Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.20

 Hovedoversikt - BalanseNoterRegnskap 2019Regnskap 2018
 EIENDELER   
1Anleggsmidler 28 617 30127 518 137
2Faste eiendommer og anlegg713 759 87813 546 585
3Utstyr, maskiner og transportmidler7731 709682 618
4Utlån112 788 4812 655 955
5Konserninterne langsiktige fordringer11, 16849 093880 112
6Aksjer og andeler12898 270792 469
7Pensjonsmidler59 589 8708 960 397
8Omløpsmidler 3 492 0133 134 132
9Kortsiktige fordringer13, 16628 832571 762
10Premieavvik5533 202426 146
11Aksjer og andeler 00
12Obligasjoner14548 313522 160
13Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 781 6671 614 064
14SUM EIENDELER 32 109 31430 652 268
 EGENKAPITAL OG GJELD   
15Egenkapital 10 569 57810 397 540
16Disposisjonsfond10703 901644 294
17Bundne driftsfond10123 447166 895
18Ubundne investeringsfond10218 72129 395
19Bundne investeringsfond1050 36159 548
20Regnskapsmessig mindreforbruk18148 877200 013
21Kapitalkonto259 364 1139 337 237
22Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift15-39 841-39 841
23Langsiktig gjeld 19 806 07218 570 373
24Pensjonsforpliktelser511 019 57810 356 908
25Ihendehaverobligasjonslån95 930 0005 130 000
26Sertifikatlån 00
27Andre lån92 792 4943 019 465
28Konsernintern langsiktig gjeld9, 1664 00064 000
29Kortsiktig gjeld 1 733 6641 684 356
30Annen kortsiktig gjeld161 733 6641 684 356
31SUM EGENKAPITAL OG GJELD 32 109 31430 652 268
 MEMORIAKONTI   
32Memoriakonto 605 408442 328
33Ubrukte lånemidler 584 604421 535
34Andre memoriakonti 20 80420 793
35Motkonto til memoriakontiene -605 408-442 328
Last ned tabelldata (Excel)