Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.8 H.Balanse

Hovedoversikt balanse (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2019Regnskap 2018
EIENDELER   
Anleggsmidler  28 617 301 27 518 137
Faste eiendommer og anlegg7 13 759 878 13 546 585
Utstyr, maskiner og transportmidler7 731 709 682 618
Utlån11 2 788 481 2 655 955
Konserninterne langsiktige fordringer11, 16 849 093 880 112
Aksjer og andeler12 898 270 792 469
Pensjonsmidler5 9 589 870 8 960 397
Omløpsmidler  3 492 013 3 134 132
Kortsiktige fordringer13 628 537 569 717
Konserninterne kortsiktige fordringer13, 16 294 2 045
Aksjer og andeler 00
Premieavvik5 533 202 426 146
Obligasjoner14 548 313 522 160
Kasse, postgiro, bankinnskudd  1 781 667 1 614 064
SUM EIENDELER  32 109 314 30 652 268
    
EGENKAPITAL OG GJELD   
Egenkapital  10 569 578 10 397 540
Disposisjonsfond10 703 901 644 294
Bundne driftsfond10 123 447 166 895
Ubundne investeringsfond10 218 721 29 395
Bundne investeringsfond10 50 361 59 548
Regnskapsmessig mindreforbruk18 148 877 200 013
Kapitalkonto25 9 364 113 9 337 237
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest15 -39 841 -39 841
Langsiktig gjeld  19 806 072 18 570 373
Pensjonsforpliktelser5 11 019 578 10 356 908
Ihendehaverobligasjonslån9 5 930 000 5 130 000
Sertifikatlån 00
Andre lån9 2 792 494 3 019 465
Konsernintern langsiktig gjeld9, 16 64 000 64 000
Kortsiktig gjeld  1 733 664 1 684 356
Annen kortsiktig gjeld16 1 733 664 1 684 356
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  32 109 314 30 652 268
    
MEMORIAKONTI   
Memoriakonto  605 408 442 328
Ubrukte lånemidler  584 604 421 535
Andre memoriakonti  20 804 20 793
Motkonto til memoriakontiene  -605 408 -442 328
Last ned tabelldata (Excel)