Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.17 Note 7

Beløp i 1.000 kr Gruppe 0Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4Gruppe 5
Bokført verdi 01.01.  2 232 427 72 614 610 003 327 474 8 180 243 2 806 442
Tilgang i regnskapsåret  20 766 30 352 131 816 45 862 640 485 -14 487
Avgang i regnskapsåret    -152 00 
Delsalg i året  -26 248    0 
Avskrivninger i regnskapsåret 0 -30 246 -80 780 -18 911 -276 821 -62 444
Nedskrivninger   -44 283 -88 -2 828 -4 -26 481 -31 949
Korr. negativ komponent    1 017 528 6 939 341
        
Bokført verdi 31.12  2 182 662 72 632 659 076 354 949 8 524 365 2 697 903
  1)2)2)1)1)1)
Hovedoversikt balanse:       
1) Faste eiendommer og anlegg   13 759 879     
2) Utstyr, maskiner og transportmidler   731 708     
        
Sum ordinære avskrivinger    469 202     
Last ned tabelldata (Excel)