Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

4.7 Revisjoner

Forvaltningsrevisjon 2019Merknad
Forvaltningsrevisjon - Innovasjon ved offentlige anskaffelserOppfølging under behandling
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging rusmisbrukere/rusvernFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging av svart arbeidFerdigbehandlet - ny tilbakemelding fra kommunedirektøren når sak Oslo modell er behandlet i kommunestyret
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging Skolemiljøet i Stavanger – håndtering av mobbesakerOppfølgingsrapport innen to år
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging og håndtering av misligheter og korrupsjonTilleggsforslag følges opp i egen sak
Forvaltningsrevisjon - Varslingsrutiner og konflikthåndteringFerdigbehandlet - Bystyret ber om at det vurderes å foreta en oppfølgingsrapport innenfor området i neste valgperiode.
  
Forvaltningsrevisjon - Ungdomsmiljø – rus/vold og skolefraværFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - IT-sikkerhetOppfølging under behandling
Forvaltningsrevisjon - Vedlikehold av bygg og vedlikeholdsetterslepOppfølging under behandling
Forvaltningsrevisjon - SkolehelsetjenestenForvaltningsrevisjon ferdigbehandlet
Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR IKSFerdigbehandlet
Selskapskontroll Stavanger konserthusFerdigbehandlet
Selskapskontroll Rogaland Brann og Redning IKSFerdigbehandlet - ny rapport i neste periode
Selskapskontroll Stavangerregionen Havn IKSRapport under arbeid
Selskapskontroll Stavanger Forum ASUtsatt - avventer rapport
Forvaltningsrevisjon - Stavanger kommunes arkiv- og dokumentbehandling Ferdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Beredskap på virksomhetsnivåTilbakemelding til bystyret vedr. ansvarsdeling i krisesituasjon
Forvaltningsrevisjon - InternkontrollFerdigbehandlet – ny rapport vurderes på et senere tidspunkt
Forvaltningsrevisjon - BarnevernFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Øremerkede midler / statlige tilskuddFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Integrering og bosettingFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - KlimagassutslippNy bestilling av rapport utsatt
Forvaltningsrevisjon - Effekt av skjenkereglerUnder behandling 
Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i eldreomsorg / Leve hele livetUnder behandling
Forvaltningsrevisjon - Kreativt samarbeid med frivillige organisasjonerUnder behandling
Forvaltningsrevisjon - Tilskudd til private barnehagerUnder behandling
Forvaltningsrevisjon - Barnevern - ny rapport Rapport under behandling
Forvaltningsrevisjon - BPA - tilbudetTil bestilling i 2020
Forvaltningsrevisjon - Medisinhåndtering Til bestilling i 2020
Forvaltningsrevisjon - Tidlig innsatsTil bestilling i 2020
Last ned tabelldata (Excel)