Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

8.8 Plan og anlegg

Bedre kvalitet på prosjektene

Det er arbeidet videre med blant annet å utvikle et kvalitetshjul og gjennomføre avviksbehandling i prosjektene, med tilhørende lærings- og kompetansedeling knyttet til dette.

For å nå målene om å oppnå avtalt kvalitet i prosjektene, blir kvalitetssystemet videreutviklet med vekt på kontroll og verifikasjon, for å unngå feil i plan- og byggefasen.

Videreutvikling av informasjonsarbeidet i prosjektene.

Det er viktig for Plan- og anleggsavdelingen å være tydelig og korrekt i kommunikasjonen med berørte beboere, næringsdrivende og andre før og under gjennomføring av anleggsprosjektene.  Resultatet fra brukerundersøkelser viser at berørte beboere i hovedsak er godt fornøyd med avdelingens gjennomføring. Dette gjelder områder som informasjon, imøtekommenhet, faglig dyktighet og sikring. Informasjon om endringer i prosjektene underveis er identifisert som et forbedringsområde. For å møte denne utfordringen har Plan og anlegg nå tatt i bruk et varslingssystem med bruk av sms-meldinger til næringsdrivende og beboere. Tjenesten bedrer informasjonen om utfordrende aktiviteter i anleggsgjennomføringen og er blitt godt mottatt.

Bedre samhandling med andre som graver

Arbeidet med å videreføre samarbeidsgruppene for å styrke samhandlingen mellom de ulike aktørene som tilrettelegger infrastrukturen i det offentlige rom, har fortsatt også i 2019. Arbeidet i VA-forum sammen med IVAR og eierkommunene fortsetter. Det samme gjør samarbeidet med Lyse, Telenor, Get, Statens vegvesen og andre aktører i Graveklubben i Stavanger. Eksempler på større prosjekter der samhandlingen videreutvikles er utskifting av eksisterende VA-ledninger i forbindelse med bussveiprosjektet til Statens Vegvesen og tilsvarende samhandling med Lyse i forbindelse med fjernvarmeutbygging mellom Jåttåvågen og Urban Sjøfront. Dette er utfordrende prosjekter, hvor samhandlingen mellom infrastrukturaktørene er en kontinuerlig prosess.

Bedre samordning av prosjektene gir både mindre belastning for de som blir berørt av anleggsarbeidene og effektiviseringsgevinst for aktørene.

Gravefrie løsninger

For å øke utskiftingstakten på eksisterende vann- og avløpsledninger, er det også i 2019 gjennomført flere VA-prosjekter basert på gravefrie løsninger. Dette har medført at 3600 løpemeter eksisterende avløpsledning er renovert ved bruk av denne metoden. Det er et viktig bidrag til å nå det langsiktige målet om en utskiftingstakt på 1.5 prosent.

Helse, miljø og sikkerhet

I arbeidet med å levere konkurransedyktige prosjekter med høy kvalitet, til konkurransedyktig pris og til rett tid, er det viktig å ikke gå på akkord med helse, miljø og sikkerhet. I tekniske produksjonsenheter som Plan og anlegg er det kontinuerlige HMS-arbeidet ekstra viktig. Da er det ekstra gledelig at det er heller ikke i 2019 er rapportert om alvorlige hendelser.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Plan og anlegg er i tilnærmet balanse, med kun et mindreforbruk på kr 16000.