Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.18 Note 8

Renteinntekter og utbytte (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Renter bankinnskudd 50 483 35 869
Renter finansforvaltning 18 706 16 258
Forsinkelsesrenter 1 639 1 067
Renter rentebytteavtaler0 24 624
Utbytte Lyse Energi AS 240 218 218 380
Utbytte andre 1) 4 758 5 713
Andre renteinntekter 2) 95 415 88 053
Sum 411 218 389 963
   
Renteutgifter og låneomkostninger (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Renter innlån 175 014 141 415
Renter rentebytteavtaler 45 992 82 431
Andre rente- og finansutgifter 2 759 1 403
Sum 223 765 225 250
   
Gevinst/tap finansielle instrumenter (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Urealisert kurstap0 1 323
Realisert kurstap 33 15 869
Sum 33 17 192
   
Urealisert gevinst 8 269 0
Realisert gevinst 978 7 733
Sum 9 247 7 733
Last ned tabelldata (Excel)