Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

8.4 Stavanger eiendom

Organisasjonsendringer

Deling av Stavanger eiendom til to avdelinger ble vedtatt i mars. De to nye avdelingene er avdeling for byggeprosjekter og avdeling for byggforvaltning.

Gjennom 2019 ble det gjennom flere prosesser avklart nye grensesnitt og harmonisering mellom de to nye avdelingene. Arbeider fortsetter inn i 2020.

Effektiv og miljøvennlig drift

Den overordnede målsettingen om at kommunen skal drifte bygningsmassen på 550 000 m2 på en sikker og kostnadseffektiv måte, ligger fast. Med det vedtatte målet om 80 prosent klimagassreduksjon innen 2030, videreførte avdelingen fokuset på tiltak i eksisterende bygningsmasse. Kommunen går fra mer tradisjonelt vedlikehold av bygg til større og mer omfattende oppgraderinger, og den utviklingen fortsetter i 2020.

Sentral driftskontroll

Drift – og energiseksjonen øker stadig antall eiendommer seksjonen drifter sentralt, og har mål om å få fjernovervåkning av alle kommunale formålsbygg på sikt. Totalt driftet seksjonen 160 eiendommer ved utgangen av 2019. Volumet økte med 25 eiendommer i løpet av året.

ÅrstallAntall nye sentralstyrte driftsanleggTotalt antall sentralstyrte driftsanlegg
20126161
2013566
20141278
2015987
2016592
201724116
201819135
201925160
Tabell 8.1 Sentral driftskontroll
Last ned tabelldata (Excel)

For å øke sikkerheten i kommunens tekniske driftssystemer, ble alle kommunale bygg i tidligere Stavanger kommune lagt over på et eget virtuelt teknisk nett, VLAN, i 2019. Kostnad var på ca. kr 2,2 mill.

Vedlikehold av bygg

Verdibevarende vedlikehold av kommunens bygg har over lang tid vært en prioritert oppgave. Kartlegginger viser at den økte satsingen på vedlikehold og rehabiliteringer har gitt en gradvis bedring av den tekniske tilstandsgraden. Kommunen klarte å videreføre den positive utviklingen også i 2019, til tross for at tilgjengelige midler pr m2 har gått noe ned fra årene med stimuleringsmidler.

Oppdatere bygg til nye krav og behov

Virksomheter og brukere av kommunale bygg trenger at byggene tilpasses de stadige endringene i behov og krav. Det er imidlertid begrensede muligheter for å ivareta dette, unntatt når bygg totalrehabiliteres. De viktigste utviklingsoppgavene har avdelingen likevel klart å ivareta.

I 2019 prioriterte avdelingen også universell utforming i bygg, grovgarderober i barnehager og medisinskap på sykehjem.

Selv om kommunen samlet sett har god standard på byggene, var volumet i 2019 på totalrehabiliteringer ikke tilstrekkelig for å kunne ivareta den forventede levetiden på 30 år på byggetekniske elementer.  Rehabiliteringstakten må økes betydelig dersom kommunen skal klare å ivareta en normal utvikling rent bygningsteknisk, og om endringene i virksomheters krav og behov skal ivaretas.

Fagsystem for eiendomsforvaltning

Oppgradering eller nyanskaffelse av fagsystem for eiendomsforvaltning for Stavanger eiendom har vært en prioritert oppgave i planperioden. Nytt system ble anskaffet høsten 2019 og implementering av systemet pågår.

Prosjekt- og byggeledelse

Tidligere Stavanger eiendom, nå avdeling for byggeprosjekter, står for planlegging og gjennomføring av kommunens byggeprosjekter. Dette er i hovedsak prosjekter som vedtas i investeringsbudsjettet. Brutto investeringsutgifter i 2019 gjennomført av avdelingen var kr 364 mill.

I 2019 pågikk det mulighetsstudier for ombygging av rådhuset, dagsenter i Erichstupsgt. 21 og nytt akuttmedisinsk senter.

Tidligfasearbeid med Lervigkvartalet har vært et stort og krevende arbeid i 2019 som vil gi den videre utviklingen av området et løft. Samlet sett vil dette bli et av de største enkeltprosjektene Stavanger kommune har gjennomført de 10 siste årene.

Store anbudskonkurranser ble forberedt og lagt ut for to nye brannstasjoner og for Madlamark skole med idrettshall.

For andre prosjekter ble det gjennomført detaljprosjektering og byggearbeider. De største prosjektene gjennom 2019 var Olav Kyrres gate 19 med svømmehall og kontorer, Gautesete skole, Nye Tou byggetrinn 2, Domkirken, Norsk grafisk museum, garderobe og klubbhus ved Hinna stadion, tre barnehager på Tasta, og Hinnabo bofellesskap.

Byggeprosjekt som ble ferdigstilt i 2019

  • Olav Kyrres gate 19, svømmehall og kontorer
  • Gautesete skole, ombygging
  • Tasta Barnehage, den første av tre barnehager på Tasta med anskaffelse etter Best Value Procurement.
  • Stavanger Idrettshall
  • Nye Tou, byggetrinn 2.

Tekniske anlegg og bygningsmessige tiltak for beredskap i skolebygg

Avdelingen er i gang med et pilotprosjekt som skal gjøre skolene bedre rustet til å forebygge og takle beredskapssituasjoner. Nye tekniske anlegg og bygningsmessige tiltak i skolebyggene skal bidra til å styrke skoleledelsens og utrykningsetatenes muligheter til å få bedre oversikt i krisesituasjoner. Prosjektet er godt i gang, og toveis talesystem er montert på Kristianlyst skole. Det er avholdt øvelse med beredskap, skoleledelsen og politiet for å avdekke feil og mangler med systemet i en reell situasjon. Videre har hovedelementet i de tekniske løsningene med kameraovervåkning stoppet opp som følge av interne avklaringer i politietaten. Det er derimot klargjort teknisk for montering av kamera. Prosjektet er med det ferdigstilt i 2019.

Energioppfølging i kommunale bygg

Arbeidet med å redusere energiforbruket i kommunens bygningsmasse, med energioppfølging og sentral styring fra driftssentralen i Olav Kyrres gate 19, fortsatte i 2019. Målsetning om 100 prosent energiovervåkning er på plass. Det nasjonale prosjektet med å skifte ut strømmålere til nye smarte målere har også medført at det nå er sentralisert datainnsamling på alle elektrisitetsmålere til annet forbruk enn bygninger. For parkanlegg, gatelys, snøsmelteanlegg, lekeplasser og pumpestasjoner med mer kan kommunen nå følge energibruken daglig, time for time. Energiforbruk og klimaregnskap skal kunne registreres for alle bygg som er tilkoblet sentralen. Energioppfølgingssystemet viser at klimagassutslippene fra kommunale bygg gikk ned med 990 tonn CO2 fra 2015 til 2019.

 20152019Endring
Skoler 4 614 4 154 -460
Helsebygg 2 278 2 216 -62
Idrettsbygninger 1 099 1 402 303
Bydels- og fritidsbygg 736 679 -57
Barnehager 1 230 1 144 -86
Administrasjonsbygg 449 334 -115
Beredskapsbygg 69 34 -35
Energisentral OK19 (Triangulum) 570 92 -478
Sum 11 045 10 055 -990
Tabell 8.2 Klimautslipp fra kommunale bygg 2015-2019, tonn CO₂
Last ned tabelldata (Excel)

Nedgang i klimagassutslippet henger tett sammen med to andre forhold, utfasing av fossile energikilder og energioptimalisering. Jevnlig oppfølging av energiforbruket, korrigering av avvik og nedstengning ved ferier resulterer i en stadig nedgang i bruk av energi. I perioden 2015-2019 har energibruken på skoler gått ned med ytterliggere 3,6 GWh, tilsvarende årsforbruket til fire skoler.

Figur 8.1 Energiforbruk skolebygg 2015-2019, GWh

Oppfølging av handlingsplan til klima- og miljøplan 2018-2030

Det har vært gjennomført flere møter i kommunens klima- og miljøforum, som skal sørge for at handlingsplanen til Klima- og miljøplan 2018-2030 blir fulgt opp og implementert. Viktige tiltak her er innstramming av kravene til energibruk, fornybare energikilder og fossilfrie bygge- og anleggsplasser. Satsning på nærenergiløsninger og utnyttelse av lokale energiressurser er viktige tiltak i kommende periode.

Triangulum: Energisentral

Energisentralen som henter energi fra avløpsvann og forsyner Stavanger svømmehall og tre administrasjonsbygg (OK23, OK19 og Rådhuset) med varme og kulde-, er satt i drift. Energisentralen har blitt tett fulgt opp slik at vi kan dokumentere energiopptak og effektivitet. Prosjektet skal være et forbilde for å etablere tilsvarende løsninger andre steder i Stavanger. Kunnskapen kommunen får gjennom dette prosjektet kan ha stor betydning for utnyttelse av lokale energiressurser ellers i byen.

Energisentral Stavanger forum

Energisentralen ligger i underetasjen til Stavanger Ishall, og leverer energi, varme og kjøling til nærvarmeanlegg, og saltlake for isproduksjon til bygg på Forum-området. Drift- og energiseksjonen i Stavanger kommune fikk eier- og driftsansvaret for energisentralen i 2017.

Nybygget «Forum Pluss» ved Stavanger Idrettshall, ble tilkoblet energisentralen med oppstart av energileveranse oktober 2019.

Volumet av energileveransen for «Forum Pluss» er i henhold til inngåtte leveringsavtaler:

  • Fjernvarme: ca. 4785 kW
  • Fjernkjøling: ca. 3780 kW
  • Saltlake: ca. 1280 kW.
  • Forbruksvann: ca. 135 kW.

Ny gasskjele

En ny gasskjele ved energisentralen på Forum-området ble ferdig installert desember 2019, slik at kommunen i dag har tre gasskjeler, hver på 1 MW. Dette er med på å sikre bestilt varmeleveranse til tilknyttede byggene på området.

Økte energiutgifter for Stavanger kommune

På tross av at Stavanger kommune kan vise til høy energieffektivitet på sine kommunale bygg er det et totalt merforbruk på kr 13,6 mill. Den totale forbruksprosenten blir dermed 117,2 % for 2019. Dette merforbruket kan tilskrives den høye gjennomsnittlige prisen per Kwh, i tillegg til Stavanger kommunens volumøkning i bygningsmasse. Som man ser av tabell 8.3, resulterer dette i en høyere kostnad enn tidligere.

 Regnskap 2015Regnskap 2016Regnskap 2017Regnskap 2018Regnskap 2019
Strøm 68 249 73 543 69 999 84 259 84 994
Fjernvarme/fjernkjøling 1 531 1 770 2 026 2 968 3 692
Fyringsolje- og parafin 161 199 33 301 207
Naturgass og andre fossile gasser 1 637 3 076 3 033 3 463 3 388
Bioenergi00 227 328 193
Sum 71 578 78 588 75 318 91 320 92 473
Tabell 8.3 Energiutgifter, tall i hele tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Årsaken til økningen er en markant økning av kraftprisen per kilowatt time (kWh), og volumøkning i bygningsmassen, spesielt innenfor idrettsbygg. Parallelt med de økte utgiftene kan kommunen vise til lavere forbruk i kWh på nesten alle typer bygg i årene 2012-2019. Det har vært en større økning i energiforbruket i idrettshaller de siste årene. Det skyldes to forhold: Ny komfortventilasjon i Stavanger idrettshall og nye Gamlingen. Gamlingen har stort energiforbruk, men lite oppvarmet areal. Derfor går det spesifikke forbruket naturlig opp for idrettsbyggene totalt sett.

Figur 8.2 Energiforbruk per m2, formålsbygg

Prisen per kWh har hatt en prosentuell økning på 117 prosent per øre/kWh i 2019 sammenlignet med 2015. Økningen av priser skyldes eksterne årsaker som Stavanger kommune ikke kan påvirke. I siste forvaltningsmøte med energileverandøren Entelios ble det presentert en ny forvaltningsstrategi basert på en mer forutsigbar prismodell, som kan gi tilsvarende eller bedre enn gjeldende strategi. Kommunens finansforvalter er trukket inn i porteføljegruppen for kjøp av elektrisk kraft, og skal bistå i arbeidet med å eventuelt endre på strategien for kraftkjøp til Stavanger kommune.

ÅrPrisØkning jfr. 2015Økning jfr. forrige år
201519--
20162532 %32 %
201727,545 %10 %
201842,2122 %53 %
201941,3117 %-2 %
Tabell 8.4 Kraftprisutvikling, øre per kWh.
Last ned tabelldata (Excel)
Figur 8.3 Kraftprisutvikling. Øre/kWh

Økonomi

Stavanger eiendom har et mindreforbruk på kr 13 mill., noe som utgjør en forbruksprosent på 95,2 av et totalt budsjett kr 273,7 mill. Forvaltningsavdelingen har et totalt mindreforbruk på kr 14,3 mill. Dette skyldes i hovedsak at det er brukt mindre enn budsjettert i forbindelse med vedlikeholdstjenester. Noe av mindreforbruket skyldes også høyere inntekter enn budsjettert hos Energi- og driftsseksjonen. Disse skyldes i hovedsak høyere inntekter enn antatt fra energisentralen.