Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

8.2 Juridisk avdeling

Videreføring av Friområdeprosjektet

Juridisk avdeling har i 2019 videreført Friområdeprosjektet. I hovedsak har det blitt arbeidet med å tilrettelegge grunnlaget for en rettsak i Stavanger tingrett som gjaldt gyldigheten av reguleringsplanen og ekspropriasjonsvedtaket for gjennomføring av turstien i Gauselstranden. Etter at Stavanger tingrett avhjemlet skjønnet i august 2019, har juridisk avdeling arbeidet med å forberede ankebehandlingen i lagmannsretten. Saken er berammet i oktober eller november 2020.

Grunnerverv til gang- og sykkelvei

Kommunen har gjennomført flere grunnerverv til opparbeidelse av gang- og sykkelveier og snuhammere. Et påbegynt grunnerverv for etablering av fortau i Øvre Vågen på Hundvåg er blant de større prosjektene.

Salg og innleie av eiendommer

Juridisk har bistått i diverse saker om innleie av lokaler, blant annet nye lokaler til barnevernet og hjemmebaserte tjenester. Det er også foretatt utleie av lokale til British International School of Stavanger på Eiganes skole. Kommunen har avsluttet salget av utenriksterminalen, med oppgjør og overlevering i januar 2020.

Ivareta kommunens interesser og utvikling i Stavanger Forum

Juridisk avdeling har bistått i forbindelse med spørsmål rundt utnyttelsen og utviklingen av Forum-området. Bistanden har blant annet vært knyttet til kjøpet av Forum Expo og vurderingen av Stavanger Forum AS sine leiebetingelser for 2020.

Videreføring av kommunens engasjement i Urban Sjøfront

Urban sjøfront er det første store sentrumsnære transformasjonsområdet i Stavanger. Tidligere var dette et industriområde, som nå gradvis erstattes av boliger og ny næring. Stavanger kommune har tatt et overordnet ansvar for å bygge felles feltekstern infrastruktur – det vil si vei, vann, avløp og offentlige friområder – mot at grunneierne og utbyggerne i fellesskap betaler for disse tiltakene. Juridisk avdeling har videreført kommunens engasjement i Urban sjøfront knyttet til inngåelse av utbyggingsavtaler.

Overføring av kirkelige eiendommer

Juridisk avdeling har arbeidet med å klarlegge omfanget og utstrekningen av de kirkelige eiendommene. Det er oppnådd enighet med Stavanger kirkelige fellesråd om å overføre 17 kirkeeiendommer i tidligere Stavanger kommune fra kommunen til kirkesoknene. Avtalen ble godkjent av bystyret høsten 2019.

Momsavtaler

Juridisk avdeling har ansvaret for å forhandle og inngå avtaler med utbyggere om overtagelse av justeringsrett eller justeringsplikt i forbindelse med overtagelse av kommunal infrastruktur til drift og vedlikehold (justeringsavtaler).  Avdelingen har også ansvaret for å forhandle om og inngå anleggsbidragsavtaler med private utbyggere. Dette er avtaler som kommunen inngår med utbyggere som er pliktige til å opparbeide overordnet infrastruktur for at de skal spare merverdiavgift. Slike avtaler er kompliserte og omfattende, og krever betydelig ressurser. I 2019 ble det inngått én justeringsavtale med en privat utbygger og én anleggsbidragsavtale med en annen privat utbygger.

Klagesaker

Juridisk avdeling forbereder klager som skal til behandling for kommunens klagenemd. Eksempler på slike saker er klager på barnehageopptak, tildeling og bytte av kommunal bolig, tildeling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede og klager på avslag om å få etablere avkjørsel. Det blir lagt fram en egen årsrapport for dette arbeidet for kommunestyret.

Virksomhetsoverdragelser

Juridisk avdeling har bistått ved forhandling og inngåelse av avtale om overdragelse av Domkirkens sykehjem.

Delegeringsreglementet og fullmakter i Stavanger og «nye» Stavanger

Juridisk har i 2019 ferdigstilt arbeidet med nytt delegeringsreglement og utarbeidelse av fullmakter fra kommunedirektøren. Juridisk har deretter bistått i arbeidet med å oppdatere og tilpasse delegeringsreglementet og de enkelte fullmaktene til nye Stavanger kommune.

Økonomi

Regnskapet for 2019 viser et mindreforbruk kr 434 000 for Juridisk. Dette gir en forbruksprosent på 96 av en budsjettramme på kr 10,3 mill. Mindreforbruket skyldes en mindre kostnad i forbindelse med lønn enn budsjettert, i tillegg til salgsinntekter og overføringer av ubrukte midler fra 2018.