Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.13 Note 5

Pensjonskostnad (beløp i 1.000 kr)KLP SPKSum 31.12.19Sum 31.12.18
Årets pensjonspremie inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning) 605 294 118 744 724 037 649 502
Netto pensjonskostnader inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning) -445 551 -107 601 -553 152 -538 873
= Årets premieavvik 159 742 11 143 170 886 110 629
     
AKKUMULERT PREMIEAVVIK    
Akkumulert 01.01. (ekskl. arbeidsgiveravgift) 386 778 -13 293 373 485 327 408
Korreksjon akkumulert premieavvik 01.01.0 585 585 0
+/- Resultatført 1/7, 1/10 og 1/15 av tidligere års premieavvik (eksl. arbeidsgiveravgift) -79 692 2 047 -77 645 -64 552
+/- Premieavvik for året (ekskl. arbeidsgiveravgift) 159 742 11 143 170 886 110 629
Arbeidsgiveravgift av premieavvik 31.12. 65 823 68 65 891 52 661
     
Akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift 31.12. 532 651 551 533 202 426 146
     
Premieavvik og amortisering inkl. arbeidsgiveravgift, virkning på driftsresultat (minus gir resultatreduksjon, pluss gir resultatøkning)    
I % av driftsinntekter 91 338 15 718 107 056 52 574
   99.8 %50.8 %
     
PENSJONSMIDLER (ekskl. arbeidsgiveravgift)    
Regnskap per 31.12. 8 260 265 1 329 606 9 589 870 8 960 397
Herav estimatavvik 2019 -286 549 51 857 -234 692 16 718
     
PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift)    
Regnskap per 31.12. 9 314 001 1 705 577 11 019 578 10 356 908
Herav estimatavvik 2019 41 966 -79 385 -37 419 -268 590
Virkning av tariffendring IB 2019, inkl i estimatavvik0000
NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift) 1 053 736 375 971 1 429 708 1 396 511
     
Økonomiske forutsetninger 2019:KLPSPK  
Forventet avkastning KLP/SPK4,504,00  
Diskonteringsrente (risikofri rente)4,004,00  
Forventet lønnsvekst 2,972,97  
Forventet G-reg./pensjonsreg. 2,972,97  
Pensjonsregulering2,20   
Forholdstallet fra KMD1,001,00  
DødelighetstabellK2013FTK2013  
Uføretariff/UføretabellKLP-uføretariffK2063 (200 %)  
Last ned tabelldata (Excel)