Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

7.4 Byggesak og byantikvar

Prioriterte oppgaver i planperioden

Avdelingen har gjennom 2019 jobbet med harmonisering av oppgaver i forkant av kommunesammenslåingen, og utført oppgaver på vegne av de tre kommunene. Fra årsskiftet var avdelingen operativ på alle sine tre saksfelter – byggesaksbehandling, tilsynsoppgaver og kulturminnevern, i hele kommunen.

Saksbehandling

Lovpålagte frister for saksbehandlingstid er i all hovedsak overholdt i 2019. Nettsider, dokumentmaler og arbeidsrutinene er videreutviklet for å håndtere tidsfrister og for å yte god innbyggerservice.

Tilsyn

Prioriterte tilsynsoppgaver innenfor universell utforming, adkomst og tilgjengelighet, brukbarhet i henhold til byggtekniske forskrifter (TEK 10 §§ 8 og 12), tilsyn med kvalifikasjoner til foretak, tilsyn med produktdokumentasjon av byggevarer, ulovlige byggearbeider, tilsyn med byggeplass i byggeperioden og ved midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, er gjennomført.

Seksjonen har i perioden gjennomført tilsyn i 16,8 prosent av sakene.

Selvkost

Seksjon byggesak drives med 100 prosent gebyrfinansiering etter selvkostprinsippet.

Avdelingen har prioritert å effektivisere, forenkle og videreutvikle digitale arbeidsplattformer og tjenester for å redusere ressursbruk, uten at det skal gå på unødig bekostning av produksjon og service overfor innbyggerne.

Trehusbyen og kulturminnevern

God forvaltning av trehusbyen, saksbehandling, veiledning og rådgivning i plan- og byggesaker er kjerneoppgaver som har hatt høy prioritet for byantikvaren. Oppgavene har økt i omfang og utfordret begrensede ressurser og viktige, langsiktige og strategiske oppgaver på kulturminnevernfeltet.

Bystyret vedtok i 2019 Temaplan for hermetikkfabrikker og tilknyttede virksomheter. Byantikvaren har drevet med utstrakt formidling av hermetikkindustriens kulturminner i tilknytning til dette.

Det ble utlyst en søknadsordning for 2019 for tilskuddsmidler til trehusbebyggelsen i Hillevåg (vernemillionen). Ved utgangen av året hadde ni prosjekter mottatt til sammen 755 000 kroner. Erfaringer med ordningen viser at det er behov for kontinuitet over tid for å få god effekt av tilskuddsordninger.

Verneprisen for 2019 ble tildelt Industri og energi sitt nybygg i Kongsgata.

Det ble gjennomført forberedende arbeid for rullering av kommunedelplan for kulturminner.

Byantikvaren har vært noe involvert i forberedelser til by- og domkirkejubileene i 2025, og i planlegging av restaureringsarbeidene for Domkirken og nytt servicebygg. Videre har Byantikvaren vært bidragsyter ved Fortidsminneforeningens bygningsvernmesse på Holmeegenes i 2019.

Formidling

Avdelingen har iverksatt flere prosjekter herunder full revisjon og oppgradering av informasjons- og filmmateriell.

Andre oppgaver

Avdelingen Byggesak og byantikvar har også i 2019 deltatt aktivt i flere eksterne nettverk og nasjonale prosjekter – både som pilotkommune og rådgivere. Avdelingen deltar i tverrfaglige prosjekter hvor 3D-løsninger og andre innovasjonstiltak utprøves.