Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

8.6 Idrett

Stavanger som arrangementsby

 For andre år på rad ble NM Veka i 2019 arrangert i Stavanger. Det ble kåret 94 norgesmestere fordelt på 39 idretter. NRK sendte ca. 30 timer direktesendt TV fra mesterskapet. Arrangementet er i tråd med kommunens arrangementsstrategi. Den legger vekt på viktigheten av store og tilbakevendende arrangement, som gir positiv profilering av regionen.

Fagplan idrett 2019-2034

Arbeidet med å revidere Fagplan idrett 2019-2034 startet i 2018. Planutkastet ble sendt på høring våren 2019, og ble vedtatt i bystyret 17. juni.

Arbeidet inkluderte en oversikt over behov fra idretten i kommunedelene Rennesøy og Finnøy.

Harmonisering i den nye kommunen

Administrasjonen har gjennomført harmonisering og utvikling av tjenestetilbudet i Stavanger. Oppgaver som tildeling av treningstid, tilskuddsordninger, billettpriser og driftsmodell på kommunale idrettsanlegg har blitt avklart i dette arbeidet.

Kapasitetsutfordringer i svømmeanlegg

Innføring av ferdighetsprøver for 4. klassetrinn i grunnskolen, som ble obligatorisk fra skolestart 2017/18, og gratis svømming for 1.-5.klassingene vil skape utfordringer for kapasiteten i svømmeanleggene. Idrettsavdelingen vil legge til rette for at alle brukergruppene får et godt tilbud.

Økonomi

Idrett har et forbruk på totalt 102,7 %. Merforbruket utgjorde totalt kr 2,86 mill. i 2019. Årsaken til merforbruket er blant annet tilknyttet strømutgifter. Strømkostnadene ble kr 5 mill. høyere enn budsjettert. Idrett hadde også et merforbruk i forbindelse med leie av kommunale idrettsbygg grunnet leieforhold som ble tatt over egen drift. Totalt utgjorde merforbruket tilknyttet leie av idrettsbygg og idrettsanlegg kr 5,6 mill. Det er også et merforbruk i forbindelse med vedlikeholdstjenester på kr 2,9 mill., blant annet grunnet økte priser hos NIS. Gamlingen skiller seg ut med et mindreforbruk på kr 4,6 mill. Dette er hovedsakelig tilknyttet salgsinntekter.