Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

6.9 Tekniske hjemmetjenester

Flere velferdsteknologiske løsninger på plass

Tekniske hjemmetjenester har en sentral rolle i arbeidet med å implementere og drifte nye løsninger innen velferdsteknologi. Dette omfatter blant annet digital trygghetsalarm, elektroniske medisindispensere, tilsynskamera og mobil trygghetsalarm. Volumet er noenlunde likt som i 2018 for disse løsningene. I 2019 ble ansvaret for aktivitetsroboten «Berntsen» og treningssykkelen Motiview lagt til virksomheten.

Et av tiltakene i kommunens handlingsplan for velferdsteknologi er at brukere av trygghetsalarm skal få tilbud om røykvarslere med direktevarsling til responssenteret. I 2019 ble det kjøpt inn 4000 røykvarslere. Arbeidet med å utplassere disse startet i november 2019 og er forventet ferdigstilt våren 2020.

Høsten 2019 startet anskaffelsesprosessen for innkjøp av elektroniske låser som skal erstatte kommunens nøkkelbokser. Tilgangen til rundt 2400 dører skal nå betjenes med et nytt E-lås system som vil ivareta sikkerhet og dokumentasjon på en bedre måte enn tidligere. Montering og driftsansvar av systemet vil ligge hos tekniske hjemmetjenester.

Forbedret hjelpemiddelformidling

Sommeren 2019 ble prosjektet Ressursorientert hjelpemiddelformidling avsluttet. Prosjektet resulterte i flere konkrete tiltak som E-læringsprogram, lokale utprøvingslagre og forslag til selvbetjeningsløsninger.

Det mest omfattende tiltaket er «ombytteordningen» hvor leveringstiden på enkelte hjelpemidler fra Nav har gått ned fra rundt 14 dager til to dager. Her forskutterer tekniske hjemmetjenester leveransen av hjelpemidler med utstyr fra eget lager i påvente av at hjelpemidlene skal ankomme fra Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland. Tekniske hjemmetjenester «overtar» da ventetiden på hjelpemidlene som bruker normalt ville hatt.

Jevn økning i hjelpemiddelformidlingen

Også i 2019 har det vært en jevn økning innen hjelpemiddelområdet. Antall oppdrag knyttet til utlevering og innhenting av tekniske hjelpemidler har økt med 8 prosent sammenlignet med året før. Reparasjoner av hjelpemidler, velferdsteknologi og annet teknisk utstyr har økt med 14 prosent fra foregående år.

Forberedelser til kommunesammenslåing

Planlegging av kommunesammenslåingen startet våren 2019. Tekniske hjemmetjenester er en kommunedekkende tjeneste som fra 2020 skal betjene et større geografisk område, inkludert øyer uten veiforbindelse. En ny medarbeider ble ansatt, og ny el-varebil anskaffet for å betjene disse kommunedelene fra og med 1. januar 2020.

Finnøy, Rennesøy og Stavanger har vært ulikt organisert innen hjelpemiddelformidling. I planleggingsarbeidet fram mot ny kommune ble logistikk-løsninger som lager og transport, samt arbeidsfordelingen mellom tekniske hjemmetjenester og andre virksomheter vurdert.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Tekniske hjemmetjenester viser et mindreforbruk på kr 3,4 mill. av en budsjettramme på 8,2 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 58,8.

Avvik skyldes i hovedsak at medisindispenserne i 2019 har hatt for høyt budsjettert i forhold til forbruk. Utfordringene knyttet til ny multidoseleverandør i 2019 var en avgjørende årsak til at det ble utplassert færre medisindispensere enn planlagt. Andre årsaker til mindreforbruk er økt inntekter på brukerbetaling på trygghetsalarmer, samt mindreforbruk på lønn.