Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.5 H.inv

Hovedoversikt investering (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Regnskap 2018
Inntekter     
Salg av driftsmidler og fast eiendom3 5 464 10 000 10 000 11 853
Andre salgsinntekter  22 000 00 40
Overføringer med krav til motytelse  59 172 15 613 0 74 160
Kompensasjon for merverdiavgift  105 105 121 107 137 204 130 327
Statlige overføringer3 12 735 35 300 39 300 252 708
Andre overføringer  46 596 10 398 0 60 204
Renteinntekter og utbytte 0000
Sum inntekter  251 072 192 418 186 504 529 293
      
Utgifter     
Lønnsutgifter2, 4 24 420 00 24 649
Sosiale utgifter2, 5 5 990 00 5 816
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon3 882 865 1 055 017 1 223 470 1 118 342
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  9 165 00 18 481
Overføringer  111 495 7 116 0 140 478
Renteutgifter og omkostninger  20 00 6
Fordelte utgifter  -190 641 00 -176 315
Sum utgifter23 843 314 1 062 133 1 223 470 1 131 456
      
Finanstransaksjoner     
Avdrag på lån3 143 489 114 000 0 158 361
Utlån  402 538 554 000 0 236 578
Kjøp av aksjer og andeler12 106 000 145 600 58 100 74 236
Avsatt til ubundne investeringsfond10 219 326 219 326 0 29 895
Avsatt til bundne investeringsfond10 4 320 00 13 565
Sum finansieringstransaksjoner  875 673 1 032 926 58 100 512 636
      
Finansieringsbehov  1 467 915 1 902 641 1 095 066 1 114 799
Dekket slik:     
Bruk av lån  900 781 1 396 251 815 551 560 618
Salg av aksjer og andeler12 227 00 54
Mottatte avdrag på utlån3 217 073 169 805 59 405 242 354
Overført fra driftsregnskapet10 209 785 209 785 190 110 167 295
Bruk av disposisjonsfond10 96 499 96 800 00
Bruk av bundne driftsfond10 44 00 86
Bruk av ubundne investeringsfond10 30 000 30 000 30 000 80 900
Bruk av bundne investeringsfond10 13 507 00 63 492
      
Sum finansiering  1 467 915 1 902 641 1 095 066 1 114 799
      
Udekket/udisponert 0000
Last ned tabelldata (Excel)