Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.23

Disposisjonsfond - alle årets bevegelser20192018
Inngående balanse 01.01.644 294543 698
Netto reduksjon, jf. +/- 3 % fra året før-13 657-42 612
Opprinnelig budsjett - netto bruk-7400
Tilført overskuddet fra året før197 513181 148
Netto bruk / avsetning i 1. og 2. tertial-124 217-36 655
Avsetning særskilte saker 950
Netto bruk av vekstfondet-7 000-12 150
Netto bruk av klima- og miljøfond-4 230 
Netto bruk fond div. saker-4 118-3 742
Netto avsetning til kursreguleringsfond8 2690
Netto avsetning til fondet i år, jf. rådmannens fullmakt ved +/-3%7 78713 657
Sum utgående balanse 31.12.703 901644 294
Last ned tabelldata (Excel)