Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

10.1

  Økonomi og årsregnskap 2019 Budsjett 2019Budsjett 31.12Resultat 31.12AvvikResultat h.i fjor
Andre salgs- og leieinntekter 2 204 562 2 204 562 10 948 968 8 744 406 10 506 718
Overføring med krav til motytelse 305 870 119 305 870 119 296 195 989 -9 674 130 293 188 843
Overføring uten krav til motytelse 1 094 852 1 094 852 1 644 003 549 151 1 177 934
      
Sum driftsinntekter 309 169 533 309 169 533 308 788 960 -380 573 304 873 495
      
Lønnsutgifter -136 051 047 -136 051 047 -140 088 679 -4 037 632 -132 175 108
Sosiale utgifter -51 222 352 -51 222 352 -45 515 449 5 706 903 -41 651 751
Kjøp av varer og tj. som inngår i foretakets tj.prod -117 797 000 -117 797 000 -103 983 829 13 813 171 -106 635 139
Kjøp av varer og tjenester som erstatter foretakets tj.prod -3 468 200 -3 468 200 -3 382 701 85 499 -3 709 545
Overføringer* -1 520 000 -1 520 000 -16 389 184 -14 869 184 -18 272 216
Avskrivninger00 -610 387 -610 387 -544 711
Fordelte utgifter -30 000 -30 000   30 000  
      
Sum driftsutgifter -310 088 599 -310 088 599 -309 970 229 118 370 -302 988 470
Brutto driftsresultat -919 066 -919 066 -1 181 269 -262 203 1 885 025
Resultat eksterne finanstransaksjoner 790 000 790 000 1 492 819 702 819 1 158 115
Motpost avskrivninger00 610 387 610 387 544 711
Netto driftsresultat -129 066 -129 066 921 937 440 616 3 587 851
      
Interne finansieringstransaksjoner 6 573 941 6 573 940 6 573 941 1 13 019 869
Sum avsetninger ** -5 395 219 -5 395 218 -6 107 990 -712 772 -10 033 777
      
Regnskapsmessig mindreforbruk 1 049 656 1 049 656 1 387 888 338 232 6 573 943
Last ned tabelldata (Excel)