Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

10.1 Stavanger parkeringsselskap KF

ÅRSBERETNING 2019

Stavanger Parkeringsselskap KF (Foretaket) ble etablert i april 2002 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune i medhold av Kommunelovens § 11. Dette var en videreføring av særbedriften Stavanger Parkeringsselskap SB. Selskapet har et datterselskap, Rogaland Parkering AS, og som er heleid av foretaket (morselskapet). Datterselskapet ble etablert i desember 2008 for å ivareta de konkurranseutsatte forhold ved driften, jamfør eierstrategiens punkt 4 nedenfor.

Stavanger Parkeringsselskap KF sine oppgaver er tydelig definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) av 2010:

  1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk
  2. Stavanger Parkeringsselskap KF skal forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, samt håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven
  3. Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei
  4. Stavanger Parkeringsselskap KF kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor Stavanger kommune
  5. Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tråd med parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor tjenesteområdet
  6. Foretaket skal sikre en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen, en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
  7. Stavanger Parkeringsselskap KF skal søke å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet. Stavanger kommune skal nyttiggjøre seg av foretakets kompetanse ved å aktivt anvende foretaket som høringsinstans i både planarbeid og enkeltsaker
  8. Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil

Selskapets hovedformål er med andre ord håndheving av statlige parkeringsbestemmelser, utøvelse av kommunens parkeringspolitikk samt drift av parkeringsanlegg og parkeringsplasser. Selskapet utøver den parkeringspolitikk som til enhver tid er vedtatt av bystyret, og er dermed et viktig redskap i kommunens byutviklingspolitikk. Stavanger Parkeringsselskap KF har som en direkte konsekvens av dette organisert seg som følger:

Oppgavene til foretaket kan sammenfattes i to hovedområder; Forvaltning og Drift.

Forvaltningen i foretaket består av to avdelinger:

  1. Håndheving
  2. Brukertorg

Håndheving er avdelingen som håndhever trafikkbestemmelsene og annen trafikkhåndheving på offentlig veg med hjemmel i Vegtrafikkloven. Håndhevingen av parkeringsbestemmelsene er delegert til Stavanger Parkeringsselskap KF av vegdirektoratet og denne omfatter den nye Stavanger kommune. Foretaket har dermed fått et større geografisk område å jobbe med. Foruten kontroll av parkeringstillatelser og parkerte motorvogner på og utenfor offentlig veg, har avdelingen kontroll av piggdekkoblater i samarbeid med Statens Vegvesen.

Forvaltningsavdelingen, det vil si Brukertorget, har mange oppgaver, der de vesentligste omfatter håndtering av boligsoneordningen, søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, klage på ileggelser, behandling av innkommende henvendelser og spørsmål om parkering i kommunen, samt administrasjon og innkreving av piggdekkavgift på vegne av Stavanger kommune. Det er ikke til å legge skjul på at den nye parkeringsforskriften av 2017 har skapt et mer komplekst saksbilde innen parkeringshåndheving, særlig innen bevisførsel. I tillegg har saksmengden innen parkering for forflytningshemmede økt betydelig. Dermed har behovet for mer ressurser ført til at Brukertorget nå har flere ansatte enn tidligere.

For alle ansatte innen forvaltningen har foretakets ansatte gjennomført og bestått kurs i fagene hos bransjeforeningen Norpark, som er den eneste sertifiserte organisasjonen til å avholde og gjennomføre slike kurs av Vegdirektoratet.

Videreføring av piggdekkavgift i Stavanger kommune

For foretaket var det usikkerhet knyttet til hvorvidt piggdekkavgiften skulle fortsette eller ei, basert på piggfriandelen. Det er nå bestemt at denne avgiften fortsetter og det skaper større forutsigbarhet for Stavanger Parkering. Ettersom man nå har hatt denne avgiften i noen sesonger har piggfriandelen gått kraftig opp og dermed er mye av målet nådd. Samtidig har avgiften innbrakt betydelige inntekter til Stavanger kommune og det er siden oppstart nå overført 44,3 millioner kroner til kommunekassen. Ettersom flere og flere kjører piggfritt, er det naturligvis færre som kjøper piggdekkgebyr. Dermed går inntektene ned. Foretaket har jobbet med å få ned kostnadene slik at netto resultat er bedre enn inntektsnedgangen skulle tilsi.

Økonomi og årsregnskap

Årsoppgjørsnotatet fra Rogaland Revisjon IKS datert 28.02.2020 konkluderer i punkt 4 med følgende:

«Vi oppsummer våre konklusjoner med hensyn til avdekkede feil, uenighet om estimater og risiko, til å ligge innenfor et akseptabelt nivå. Vi vil avlegge en normal revisjonsberetning. Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalgsforskriften $ 8 ansvaret for å påse at de merknader revisor har gjort, blir fulgt opp. Dette gjelder likevel ikke merknader vedrørende løpende forbedring og effektivisering av normal drift. For 2019 er det ingen forhold kontrollutvalget plikter å følge opp.»

Budsjetteringen innenfor 2019 var ekstra utfordrende på grunn av bomringen med start 1. oktober 2018 samt innføring av rushtidsavgift. Alle steder foretaket har undersøkt som har innført liknende ordninger, har innføring av bompenger medført nedgang i biltrafikk og parkering, og økning i kollektiv, buss og gange. Dermed har foretaket basert på dette, samt en nedadgående trend i parkeringsbelegg siden høsten 2016, budsjettert med en nedgang i parkeringsbelegg for 2019 på 4%. Ut over våren og høsten 2019 har parkeringsbelegget økt i gjennomsnitt med nesten 7% fra 2018-2019. Hele veksten kommer fra elbil (fossilbiler har en reduksjon).

Elbilandelen var ved utgangen av 2019 hele 31,6%. Elbilandelen har vokst jevnt og trutt i 2019. Det har vært avtakende vekst, noe som er helt naturlig. Den kraftige veksten er etter våre erfaringer sammensatt. Elbiler betaler ikke bomavgifter og har samtidig halv pris på parkeringen hos Stavanger Parkering. Dermed er kostnaden for å komme til Stavanger sentrum mer konkurransedyktig sammenliknet med kjøpesentre i regionen som stort sett har gratis parkering. Et annet viktig moment er at foretaket har innført automatisk skiltlesing som gjør inn- og utkjøring av parkeringshus med bom svært kundevennlig. Denne automatikken har vært en kjempesuksess målt i antall aktiviseringer som var om lag 25.000 i slutten av desember 2019. I tillegg ser vi at gjenkjøpsgraden har økt betydelig i alle p-hus med automatisk skiltlesing. Den tredje årsaken er at foretaket har brukt mye ressurser på å informere om nye og bedre løsninger, særlig automatisk skiltlesing, men også andre nyheter som for eksempel alle ladepunktene foretaket har etablert og at det meste av parkering nå er digitalisert og forenklet. Bekreftelsen på at nye og enklere betalingsløsninger fungerer godt, er at trenden for kontrollsanksjoner («bot» for ikke å ha betalt parkeringsavgift) er fallende. Parkering og ikke minst betaling av denne er blitt langt enklere, det er det ingen tvil om.

Stavanger Parkeringsselskap KF har som følge av økningen i parkeringsbelegg også økt inntekten mer enn det som var budsjettert. Omsetningen endte på 103,76 millioner kroner som er det nest høyeste omsetningstall noensinne, og bedre enn 2018. Økningen i omsetning på automatisk skiltlesing og gateparkering bestilt via app var 8,7 millioner i forhold til 2018, der om lag 4,5 millioner var flytting av omsetning fra ordinære betalingskort til app. Dette er gledelig for foretaket og en ønsket utvikling fordi det reduserer foretakets kostnader i form av innløserprovisjoner og mindre slitasje på kortlesere. Inntektene fra ileggelser har gått noe ned, som forventet ut fra at betalingsløsningene er blitt bedre.

Kostnadene er også høyere enn budsjettert, noe som blant annet skyldes økte avskrivninger og har sammenheng med de økte inntektene. Når inntektene på enkelte parkeringsplasser øker, øker også leiekostnaden. Kostnadene til reparasjon og vedlikehold av bygningsmassen har økt og dette er nødvendig vedlikehold som må gjennomføres. I tillegg er det kjøpt noe mer konsulenttjenester som følge av påbyggingen av en etasje på P-Forum. Driftsresultatet endte på 31,5 millioner kroner som er 3 millioner bedre enn budsjetter. For første gang er årsresultatet bedre enn driftsresultatet. Årsaken er at finanspostene er forbedret med om lag 1,8 millioner kroner, som i hovedsak skyldes bedre forvaltning av foretakets fondsmidler. Årsresultatet ble 31,65 millioner kroner som er 5,5 millioner kroner bedre enn budsjett og 1,2 millioner bedre enn 2019.

Stavanger Parkeringsselskap KF gav eierutbytte på 30 millioner kroner i 2019 og siden 2013 er de samlede utbytteutbetalingene til eier nå 175,5 millioner kroner. Dette er mulig fordi Stavanger Parkering selv eier de fleste parkeringsanleggene. Om lag 35% av overskuddet fra parkeringshusene stammer fra P-Jorenholmen.

Samfunnsansvar og miljø

Eierstrategiens punkt 8 fastslår at Stavanger Parkeringsselskap KF skal være miljøsertifisert gjennom miljøstyringssystemet Miljøfyrtårn. Foretaket ble re-sertifisert i 2018. En rekke krav innen områder som arbeidsmiljø, energi, veiing og sortering av avfall, innkjøp, kartlegging av drivstofforbruk med videre må oppfylles for å bli sertifisert. Alle dokumenter som omhandler samfunnsansvar og miljø, som f.eks ROS-analyser, lover og forskrifter i Stavanger kommune, foretakets miljøpolicy, aktivitetsplaner/årshjul er tilgjengeliggjort for alle ansatte.

Foretaket har et bevisst fokus på å minimere papirbruk ved å satse på gode digitale verktøy for de ansatte, og å redusere utslipp og forbruk av drivstoff og elektrisitet ved å satse på mer effektive energibærere. Foretaket har over noe tid skiftet ut det aller meste av lysarmatur i parkeringsanleggene med LED-lys.

HMS

Stavanger Parkeringsselskap KF er sertifisert som Miljøfyrtån der rutinene er grundig dokumentert. Alle ansatte har fått tilbud om hev/senk pult.

Sykefraværet gikk fra 6% i 2018 til 7% i 2019 og ligger dermed noe over samlet målsetting i Stavanger kommune som er 6%. Historisk sett er dette et lavt tall, men det er et mål om å få ned sykefraværet til maksimalt 6% noe som vil bli adressert fremover. Det er til dels store variasjoner i sykefraværet i de forskjellige avdelingene, noe som er helt naturlig da belastningen for ansatte på kontor og i felt er svært forskjellige. Det satses mye på aktiv fritid blant annet gjennom deltakelse i konkurranser som Dytt, samt godt tøy og gode sko og investeringer i ergonomisk kontorutstyr tilpasset den enkelte.

Det er i løpet av året foretatt vernerunder på alle våre P-anlegg, månedlige branninspeksjoner og blant de kontoransatte er tiltak iverksatt der det har vært et behov. Det foretas jevnlige branntilsyn i foretakets parkeringsanlegg i tillegg til rutinemessige daglige befaringer.

Likestillings- og diskrimineringsarbeid

Foretaket hadde 36 ansatte ved utgangen av 2019. Det er i dag slik fordeling mellom kjønn: 15 kvinner og 21 menn. Det er et mål å ha god balanse mellom kjønnene. Foretaket har hatt en i avgang i løpet av året. 8,3% av staben er av utenlandsk opprinnelse.

Styret besto av 3 kvinner og to menn, der styreleder er mann. Selskapets ledergruppe består av to menn og en kvinne.

Medarbeidertilfredshet

Stavanger Parkeringsselskap KF følger Stavanger kommune sitt opplegg for medarbeiderundersøkelser. I 2019 ble det avhold en helt ny type undersøkelse som heter 10-Faktor KS medarbeiderundersøkelse. Poengsummen totalt for Stavanger Parkering var 43,1, for Stavanger kommune 42,9 og for Norge 42,6, altså marginalt bedre for Stavanger Parkering. Undersøkelsen viser at medarbeiderne i foretaket har god selvtillit, fleksibilitet og mestringstro men at forskjellene sammenliknet med Stavanger kommune er små. Alt i alt viser undersøkelsen at foretaket skårer bra på alle 10 faktorer samlet sett, men at det er avdelingsvise forskjeller. Det vil bli satset på HR-arbeid i foretaket ved å knytte til seg en ressurs, som vil få i oppgave blant annet å jobbe med å følge opp undersøkelsen.

Kundetilfredshet

En kundetilfredsundersøkelse der utvalget består av respondenter fra Stavanger, Sandnes, Finnøy, Rennesøy, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå ble gjennomført på slutten av 2019. Det er lite kunnskap om kjennskap og bruk av anleggene av personer i omkringliggende kommuner og det er derfor lagt inn et ekstra stort utvalg for å få mer kunnskap om preferanse og bruk i regionen samlet sett. Ett viktig poeng denne gang var også å se hvorvidt bomringen har medført endringer i adferd. Undersøkelsen viser at det er merkbart færre sentrumsparkeringer for de som bor utenfor bomringen. Undersøkelsen konkluderer med at det er bra tilfredshet med betalingsløsningene men at det er klare forbedringspotensialer når det gjelder tilfredshet og at dette er noe man må jobbe med i kommunikasjonen mot publikum. Undersøkelsen viser at 86% av de spurte kjente til P-Jernbanen mens 78% kjente til P-Jorenholmen. Det foretrukne anlegget for folk fra Jærkommunene er P-Jernbanen mens for Stavangers innbyggere er Jorenholmen en klar vinner.

Marked

Stavanger Parkeringsselskap KF har hatt en ekstra offensiv tilnærming til markedet i 2019. Årsaken er at det har blitt innført nye løsninger, det vil si automatisk skiltlesing, digitale parkeringsautomater, og det har blitt investert tungt i ny ladeinfrastruktur i parkeringsanlegg. For at publikum skal ta i bruk nye og bedre løsninger må de vite om dem ellers har ikke investeringene noen verdi. Det ble laget en egen brosjyre om endringene som er fulldistribuert til om lag 75,000 husstander i Stavanger, Sola, Randaberg, Rennesøy og Finnøy. I tillegg har foretaket vært aktiv i andre kanaler samt hatt fokus på å få medieoppslag om de nye kundevennlige løsningene som er innført. Stavanger kommune ble kåret til årets elbilhovedstad mye takke være den kraftige økningen av ladepunkter i foretakets parkeringsanlegg. Ved siden av dette har budskapet vært på fremkommelighet for utryknings-kjøretøy, bruk av refleks og samfunnsnytten av ordnede parkeringsforhold. Samtidig er det fremdeles et stort potensial i å få flere til å benytte både automatisk skiltlesing og våre nye elbilladere.

Drift teknisk

Som det eneste foretaket i parkeringsbransjen i Sør- Rogaland har Stavanger Parkeringsselskap KF en egen driftsavdeling med kompetent teknisk personell. Det vil si at alt utstyr, som ANPR kameraer, overvåkningskameraer, bomløsninger, betalingsautomater med mer, fungerer godt og problemer tas tak i raskt av våre teknikere. Dette gjør at nedetiden på våre anlegg har i de siste årene vært svært lav. Samtidig arbeider foretaket for å være langt fremme i bruk av nye teknologiske løsninger som innebærer at man har mange parallelle prosjekter gående. Kompetansen foretaket besitter er også etterspurt av andre aktører om veiledning og råd innenfor parkeringsdrift der trenden er at det er flere og flere som henvender seg til foretaket for assistanse.

Utfordringer og fremtidsplaner

Trenden innen parkering er skiltlesing og bomfrie parkeringshus. Arbeidet er påbegynt og kommer til å fortsette inn i 2020. Det jobbes videre med å få til mer effektive håndhevingsløsninger og samtidig flytte ressurser fra kontrollsanksjoner over på parkeringsgebyrtilfeller. For å få dette til er planen å konvertere bomfrie parkeringshus fra automater til skiltlesingssystemer. Dette arbeidet er påbegynt. Det har vært stort fokus på etablering av nok ladere i foretakets parkeringshus, og foretaket har nå en betydelig overkapasitet. Veien videre her er å tilrettelegge for enda enklere løsninger for kundene for å få opp bruken.

Vedlegg:
Årsroppgjør med noter (PDF)
Revisors beretning (PDF)