Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

9.3 Innbyggerdialog

Avdelingen har i 2019 endret navn fra innbyggerservice til innbyggerdialog. Dette ble gjort med etableringen av nye Stavanger, ettersom innbyggertorg på Rennesøy og Finnøy blir en del av avdelingens ansvarsområde. I tillegg er frivillig sektor flyttet organisatorisk fra tjenesteområdet oppvekst og utdanning til innbygger- og samfunnskontakt.    

 Forenkling og digitalisering 

Stavanger kommune bidrar sterkt i videreutviklingen av løsning og konsept for Aktiv kommune. Ved utgangen av 2019 var Aktiv kommune i bruk i kommuner med til sammen 836 000 innbyggere. Innovasjonsmidler fra Stavanger kommune bidro også til videreutvikling av en løsning som gjør det mulig for beboere, frivillige lag og organisasjoner å benytte møterom ved utvalgte kommunale bygg.  

I 2019 hadde Stavanger kommune 92 elektroniske skjemaer i bruk. Totalt mottok kommunen 7 670 utfylte skjemaer til behandling. De mest brukte søknadsskjemaene er:  

  • Barnehage – søknad om lavere pris (totalt 1136 mottatte skjemaer i 2019)  
  • Gratis busskort for studenter i Stavanger – søknad (1 049 mottatte skjemaer)  
  • SFO – søknad om lavere pris (517 mottatte skjemaer)  
  • Søknad om pant på ovn (498 mottatte skjemaer)  
  • Søknad om tilskudd fra kommunedelsutvalgene (338 mottatte skjemaer)  

Det har vært en jevn økning i digital korrespondanse via løsningen SvarUt. I 2019 ble det sendt 107 556 brev via SvarUt, mot totalt 48 688 i 2018.  

Kanalstrategi 

Innbyggerdialog nås via telefon, e-post, innboksen til kommunens Facebook- side, innsending av e-skjema for utvalgte søknadsprosesser (eksempelvis legat og gratis busskort for studenter) samt personlig oppmøte. Innbyggerdialog evaluerer jevnlig hvilke kanaler innbyggerne foretrekker. 

To ytterligere kanaler har vært prioritert i 2019: Chat bot (kommune- Kari) og chat- funksjon.   

Tester av Chat bot- teknologien kommune- Kari startet i 2019 og videreføres inn i starten av 2020. Testingen gir grunnlag for vurderinger av videre utvikling og bruk, inkludert anskaffelsesprosess i 2020.   

Forberedende arbeid med Chat-funksjon startet i 2019 med forventet innføring i 2020. En slik chat-funksjon vil innledningsvis være tilgjengelig og bemannet av medarbeidere i innbyggerdialog i kommunens åpningstider.   

Innbyggertorg og frivillighet

Innbyggertorgene i Stavanger kommune – inkludert kommunedelene Finnøy og Rennesøy – skal være gode og aktive møteplasser mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet og frivillige lag og organisasjoner. Hensikten er å skape arenaer for samarbeid, engasjement og utvikling i lokalsamfunnene, og gi innbyggerne tilgang til kommunale tilbud og tjenester.  

Arbeidet i 2019 har vært konsentrert rundt prosjektet som utformer konsept og ansettelse av innbyggertorgkoordinatorer med ansvar for å drifte tilbudet. 

Stavangers fem nåværende frivilligsentraler er fra og med 1. september 2019 etablert som en egen seksjon i avdelingen innbyggerdialog. Det er ansatt en seksjonssjef, og arbeidet med å videreføre det gode nettverket og gi faglig løft for sentralene er i gang. I tillegg har arbeidet med å integrere Finnøy og Rennesøy frivilligsentral og legge til rette for nye Hundvåg frivilligsentral vært prioritert.