Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

9.9 Økonomi

Regnskapsresultatet samlet for Innbygger- og samfunnskontakt viser et mindreforbruk på kr 8,4 mill. av en budsjettramme på kr 251,8 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 96,7. 

I Kulturavdelingen viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 1,7 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at driftsmidler på kr 1,6 mill. til Holmeegenes ikke ble utbetalt. Flytting ble gjennomført i 2019, og drift vil komme i 2020. 

Kommunikasjonsavdelingen viser et mindreforbruk på i underkant av kr 0,1 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,3 og er tilnærmet balanse. 

Innbyggerdialog viser et mindreforbruk på kr 2,7 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 87,7Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere lønnskostnader på grunn av høyt sykefravær. 

Politisk sekretariat viser et mindreforbruk på kr 0,7 mill. Dette gir en forbruksprosent på 93,5Mindreforbruket skyldes primært langtidssykemeldte, samt mindreforbruk på driftsmidler da det ikke har vært gjennomført kurs/opplæringer/reiser i 2019. 

Smartby viser et mindreforbruk på kr 1,9 mill. Dette gir en forbruksprosent på 81,4Mindreforbruket skyldes i hovedsak forsinkelser i leveranser på noen prosjekter på Smartbysamt at avdelingen optimaliserer pengebruken gjennom å dele utgifter med partnerne (næringsliv og akademia) gjennom nye former for samarbeidsavtaler som FoU-U osv. 

Næringsavdelingen viser et mindreforbruk på kr 1 mill. Årsaken til mindreforbruket er lavere lønnskostnader som følge av vakant stilling. 

Fra vekstfondet ble det utbetalt kr 3,8 mill. i 2019. 

TildeltBeløp Sak 
NORDIC EDGE AS/Innoasis  750 FSK 5 /19 
BLUE PLANET/Ocean of Opp  550 FSK 204/17 
BLUE PLANET/Stiim Aqua Cluster  500 FSK 5/19 
RISAVIKA BIOPRODUCTION AS  2 000 FSK 252/16 
Tabell 9.1 Utbetalt fra vekstfondet. Tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)