Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.28 Note 13

Utestående fordringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant) 3 993 5 056
Sentrale styringsorganer 165 253 97 043
Stavanger Eiendom 8 237 6 978
Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom 35 520 55 158
Oppvekst 28 354 30 238
Levekår 292 302 282 072
Kultur og byutvikling 5 196 8 867
Mva-kompensasjon 70 528 63 806
Syke-svangerskap 38 053 39 305
Kortsiktige fordringer lønn -898 -806
Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer -18 000 -18 000
Sum kortsiktige fordringer* 628 537 569 717
Konserninterne fordringer 294 2 045
Herav:  
Forfalte terminer utlån konserninterne 294 2 045
*  
* Inkludert i sum kortsiktige fordringer inngår kundefordringer til kommunale foretak med kr 56 684, jf. note 16.   
Last ned tabelldata (Excel)