Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

10.3 Stavanger byggdrift KF

Årsberetning 2019

Stavanger byggdrift KF (SBD) ble etablert i 2001 som et kommunalt foretak opprettet i medhold av kommuneloven §11. Vi er for tiden 347 ansatte som fordeler seg på avdelinger som renhold (197), kjøkken og kantinedrift (16) , drift/vedlikehold (50) , prosjekt (65), boligselskaper (2) og støttefunksjoner som regnskap, personal HMS/KS og administrasjon (17) Foretaket forestår drifts-, vedlikeholds- og renholdstjenester for bygninger tilhørende Stavanger kommune. Vi leverer også mat til sykehjem og barnehager fra eget produksjonskjøkken som er etablert på Stokka.

Foretaket står ellers fritt til å drive samme type relaterte tjenester overfor andre offentlige eller private institusjoner også i andre kommuner.

SBD sine oppgaver er definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) :

 1. Stavanger Byggdrift KF skal forestå drifts-, vedlikeholds-, og renholdstjenester for bygninger tilhørende Stavanger kommune. Foretaket kan også forestå produksjon og distribusjon av mat. Foretaket kan videre tillegges andre oppgaver av Stavanger kommune etter avtale.
 2. Stavanger Byggdrift KF skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, forutsatt at dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.
 3. Stavanger Byggdrift KF skal ha en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.
 4. Stavanger Byggdrift KF kan innenfor styrets myndighetsområde ta initiativ til å etablere interkommunale samarbeidsløsninger som vil styrke tjenestetilbudet overfor kommunen og gi en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.
 5. Stavanger Byggdrift KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets fagkompetanse innenfor de ulike virksomhetsområdene.
 6. Stavanger Byggdrift KF skal utvikle tjenestetilbudet overfor kommunen i tråd med endringer i prioriteringer og behov.
 7. Stavanger Byggdrift KF skal bidra til en konstruktiv samhandling med bestillerenhetene. Samhandlingen skal preges av åpenhet, forutsigbarhet og gjensidig respekt for de ulike funksjonene partene ivaretar.
 8. Stavanger Byggdrift KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil.

SBD er utfører av de eiendomsrettede drifts-, vedlikeholds- og rengjøringstjenestene Stavanger kommune etterspør. Stavanger eiendom er foretakets største kunde. Det er en god og utstrakt kontakt på operativt nivå. Samarbeidet fungerer godt og det er etablert gode møtetreffpunkt for å finne bedre og smartere løsninger på tjenestenivå.

Andre større bestillere er Stavanger Boligbygg KF (SB) som bestiller oppdrag for utførelse i kommunale boliger, både oppussing/istandsetting og akuttjobber. I 2019 gjennomførte vi sammen med SB en organisasjonsutvikling med fokus på krav og forventinger til hverandre. Det ble utarbeidet en handlingsplan hvor begge foretak her bidratt til å forenkle og effektivisere tjenesteområdet til fordel for begge foretak og «kommunekassen».

I sommer 2019 startet foretaket nytt forretningsområdet med salg av kompetanse og trygghet til borettslag og sameier. I og med at dette området er til privatmarkedet skilles det med klare linjer i alle ledd på privat og kommunal drift. Forretningsområdet og dets rapportering er avstemt sammen med Rogaland Revisjon. Det har siste halvåret blitt solgt 12 fastpriskontrakter og innenfor disse en god omsetning allerede til neste år. Dette er i overkant enn hva vi forventet det første året. Vi har stor tro på en god vekst innen dette tjenesteområdet.

Helse og Velferd er bestillere til mat for sykehjemsbeboere. SBD driver kommunens eneste sentralkjøkken som produserer etter «sous vide» metoden og leverer mat til flere sykehjem med postkjøkken. SBD har fra 2016 driftet kantinen i Olav kyrresgt.23. Sentralkjøkkenet og kantinen ledes av en og samme leder hvor tjenesteområdet er døpt om til Måltidsutvikling. Måltidsutvikling leverer i dag også varmt fiskemåltid til enkelte barnehager med en positiv tilbakemelding

SBD leverer flere tjenester til andre kommunale virksomheter som blant annet Stavanger Parkering, Stavanger utvikling KF, Sølvberget KF og Vann/avløpsavdelingen på Forus, ansatte i kommunen og kommunens leietakere i formålbygg.

Vi har også et utstrakt samarbeid med Stavanger Natur & Idrettservice KF og spesielt innen samhandling i forbindelse med arbeidet frem mot nye Stavanger.

Bilde nedenfor viser utviklingen av kunder/bestillere av varer og tjenester fra Stavanger byggdrift KF. Fra opprinnelse (2001) var kunden/bestilleren Stavanger Eiendom, virksomheter (skoler, sykehjem etc) og beboere. Stavanger byggdrift KF har utviklet seg til å bli en dyktig og samhandlende leverandør til mange av foretakene og avdelingene/virksomhetene i Stavanger kommune. I tillegg et nytt satsningsområdet opp mot styrene i borettslag og sameier.

  Økonomi og årsregnskap 2019 Budsjett 2019Budsjett 31.12Resultat 31.12AvvikResultat h.i fjor
Andre salgs- og leieinntekter 2 204 562 2 204 562 10 948 968 8 744 406 10 506 718
Overføring med krav til motytelse 305 870 119 305 870 119 296 195 989 -9 674 130 293 188 843
Overføring uten krav til motytelse 1 094 852 1 094 852 1 644 003 549 151 1 177 934
      
Sum driftsinntekter 309 169 533 309 169 533 308 788 960 -380 573 304 873 495
      
Lønnsutgifter -136 051 047 -136 051 047 -140 088 679 -4 037 632 -132 175 108
Sosiale utgifter -51 222 352 -51 222 352 -45 515 449 5 706 903 -41 651 751
Kjøp av varer og tj. som inngår i foretakets tj.prod -117 797 000 -117 797 000 -103 983 829 13 813 171 -106 635 139
Kjøp av varer og tjenester som erstatter foretakets tj.prod -3 468 200 -3 468 200 -3 382 701 85 499 -3 709 545
Overføringer* -1 520 000 -1 520 000 -16 389 184 -14 869 184 -18 272 216
Avskrivninger00 -610 387 -610 387 -544 711
Fordelte utgifter -30 000 -30 000   30 000  
      
Sum driftsutgifter -310 088 599 -310 088 599 -309 970 229 118 370 -302 988 470
Brutto driftsresultat -919 066 -919 066 -1 181 269 -262 203 1 885 025
Resultat eksterne finanstransaksjoner 790 000 790 000 1 492 819 702 819 1 158 115
Motpost avskrivninger00 610 387 610 387 544 711
Netto driftsresultat -129 066 -129 066 921 937 440 616 3 587 851
      
Interne finansieringstransaksjoner 6 573 941 6 573 940 6 573 941 1 13 019 869
Sum avsetninger ** -5 395 219 -5 395 218 -6 107 990 -712 772 -10 033 777
      
Regnskapsmessig mindreforbruk 1 049 656 1 049 656 1 387 888 338 232 6 573 943
Tabell 10.1
Last ned tabelldata (Excel)

Drift og prosjektavdelingen har svikt i salget dette året. Svikten skyldes i hovedsak mindre bestilling av varer for videresalg sett opp mot 2018. Lavere bestilling av varer fra kunde gir også utslag i lavere bemanning og dermed lavere lønnsutgifter. Driftskostnadene er lavere enn budsjettert i tillegg til en større inntekt på finans. Summen blir at regnskapsmessig mindreforbruk blir høyere enn budsjettert. Renholdsavdelingen har et positivt netto driftsresultat etter fordeling av felleskostnader sammenlignet med budsjett. Dette skyldes noe økt omsetning, lavere kostnader og større finansinntekter. Kjøkken/kantine leverer et bedre driftsresultat enn budsjettert. Dette kan sees opp mot blant annet mersalg i kantine og tilpasset tilskudd. I tillegg til dette lavere lønnskostnader for deler av året. Borettslag/sameier er nystartet i juni med inntekter fra oktober og ut året. Markedet og utviklingen er positiv, som sees opp mot en større omsetning i årene fremover.

Drift/prosjektRenholdKjøkken/kantineBorettslag/sameier
Salg164 400 688 108 509 94233 696 225618 146
Netto driftsresultat -1 148 322 3 379 224-48 039-794975
Tabell 10.2
Last ned tabelldata (Excel)

HMS

Arbeidsmiljøet i foretaket er generelt godt, med en fin tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen. Utfordringer dette året og som har skapt en del frustrasjon er forskjellen på lønnen til fagarbeiderne i drift og prosjektavdelingene. De siste års garantilønn og ansiennitetstabeller utgjør større lønnsforskjeller og kommer skjevt ut for foretaket. Som et resultat av dette har det til tider vært utfordringer med rekruttering, spesielt innen vaktmestertjenesten. I mai vedtok styret å bevilge midler til en utjevning av lønnsforskjellene gjeldende fra september 2019. Med dette tiltaket har vi fått en mer rettferdig lønn blant likestilte ansatte og frustrasjonen er tilbakelagt.

Det har vært avholdt 5 møter i foretakets arbeidsmiljøutvalg med behandling av 24 saker.

Faste saker til hvert møte er:

 • Systematisk HMS arbeid blant annet med vernerunder
 • Info fra bedriftshelsetjenesten
 • Sykefravær
 • Avviksrapportering i synergi
 • Info fra administrasjonen

Det er utarbeidet egen policy og retningslinjer vedr. rusmidler og spilleavhengighet. Årsrapport med oppsummering av alle saker behandlet i Amu foreligger.

Foretaket har opprettet egen HMS gruppe dette året. Gruppen består av verneombud, HMS koordinator og personalsjef som har det overordnete delegerte HMS ansvaret i foretaket.

Foretakets ledelse har jobbet mye med SHA, HMSK, verdigrunnlag, etikk, kultur, adferd og rollemodeller med innbyggerperspektiv i alle arbeidsoppgaver. Dette vil foretaket bli enda tydeligere på i 2020.

Gjennom året har det vært fokus på lov og regelverk – spesielt Internkontrollforskriften, Byggherreforskriften og Arbeidsmiljøloven.

Til dette har vi spesifisert prosesser og standarder (styringsdokumenter) i arbeidet med implementering og oppfølging.

Annet som er revidert og eller innført innen Personalledelse og HMS er:

 • «Si ifra!»
 • Risikovurdering
 • ECO online, unngå og redusere bruk av kjemikalier i arbeidet
 • bilsatsing, utfasing av fossildrevne biler.
 • Brannvern
 • Beredskapsplan
 • Miljøfyrtårn
 • Arbeidsforhold: Fokus på lov og regelverk (arbeidsavtaler, midlertidig ansettelser, oppfølgingsplikt – sykefravær)
 • Rekruttering: Fokus på offentlig lov og regelverk. Utarbeide og følge vedtatte rutiner.
 • Samarbeidsplattformer: Fokus på kommunikasjon. Bruk av tillitsvalgte, verneombud, samarbeidsutvalg, AMU, HMS-gruppe, Fagansvarlige, hjemmeside, intranett, facebook).
 • Organisasjon og ledelse: Arbeid med kultur, adferd, roller og ansvar, stillingsbeskrivelser, personaloppfølging.
 • IA arbeid: Stavanger byggdrift KF har mulighet og anledning til å tilby enda flere mennesker et meningsfylt arbeid enn vi allerede har i dag. Vi ønsker å være en pådriver, samt å bidra mer i arbeidet med å tilby meningsfylt arbeid til mennesker i ulike livssituasjoner. IA-samarbeidets overordnede mål er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall,-  og på denne måten øke sysselsettingen. Stavanger byggdrift KF ønsker at arbeidet skal være en integrert del av vår forretningsstrategi for å sikre at samfunnsansvaret ivaretas i den daglige driften. Vi ønsker en livsfaseorientert personalpolitikk, som setter fokus på alle parter i arbeidslivet. Dette ansvarsområdet og forståelsen for dette viktige arbeidet må forankres enda bedre i basisorganisasjonens administrasjon og våre bestillere. I markedet i vår satsning til borettslag og sameier opplever vi en entusiasme blant våre kunder for at foretaket tar dette samfunnsansvaret,-  og flere av vedlikeholdskontraktene er bestilt utfra kundens trygghet og vårt samfunnsengasjement.

Også i år har vi hatt stort engasjement på byggeplasskontroll og HMS/SHA. Vi har et godt samarbeid med politi, nav, arbeidstilsynet, skatt vest og innkjøpsavdelingen i Stavanger kommune. Etter vår internrevidering som ble startet i 2018 har vi fornyet og forenklet prosedyrer og rutiner hvor de ulike lovverkene er styrende. Kompetansen og forståelsen innen dette viktige arbeidet med sikker jobb analyse, avvikshåndtering og HMS/SHA planer og rolleansvar på byggeplasser er økt godt i 2019. Dette arbeidet fortsetter med samme fokus også til neste år. Vi har tatt initiativ og gjennomført læring i roller, myndighet og ansvarsområder sammen med våre bestillere. Vår opplevelse er at alle parter må heve kompetansen innen dette viktige området.

Utvikling i sykefraværet 2016 – 2019

Det er et vedvarende stort fokus på arbeidet med oppfølging av sykemeldte med tiltak for tilrettelegging og reduksjon av sykefraværet gjennom hele året. Kartlegge arbeids- og funksjonsevnen sammen med sykemeldt, sette inn tiltak tilpasset arbeidsplassvurdering og bruk av helseavtale med fysioterapaut. Det som preges sykemeldte mest er muskel/skjelett plager. Ved inngang til 2016 var sykefraværet 11,4% og ved utgangen 2019 var dette redusert til 7,81%. Det vil si en nedgang på 3,59%. Foretaket er fornøyd med nedgangen og jobber for ytterliggere reduksjon.

Korttidssykefravær 2019: variasjon fra måned til måned mellom 1,04% – 3,28%

Langtidssykefravær 2019: variasjon fra måned til måned mellom 3,28% – 6,83%

Hva koster sykefravær

Pr. 3. kvartal 2019; Legemeldt sykefravær på 5,6% og omregnet i dagsverk utgjorde dette 1186 tapte dagsverk. Tall fra NAV som viser til den statistiske kostnads-kalkulator er estimert til => Nok 3000,-/tapte dag => . Omregnet dagsverktap beløper dette seg til Nok 3,5 mill.

Tiltak for reduksjon av sykefravær

 • Ledelse og organisasjon (inkludering/ samarbeid/ møter)​
 • Synlig ledelse (vernerunder og hyppige besøk)​
 • Kompetanseheving​
 • Systematisk HMS-arbeid (risikovurdering)​
 • Rutiner for oppfølgingsarbeidet​
 • Synliggjøring av fraværet med dialog
 • Arbeidsutprøving/ tilrettelegging
 • Full ferieavvikling​
 • Motivere til aktivitet og trening. Eget treningsrom.​
 • Tilbud om fysioterapi v/ E. Egenberg​
 • Hjem-Jobb-hjem ordning​
 • Sykle til jobb-kampanje​
 • Etablert HMS-gruppe

Hendelser gjennom året

Foretaket har gjennomført en intern medarbeiderundersøkelse som sendes ut sammen med innkalling til medarbeidersamtale. Tilbakemeldingen fra de ansatte viser at arbeidsmiljøet preges av trygghet, ærlighet og at ansattes trives og er stolt av jobben sin. Flere respondenter tilbakemelder god oppfølging fra sin leder og at de får den nødvendige opplæringen. Kompetansekartlegging og informasjonsstruktur er tilbakemeldinger vi kan bli bedre på. Ledergruppen har igangsatt dette   med å tilpasse medarbeidersamtalen som en utvikling/kompetanseplan for den enkelte. Likeså jobbes det videre med å få på plass en informasjonsstruktur slik at riktig informasjon gis til alle på samme tid.

Til dette ser vi nærmere på foretakets hjemmeside og foretakets intranett.

Kurs og kompetanseheving basert etter handlingsplan etter medarbeiderundersøkelsene og medarbeidersamtalene. Vi har gjennomført fagkurser, lovpålagte kurs, førstehjelpskurs og norskkurs for å nevne noen. Sistnevnte kurs er spisset inn mot renholdsavdelingen og er et kurs som går over deler av året 2 ganger pr. uke. Dette er en satsning og et samfunnsmessig arbeid vi gjør for å lære ansatte bedre norsk, noe som igjen gjør at ansatte er mer rustet til å søke andre jobber med den kompetansen de har med seg fra sitt hjemland.

Ledergruppen har vært på studiereise til Aalborg kommune i slutten av året. Dette var to innholdsrike dager hvor vi fikk en presentasjon og status i kommunesammenslåingen Aalborg gjennomførte i 2007. Vi var på besøk i et pleiehjem og fikk innblikk i driften og beboers inkludering. I tillegg hadde vi erfaringsoverføring med teknisk avdeling hvor vi både så på utførelse og våre ulike organiseringer.

Vi gjennomfører fagkurs innen renhold i egenregi. Dette er kurs som «ruller» gjennom hele året. Kurset videreutvikles stadig og nye elementer trekkes inn og nye moduler utvikles.

Ledergruppen har også dette året gjennomført lederutviklingskurs utfra bedriftens målsetninger. Vår handlingsplan bygger på:

 • Et team som styrer og beslutter i henhold til verdier, målsetninger strategier, hvor HMS og kvalitet er og blir en del av kulturen.
 • Et team som ser det «store bildet»
 • Et team som jobber etter verdibasert og strategisk ledelse.
 • Et team som jobber etter miljøprofil, etiske retningslinjer og kjøreregler, – og som følges opp med konsekvenser.
 • Et team som i fellesskap jobber for å levere enda bedre tjenester enn vi gjør i dag.
 • Et team som setter kunden først.

Vi tar et større samfunnsansvar med lærlinger og flere i arbeidstrening. Våre samarbeidspartnere i dette arbeidet er: Bygg Opp, NAV, Johannes læringssenter og Stavanger kommune. Stavanger byggdrift mener seg godt rigget til å ta dette ansvaret med en positivitet inn i det viktige arbeidet. Vår utfordring er å få alles forståelse for dette når vi ofte blir sammenlignet med hvilken som helst annen leverandør fra privatmarkedet. Å ta dette ansvaret krever til tider mye for ansatte og ledere. Stavanger byggdrift vil gå foran og ta initiativ til dialog med samarbeidspartnere får å finne en smidigere måte å gjøre dettepå. Et av tiltakene er større fokus med eget personell som koordinerer og følger opp personene vi har på arbeidstrening/utprøving. Her må vi i større grad få til en mer permanent ordning fra samarbeidspartnere.

I år hadde vi i tillegg oppdrag til sommervikarer/studenter, i alt 29 personer. Dette er også et gledelig arbeid som engasjer mange i Stavanger kommune. Men det krever også sitt både med opplæring i fag og spesielt opplæring og forståelse av HMSK og sikker arbeidsplass.

Strategimøte med styret og ledergruppen ble gjennomført i februar 2019. Hver leder for sitt forretningsområde presenterte status fra forrige strategimøte. I tillegg hadde vi med oss Rådmann (nå kommunedirektør) Per Kristian Vareide og Direktør i Viking FK Eirik Henningsen hvor førstnevnte holdt foredrag innen ledelse og sistnevnte innen lagbygging og hvordan gjøre hverandre gode. Magne Christensen (vår leder og spesialist innen måltidsutvikling) holdt foredrag om ernæring og underernæring ved sykehjem. I tillegg fikk vi en presentasjon av pilotprosjektet varmt fiskemåltid til barnehagene.

For å øke informasjon til ansatte er det i år sendt ut 5 nyhetsbrev til alle ansatte. Nyhetsbrevene finnes også på foretakets hjemmeside. For å sette større fokus på personvern og etiske retningslinjer sender vi ukentlige e-post til alle ansatte. Denne type informasjon ser vi stor nytte av og vil derfor også fortsette i 2020.

Avdelingene renhold og drift har i år jobbet med å ivareta flere kollega som følge av etablering av ny kommune. Nye kollega fra Finnøy og Rennesøy er blitt møtt med kartleggingssamtaler og oppfølgingssamtaler/møter. Ledere har gjort seg kjent i befaringer på flere av øyene, stedene, bygg og kollega i den kommende nye kommunen. Daglig leder har sammen med andre foretaksledere deltatt på seminar og samhandlingsmøter i forbindelse med etableringen. Ansatte, tillitsvalgte og hovedverneombud i Stavanger byggdrift er blitt informert fortløpende, både i møter og nyhetsbrev. Prosessene er jevnlig blitt informert i Amu og ledergruppen. Det har også vært et fruktbart og godt samarbeid mellom Stavanger byggdrift og Stavanger Natur & Idrettsservice i denne sammenheng.  Prosessen har vært spennende og interessant og hvor arbeidets detaljer med innplassering, opplæring, tilpasning og samhandling starter fra 1.1.2020.

Foretaket har stort fokus på at ansatte skal trives på jobb og har sosiale sammenkomster for å inkludere ansatte. Flesteparten av ansatte arbeider ute på byggene i Stavanger kommune, – og er lite sammen med kollega fra foretaket i det daglige. Det er derfor viktig å ha arenaer å treffes på og vi har opprettholdt våre faste arrangementer som felles båttur, bowling, juleavslutning og en sammenkomst med lunsj for pensjonistene. I tillegg ble det gjennomført et arrangement på lageret i vårt «nye» bygg på Forus. Dette var en markering for innflytting i det nye bygget hvor alle ansatte ble invitert til god mat og musikk.

Det har vært utstrakt samarbeid med Stavanger boligbygg KF gjennom året. Begge foretak har vært opptatt av å finne bedre løsninger. Fokuset har vært hvordan vi sammen kan levere enda bedre tjenester til fordel for begge parter og «kommunekassen». Vi har sammen utarbeidet en punktvis handlingsplan som begge foretak har jobbet med, både sammen og hver for seg. Vi har utfordret oss selv til å se det «store bilde» og startet arbeidet med avklaringer, krav og forventninger til hverandre, HMSK/SHA, effektivisering og bedret rapporteringslinjene.

Likestilling og integreringsarbeid

Den største avdelingen i foretaket er renhold som har en klar overvekt av kvinner, og innen drift og vedlikehold flest menn. Det har vist seg vanskelig å rekruttere det underrepresenterte kjønnet til avdelingene, selv om dette er et ønske for foretaket. Vi har en bevisst holdning til dette ved ansettelser, – og vi har to kvinnelige driftsoperatører (vaktmester) og flere menn i renholdsavdelingen. I kantinen og på kjøkkenet er det tilnærmet lik fordeling mellom kjønnene.

I administrasjonen er fordelingen 7 kvinner og 4 menn og styret har består av 2 kvinner av 5 faste medlemmer.

Foretaket har et multikulturelt miljø med ansatte fra 41 forskjellige nasjonaliteter. Det er ikke blitt rapportert noen hendelser om diskriminering av ansatte gjennom året.

Styret

Foretaket har et styre der 4 av medlemmene er oppnevnt av bystyret og et medlem valgt av og blant foretakets fast ansatte. Styreperioden følger kommunevalgperioden.

Det har vært et velfungerende styre som i 2019 har avholdt 5 styremøter hvorav strategimøte gikk over to dager. Styret har behandlet 33 saker. Strategimøte med styret og ledergruppen som var planlagt i juni 2018 ble av ulike årsaker avviklet i februar 2019.

Styret får jevnlige oppdatering på foretakets økonomi, medarbeiderundersøkelse med etter-påfølgende handlingsplan, HMS arbeidet, sykefraværet og satsningsområdene. Det er tidligere rapportert at kommunens valgte system for økonomiforvaltning (Easy/FS) fortsatt er lite hensiktsmessig og må følges opp med tidkrevende manuelle rutiner.

Etikk

Stavanger kommune har utarbeidet etisk standard og regelverk for ansatte og folkevalgte. Foretaket har implementert dette regelverket som et supplement til sitt eget i en enkel folder. Etikk står jevnlig på agendaen når foretakets ansatte har møter. Det har i 2019 blitt varslet en sak om kritikkverdige forhold. Saken ble behandlet i Amu og informert om i styret. Rutinen er endret slik at vi ikke kommer i lignende situasjoner i fremtiden. Etikk og personvern har i år hatt stort fokus, noe som også fortsetter til neste år.

Marked

Foretaket leverer det vesentligste av sin produksjon i egenregi. Stavanger Eiendom, Stavanger boligbygg KF, Helse og Velferd, Stavanger utvikling KF, Stavanger parkering er og administrasjonens basisorganisasjon er blant de største kundene våre. Vi leverer til enhver tid det vi blir forespurt om og vi har et stort fokus på å gjøre tjenestene våre enda bedre dag for dag. Vår kundegruppe er stadig voksende og flere avdelingen/virksomheter bestiller våre tjenester. Det er vår styrke å kunne snu oss fort rundt, tilpasse oss og leverer etter forespørsel og behov.

I 2019 fattet styret vedtak om at Stavanger byggdrift skulle satse i det private markedet innen borettslag og sameier. Formålet er å gjøre de kommunale tjenestene rimeligere med finansiering fra det private markedet i form av fordeling av felleskostnader og på sikt økt inntjening. Vi er en kompetansebedrift som kan være med å styrke og samarbeide med styrene i borettslag og sameier innenfor deres ansvarsområder. I juni ansatte vi leder for det nye forretningsområde. I september ansatte vi arbeidsleder som jobbet aktivt inn mot borettslagene, noe som resulterte i stadige nye oppdrag. Vi brukte de første mnd. ledige ressurser fra prosjektavdelingen og etter hvert har vi knyttet til oss en lærling i faget. Oppdragene er etter hvert blitt flere og vi vil i starten på 2020 ansatte gartner. Gledelig er det at vi også er blitt en av de foretrukne leverandørene til boligselskapet Obos. Fra september til desember har vi inngått 12 vedlikeholdskontrakter med ulike borettslag.  

Utfordringer og fremtidsplaner

Organisering av kommunens eiendomsforvaltning har vært bebudet som politisk sak over lengre tid. Uteblitt avgjørelse fører til at også andre prosesser blir satt på vent, som et nytt FDV/økonomi system. Vi er kjent med at Stavanger Eiendom jobber med å få på plass et nytt FDV system. Systemet som er valgt er Farmac web. Representanter fra foretaket skal delta i utviklingen av enkelte moduler. Foreløpig er vi fortsatt brukere av Easy/FS og IK bygg. Sistnevnte digitaliserte arbeidsmetodene våre innen datalagring av eiendommer, timerapportering, bestillinger, avviksbehandling i utførerleddet. Vi har fortsatt tunge manuelle arbeidsoppgaver hva gjelder inn og ut rapportering av våre arbeidsoppgaver og økonomioppfølging.

Foretaket ville kunne oppnådd smartere drift ved en digitalisering av rapporterings- og registreringsrutinene i et sammenstillet system med bestiller. Foretaket har som omtalt startet digitaliserings arbeidet nettopp for å ivareta en mer effektiv drift.

IK- Bygg systemet brukes også i dag av Stavanger boligbygg KF og Vann/avløpsavdelingen. Systemet erstatter også den manuelle «vaktmesterboken» med egen bestillingsmodul for virksomhetene.

Vi er positive til nye systemer som effektiviserer våre leveranser og vil vurderer disse fortløpende etter vårt behov.

Disponering av årsresultatet

Årsresultatet endte opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,39 mill. for 2019

Styret sier seg tilfreds med et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 1,39 mill. basert på et nøkternt budsjett. Styret foreslår følgende disponering av regnskapsmessig mindre forbruk:

Til disposisjonsfond: kr. 1,39 mill.

Vedlegg:
Årsoppgjør med noter (pdf)
Revisors beretning (pdf)