Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

9.8 Kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 

Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025ble vedtatt avStavanger bystyre 27.05.2019 

Kulturplanen skisserer tre prioriterte områder fram mot 2025: Stavanger 2025, Akropolis-visjonen og Å leve av kunst og kultur.   

Stavanger 2025: Byens 900-årsjubileum 

I 2025 vil Stavanger kommune være involvert i flere større historiske markeringer: 900-årsjubileene for Stavanger by og Stavanger domkirke, og 200-årsmarkeringen for starten på utvandringen. I tillegg kommer andre større jubileer i årene fram mot 2025.  

Forprosjektet for Stavanger 2025 ble satt i gang vinteren 2018 og vedtatt av Stavanger bystyre 17.06.2019Forprosjektet beskriver overordnede rammer for jubileet med Stavanger kommune som hovedarrangør og gir forslag til organisering, koordinering og innhold. Anbefalingene fra forprosjektet er fulgt opp i 2019.   

I 2022 er det 1150 år siden Norge ble samlet til ett rike i Hafrsfjord. Stavanger kommune inngikk et samarbeid med Sola kommune og Rogaland fylkeskommune om gjennomføring av et forprosjekt for Rikssamlingsjubileet 2022. Forprosjektet ble gjennomført første halvår 2019, og Stavanger kommune vil videreføre sin deltakelse i videre planlegging av jubileet.  

Det ble nedsatt en politisk styringsgruppe for arbeid med et Vikingsenter i Stavanger våren 2019. Styringsgruppa har hatt fem møter i 2019 og arbeidet fortsetter i 2020.  

Akropolis-visjonen  

Akropolis-visjonen innebærer en re-etablering gjennom nytenkende bevaring og utvikling av to av Stavangers eldste kulturbygninger og -institusjoner, Rogaland Teater og Stavanger museum (MUST).  

Arkitektfirmaet Helen & Hard la i 2019 fram sin mulighetsstudie for Akropolis-visjonen på oppdrag fra Rogaland Teater og Museum Stavanger. Mulighetsstudien ble oversendt Stavanger kommune, og kommunen har tatt en rolle som pådriver i det videre arbeidet med Akropolis-visjonen. Sak vil legges fram for Stavanger kommunestyre våren 2020.  

I samarbeid med Grønn By, Rogaland Teater og Museum Stavanger arrangerte Stavanger kommune Grønn Aftens 4. november 2019. Inviterte foredragsholdere så nærmere på hvilke muligheter en samlet utbygging av teater og museum kan gi for byen.   

Å leve av kunst og kultur 

Et prioritert område i kulturplanen er å utvikle en tydeligere kunstnerpolitikk. Mandat for ny kunstplan er vedtatt og arbeid med rammevilkår for kunst i offentlig rom pågår.  

Kulturavdelingen gjennomførte en rapport over kommunens tilskuddsordninger til kunst og kultur 2016-2019Rapporten viser at det har vært en positiv økonomisk utvikling i perioden som har bidratt til å styrke rammevilkårene for det frie kunst- og kulturlivet i Stavanger. Rapporten viser også at den økonomiske veksten i hovedsak har gått til større ordninger, og at det er store variasjoner mellom tildelingene til kunst- og kulturfeltene. Tilskuddsordningene fanger heller ikke godt nok opp den utviklingen som skjer i feltene. Det legges fram en mandatsak for evaluering av tilskuddsordningene i 2020.   

Byggetrinn 2 av Tou ble ferdigstilt i 2019, og omfattet utvidelse og oppgradering av scenen i Maskinhallen og Tou Lyd som består av 18 øvingsrom, fire studio og et live innspillsrom. Med Tou Lyd har musikklivet fått en arena for utvikling av både bransje og talenter. Byggetrinn 3 er ferdig prosjektert i 2019, og i løpet av 2020 vil blant annet Ølhallene, Scene 1, Loftet og diverse kontorområder oppgraderes. Dette er siste kommunale byggetrinn.   

Oppfølging av kulturplanens handlingsdel 

I kulturplanen er det definert seks perspektiv som tar opp i seg utfordringer for kulturbyen Stavanger og er utgangspunkt for kulturplanens handlingsdel. Kulturavdelingen har satt i gang flere tiltak, blant annet evaluering av kunstnerboliger, digitalisering av kommunens kunstsamling og regionalt kompetansesenter for maritime fag.  

Som en del av smart kunst-satsingen er ulike teknologiske løsninger for formidling av kunst og kultur testet ut i samarbeid med kulturaktører: Google Arts & culture-plattformen er testet av Nuart, mens Screencity har utviklet appen SonAR. Prosjektene følges opp og drives av smartbyen Stavanger.  

Norge var offisielt gjesteland under Bokmessen i Frankfurt 2019, og Stavanger kommune var representert sammen med det internasjonale fribynettverket ICORN (International Citiesof Refuge Network) på Sølvberget. ICORNs stand og sceneprogram formidlet ytringsfrihet, mangfold og internasjonal solidaritet i samarbeid med Sølvberget bibliotek og kulturhus, Kapittel-festivalen, Kiellandsenteret, Stavanger Symfoniorkester, Stavanger Aftenblad, Pelikanen forlag og flere andre av Stavangers kulturaktører.    

Stavanger kommunes kunstutvalg  

Stavanger kommunes kunstutvalg har i 2019 gjennomført fem møter med til sammen syv befaringer og har behandlet 22 saker. Kunstutvalget har prosjektansvar for alle kunstprosjekt knyttet til kommunale bygg. I forbindelse med nybygg og større rehabiliteringer avsettes det to prosent av entreprisekostnadene opp til maksimum en million kroner som skal brukes til kunst i byggene. I 2019 ble tre kunstprosjekt ferdigstilt:   

  • Stavanger svømmehall/Olav Kyrres gate 19  
  • Hinna skole  
  • Lassaveien bofellesskap