Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.37 Note 21

 Balansen 2019   Fremførbart underskudd   
 Selvkostfond
per 1.1.
Avsetn/ bruk
av selvkostfond
Renter Pr. 31.12 **Akk. sum per 1.1Forskuttert
av bykassen 2019
Overført til
bykassen 2019***
Akk. Sum
per 31.12
Vann 17 869 -5 153 351 13 067 0000
Avløp 16 413 -1 043 365 15 734 0000
Slam 0 901 10 911 0000
Renovasjon 9 339 -9 389 51 -0 0 4 861 0 4 861
Byggesak 0000 4 410 0 1 047 3 363
Feiing 0000 2 886 0 516 2 370
*        
** Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av fremtidige driftsutgifter på selvkostområdet.         
*** I sum overført til bykassen er mindreforbruk 2019 fratrukket renter av framførbart underskudd.         
Last ned tabelldata (Excel)