig skal også oppføres i Gunnar Warebergs gate. Her er det utarbeidet tegninger i samarbeid med brukerne. På den samme tomten er det i tillegg planlagt et nytt bofellesskap med syv leiligheter for utleie. Begge bofellesskapene er for personer med utviklingshemning, og de er planlagt ferdige i 2021.

Ombyggingen av Hinna bofellesskap med åtte boenheter for mennesker med utviklingshemning, er godt i gang. Bofellesskapet skal være innflyttingsklart høsten 2020.

Sentral koordinatorfunksjon inn i drift

I 2017 ble det opprettet en prosjektstilling som sentral koordinator for tildeling av ledige leiligheter i bofellesskap og barne- og ungdomsboliger. Prosjektet ble evaluert i 2019, og tilbakemeldingene var overveiende positive. Med en samlet oversikt over alle som venter på bolig og god kjennskap til alle bofellesskapene, kan sentral koordinator gjøre en helhetlig vurdering i tildelingene. I 2019 ble ordningen tatt inn i fast drift, organisatorisk plassert i helse og velferds fagstab.

Kompetanseheving

Som en del av den fireårige planen for kompetanseheving for ansatte som gir tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming, har BOA nord og sør i 2019 etablert nettverksgrupper knyttet til TAM (terapeutisk aggresjonsmestring), legemiddelhåndtering og etikk.

BOA nord og sør har også gjennomført kompetansehevende tiltak knyttet til utviklingshemning og kosthold, arbeid med brukere som motsetter seg hjelp og bruk av tvang og makt. Opplæringen har ført til redusert tvangsbruk i virksomhetene og bedre dokumentasjon.

Leve HELE LIVET-satsingen i gang for nye brukergrupper

Arbeidet med å implementere Leve HELE LIVET-satsingen for personer med utviklingshemming startet i august 2019. Bofellesskapsvirksomhetene deltok sammen med dagsenter og avlastning på en workshop, for å planlegge hvordan arbeidet best bør gjennomføres. Som et resultat av dette ble det utarbeidet en trinnvis implementeringsplan.

BOA nord og sør har også arbeidet med implementering av positiv atferdsstøtte (PAS) som verdi og rammeverk for ansatte som gir tjenester til personer med utviklingshemning. PAS er en metode for å operasjonalisere Leve HELE LIVET-tankegangen. Positiv atferdsstøtte har til hensikt å øke livskvalitet, inkludering og deltakelse gjennom å forebygge og redusere utfordrende atferd.

Forberedelser til kommunesammenslåing

Ved kommunesammenslåingen 1. januar 2020 ble BOA nord utvidet med to bofellesskap. Virksomheten la i løpet av 2019 til rette for innlemming av disse to bofelleskapene fra Rennesøy og Finnøy gjennom å inkludere ansatte i nettverk og fagdager, samt ved å samkjøre rutiner og løsninger i forkant av sammenslåing.

Økonomi

Regnskapsresultatet for BOA nord, BOA sør, og BOA psykisk helse viser et merforbruk på kr 4,4 mill. av en ramme på kr 473,8 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 100,9. Det er en del variasjon mellom de tre virksomhetene. BOA psykisk helse og BOA sør har et mindreforbruk på hhv. kr 3,1 mill. og kr 2,7 mill., mens BOA nord har et merforbruk på kr 10,2 mill.

Hovedårsaken til merforbruket i BOA nord skyldes høyere lønnskostnader enn budsjettert, men det jobbes systematisk med å tilpasse driften til de økonomiske rammene. Tilsvarende arbeid har hatt god effekt på det økonomiske resultatet for 2019 for BOA Sør. Tilpasningsarbeidet for BOA nord vil fortsette i 2020.