Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.3

Hovedoversikt driftRegnskap 2019Just. budsjett 2019AvvikRegnskap 2018
Sum driftsinntekter-10 737 677-10 292 276-445 401-10 340 817
Sum driftsutgifter10 808 39810 445 857362 54110 317 983
Brutto driftsresultat 70 721153 581-82 860-22 834
Resultat eksterne finanstransaksjoner127 130164 964-37 834153 868
Motpost avskrivninger-469 202-340 494-128 708-392 360
Netto driftsresultat -271 351-21 949-249 402-261 326
Netto avsetninger, fond-87 311-187 836100 525-105 982
Overført til investeringsregnskapet209 785209 785 - 167 295
Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk-148 8770 -200 013
Last ned tabelldata (Excel)