Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

8.7 Vann og avløp

Kvalitet på tjenestene 

Stavanger kommune deltar hvert år i tilstandsvurderingen BedreVANN sammen med rundt 80 andre kommuner. Vann- og avløpstjenestene får en kvalitetsindeks basert på en samlet vurdering av flere kriterier. I dette inngår tjenestene både fra Stavanger kommune og IVAR.

Resultatet for vanntjenestene er stabile, og for året 2018 (rapporteres etterskuddsvis) oppnådde vanntjenestene en score på 3,6 av 4 mulige, som er et godt resultat. Avløpstjenestene oppnådde en score på 2,0, som er under målsetningen. Dette har hovedsakelig sammenheng med IVAR sine utfordringer med å klare rensekravene på Sentralrenseanlegg for Nord-Jæren (SNJ). Det nye anlegget ble satt i drift i 2018, og når anlegget er ferdig innkjørt, forventer man at rensekravene blir oppfylt.

Tilstandsvurderingen viser ellers at tjenestene har høy standard og at Vann- og avløpsavdelingen utfører sine oppgaver effektivt og med god kvalitet i forhold til sammenliknbare kommuner. Stavanger har fremdeles blant de laveste årsgebyrene i landet.

De største utfordringene til VA-tjenestene som Vann- og avløpsavdelingen har ansvar for, er å sørge for tilstrekkelig fornyelsestakt i utskifting av vannledninger, redusere vannlekkasjer, innlekking av fremmedvann/overvann til avløpsnettet og overløpsdrift. Dette er områder som har høy prioritet og som det arbeides systematisk med.

Det ble utført en brukerundersøkelse om vann- og avløpstjenestene i 2019, og resultatene viser at innbyggerne fremdeles er svært fornøyd med tjenestene. Samlet resultat ble 5,2 for vann og 5,1 for avløp, av maks. 6,0.

 VA-planer 

Hovedplanen Vann i Stavanger – hovedplan for vannforsyning, avløp, vannmiljø og overvann ble vedtatt av bystyret i sak 13/19.  Satsningsområdene i planen er å redusere vann på avveie (lekkasjer til og fra ledningsnettet), fornyelse av ledningsnettet, klimatilpasning med tanke på overvannshåndtering og å ivareta vannmiljøet. I tillegg er sikkerhet, beredskap og klima, miljø og bærekraft overordnede fokusområder i planen.

Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) bestilte i møte 6.6.2017 utarbeidelse av en skybruddsplan som en del av kommunens overordnede klimatilpasningsstrategi. Bakgrunnen for bestillingen er behovet for klimatilpasningstiltak som setter kommunen i god stand til å møte forventede episoder med ekstremnedbør. Utarbeidelse av planen inkluderer flere fagavdelinger, og Vann- og avløpsavdelingen har prosjektledelsen. Prosjektmandatet til denne planen ble utarbeidet i 2019, og planarbeidet skal hovedsakelig utføres i 2020.

Innovasjon og utvikling 

Avdelingen har en koordinerende rolle når det gjelder overvannshåndtering og klimatilpasning knyttet til ekstremnedbør. I den forbindelse leder avdelingen kommunens overvannsnettverk og koordinerer kommunens arbeid i Horisont2020 prosjektet UNaLab,  der Stavanger er følgeby. UNaLab skal demonstrere og dokumentere naturbaserte løsninger som reduserer byers sårbarhet i møte med klimaendringene, samtidig som de tilfører byene kvaliteter som økt biologisk mangfold, bedre folkehelse og gode utemiljø.

I 2017 inngikk Vann og avløp et samarbeid med IT-selskapet Powel om å utvikle Powel water alert, en teknologi som benytter maskinlæring, basert på kommunens driftsdata, for blant annet å redusere vannlekkasjer. De fleste målesonene er nå lagt inn i programmet, og dette gir kommunen et verktøy som gir god oversikt over lekkasjesituasjonen i sanntid, utviklingen i sonene og for prioritering av tiltak.

Det arbeides med å etablere nye digitale løsninger som skal hjelpe med å effektivisere saksbehandling og utnytte eksisterende data til å gi god oversikt og bedre tjenester.

Vann og avløp deltar i bransjeforeningen Norsk vann sitt innovasjonsnettverk, og bidrar til etableringen av det nye norske kompetansesenteret for vann på Ås.

 Nye Stavanger 

Det er brukt svært mye ressurser på å tilrettelegge for vann- og avløpstjenestene i nye Stavanger. Det har vært utfordrende arbeid som har måttet utføres parallelt med de ordinære arbeidsoppgavene, uten tilførsel av ekstra ressurser. Ved hjelp av stor innsats fra flere, har ikke vann- og avløpstjenestene blitt skadelidende, men en del utviklingstiltak og innovasjonsarbeid har blitt forskjøvet i tid av kapasitetsgrunner.

 Drift og vedlikehold 

 Redusere vannlekkasjer

Vann og avløp er godt i gang med å gjennomføre tiltak som vil gi bedre kontroll over vannforbruk og lekkasjer. Innkjøpet av vann fra IVAR i 2018 endte på 16,3 mill. m3 – som er det desidert laveste forbruket på 50 år – noe som innebærer at Stavanger kommune innfridde målet om et maksimalt forbruk på 17,1 mill. m3. Resultatet skyldes gode systemer og rutiner for lekkasjereduksjon.

 Oppgradering og rehabilitering

Stavanger har 110 avløpspumpestasjoner, 10 trykkøkningsstasjoner for vann og i tillegg mange andre overløp og målepunkter. Samtlige punkter trenger regelmessig rehabilitering eller oppgradering, som følge av slitasje og krav til bedre HMS-forhold for driftsoperatørene. Målet er å rehabilitere rundt fire stasjoner årlig, avhengig av arbeidsomfang. I 2019 ble to pumpestasjoner for avløp og en trykkøkningsstasjon for vann rehabilitert. Det ble foretatt delvis oppgradering av åtte avløpspumpestasjoner, og i tillegg ble tre andre vann- og avløpsinstallasjoner oppgradert. Det omfattende arbeidet med å oppgradere høydebassenget på Husaberget (10.000 m3) ble ferdigstilt i 2019.

Andre resultater

* Levert avløpsmengde: Nedbørsmengden i 2019 var tilsvarte et normalår. Det ble levert 26,7 mill. m3 avløpsvann til IVAR – som er en del mindre enn budsjettert (28,1 mill. m3). Dette har medført mindre kostnader i avløpsregnskapet.
* Fornyelse: 0,7 prosent av vannledningene og 1,1 prosent av avløpsledningene ble skiftet ut i 2019. Målet for utskiftingstakten var 1 prosent. Resultatet for avløp er det beste på lang tid. Det viser at organisasjonen er i ferd med å takle omlegging til høyere utskiftingstakt. Det er likevel krevende å finne prosjekter for rask utskifting/rehabilitering av vannledninger.
* Drift og vedlikehold: Driftsavdelingen har nådd målene med god margin for rengjøring og rørinspeksjon av avløpsledninger, og for spyling og rengjøring av vannledninger og vannkummer.
* Overløpsdriften er beregnet å være 3 prosent, som i 2018. Målsetninger var < 4 prosent. Beregningsmodellen er under utvikling, og inntil modellen er helt ferdigstilt, vil nok disse tallene variere noe fra år til år.
* Stikkledninger: Stavanger har som første kommune i Norge overtatt ansvaret for stikkledninger i offentlig vei. Det ble i 2019 utbedret 41 stikkledninger for vann og 37 stikkledninger for-avløp. Totalt siden overtagelsen i 2012 er det utbedret 654 stikkledninger. Arbeidet bidrar til færre lekkasjer, mindre forurensning og sikrere vannforsyning for innbyggerne.

Økonomi

Vann og avløp er selvkostområder som finansieres gjennom gebyrinntekter som abonnentene betaler. Dekningsgraden for vannsektoren, gebyrinntekter i forhold til gebyrgrunnlag, var i 2019 96,1 %. Selvkostfondet for vann var ved utgangen av 2018 på kr 17,87 mill. Fondet ble redusert med kr 5,15 mill. og utgjør ved utgangen av 2019 kr 13,1 mill. inklusiv renteavsetning. Årsaken til mindreforbruket ift. selvkostfondet er hovedsakelig mindre vannforbruk enn budsjettert og at inntektene ble høyere enn budsjettert (flere tilkoplinger).

Dekningsgraden for avløpssektoren var 99,6 % i 2019. Selvkostfondet for avløp var kr 16,4 mill. ved utgangen av 2018. Fondet ble redusert med kr 1 mill. og utgående balanse inklusiv renteavsetning ble dermed kr 15,7 mill. Årsaken til mindreforbruket ift. selvkostfondet er at det ble levert noe mindre avløp til IVAR enn budsjettert og at inntektene ble høyere enn budsjettert (flere tilkoplinger).

Slam hadde en inngående balanse på kr 0 på selvkostfondet, da det tidligere lå under avløp. Dekningsgraden til slam var 182,7 % i 2019. Utgående balanse på selvkostfondet inklusiv renteavsetning ble i 2019 kr 0,91 mill.