Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

10.7 IUA Sør-Rogaland

Årsberetning 2019

Innledning

Forurensningslovens § 47 pålegger kommunene å ha beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som ikke dekkes av privat beredskap. Alle kommuner må delta i interkommunalt samarbeid om beredskap mot akutt forurensning (forurensningsforskriften § 18A-7). Norge er delt inn i 32 regioner.

Kommunenes myndighet etter § 47 i forurensningsloven er delegert til de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning (IUA). IUA Sør-Rogaland omfatter 18 kommuner. Samarbeidet skal sette deltakerkommunene i stand til å møte kravene til kommunal beredskap mot akutt forurensning og gi den mest kostnadseffektive beredskapen.

IUA Sør-Rogalands øverste styringsorgan er årsmøtet hvor en representant fra hver deltakerkommune møter. Årsmøtet beslutter budsjett og planer for kommende periode, og behandler beredskapsstyrets årsrapport, årsregnskap og revisors beretning.

Beredskapsstyret ivaretar oppgaver for årsmøtet gjennom driftsåret sammen med vertsbrannvesen og vertskommune. Årsmøtet velger leder og nestleder for beredskapsstyret, styret konstituerer seg selv ut over dette. Styret skal ha representanter fra Rogaland brann og redning IKS (RBR), Sandnes Havn, Stavangerregionen havn, Eigersund kommune, samt en fra de sørligste kommunene og en fra de nordligste kommunene.

Stavanger kommune fungerer som vertskommune for IUA og RBR er vertsbrannvesen, og ivaretar den daglige driften og fungerer som sekretariat for årsmøtet og beredskapsstyret.

IUA Sør-Rogaland har en ansatt i 80 % stilling (ansatt i og lønnes via RBR). IUA disponerer andre mannskaper fra medlemskommunene ved innsatser og i forbindelse med kurs og opplæring (instruktører). Det har ikke vært registrert skader, ulykker eller andre uønskede hendelser i tilknytning til IUA sin aktivitet i 2019.

Oppgaver som ivaretas av vertskommune, vertsbrannvesen og beredskapsstyret:

 • Utarbeide forslag til årsrapport, budsjett og føre regnskap
 • Utarbeide og følge opp øvelses- og opplæringsplaner
 • Rapportere fra utførte øvelser og kurs/opplæring
 • Planlegge og iverksette utstyrsanskaffelser
 • Revidere miljørisikoanalyse
 • Revidere beredskapsplan
 • Holde oversikt over deltagerkommunenes kompetanse og utstyrsnivå
 • Utøve operativ innsats der kommuneberedskapen ikke strekker til

Beredskapsstyret

Sammensetning i 2019:

IUA RolleNavnRepresentant fraPå valg
LederNils-Erik HaagenrudRogaland brann og redning IKS 
NestlederStåle FjellbergRogaland brann og redning IKS 
MedlemSvein Oskar WigestrandEigersund kommune 
MedlemKristian NomedalBjerkreim kommune / Sørfylket2020
MedlemJan LelandStrand kommune / Ryfylket2020
MedlemOdd Bjørn BekkeheienStavangerregionen havnedrift AS 
MedlemThor ThingbøSandnes Havn KF 
Tabell 10.15
Last ned tabelldata (Excel)

Aktivitet

Beredskapsstyret har hatt 2 møter i løpet av 2019. Mona Svela deltok som sekretær på den første møtet. Stian Lerseth ble ansatt som IUA-rådgiver (80 %) 1. mai 2019 og deltok som sekretær i desember-møtet.

Beredskapsstyret har bl.a. diskutert og behandlet:

 • Utarbeidelse av årsrapport
 • Øvelses- og opplæringsplan 2019-2020
 • Forberedelser til årsmøte
 • IUA-personell i kommunene
 • Øvelsesutvalgets funksjon

Aktiviteter 2019

Hendelser med akutt forurensning

Det er registrert 45 hendelser knyttet til akutt forurensning i IUA Sør-Rogaland sine deltakerkommuner i 2019. Alle hendelsene er håndtert lokalt. Informasjonen om disse er hentet fra BRIS og Vision (110-sentralen sitt system).

DatoKommuneHva
1/2/2019SandnesStoråna – oppdaget ved Åsedalen. Ved fremkomst, kan ikke lokalisere noe utslipp.
1/8/2019StavangerGravd over rør til tank som ligger over bakken. Lekker olje eller parafin mener innringer, ukjent hva tanken inneholder konkret. Også ukjent mtp mengde. Brannvesen ikke involvert i hendelsen, videreformidlet melding til Kystverket og de følger opp saken videre.
1/16/2019SandnesContainer som inneholder 2 dunker med saltsyre lekker ca 10-20 liter. Etter nærmere undersøkelse viser det seg at det er snakk om ca 100 liter.
1/22/2019GjesdalUtslipp av illeluktende og ukjent stoff
1/24/2019StavangerOlje i veibanen
1/26/2019StavangerCoop OBS bygg melder om mindre diesel søl - ingen ressurser involvert
1/29/2019SolaBensinlekkasje ca 20 liter
2/25/2019StavangerDiesel/ oljesøl ut på fjorden.
3/9/2019StavangerOljesøl 200l diesel - Dusavik
3/14/2019StavangerNorsea melder om oljeutslipp. Viser seg å være fartøy til kai
3/14/2019SolaLekkasje av tynner innvendig – rom på ca 5x5 m.
3/27/2019StavangerMye olje i sjøen, mistenker at olje kommer fra båt som har sunket tidligere. Har også hatt hendelser i 2018 på samme lokalitet.
4/8/2019BjerkreimDiesel lekkasje fra lastebil
4/16/2019SolaOljefilm i strandsnesvågen
4/18/2019SandnesBåtbrann Dalsvågen
4/29/2019SandnesOljelekkasje fra gravemaskin
4/29/2019Stavanger1000 l fat med hydraulikkolje veltet, utslipp av ca 400 liter
5/2/2019SandnesUtslipp fra 7 maskiner ca 200 liter pr maskin- 1400 liter.
5/6/2019StavangerUtslipp av ca 50m2 gjødsel.
5/6/2019SandnesUtslipp av ca 700 liter saltsyreløsning
5/10/2019SandnesHydrolikk lekkasje fra lastebil ca50liter
5/29/2019SandnesUtslipp av ca 20 liter parafin fra Circle K sitt anlegg
6/10/2019StrandDiesel lekkasje i sjø
6/11/2019StavangerOlje/ diesels søl på sjø ca 1 km lang stripe
6/21/2019Diesellekkasje
6/24/2019StavangerMulig forurensing av diesel på sjø
6/25/2019EigersundLekkasje av hydraulikkolje, både på land og i sjøen.
6/30/2019StavangerObservert et stort oljeflak på sjøen
7/3/2019SokndalDiesellekkasje i bekk
7/28/2019Oljesøl – små mengder
8/28/2019RennesøySjekk av forlist fartøy ved Vågholmen, Veste Åmøy.
9/10/2019-Melding om oljesøl ved Havnesil
9/13/2019StavangerLensing skøyte - Steinsøy
9/16/2019StavangerLensing skøyte - Steinsøy
9/17/2019StrandDieselsøl i sundet mellom fastlandet og holmen.
9/17/2019SolaLukt fra kanalen, pga noe utslipp av ukjent stoff. Mistenker asfaltarbeid
10/16/2019KleppUtslipp av butylacetater (UN:1123) ca 100 liter
10/16/2019SandnesMelding om oljesøl - Uskakalven
10/17/2019StavangerBåt i nød ved Tømmerodden, lenset og berget båten
10/20/2019StavangerUtslipp av hydraulikkolje fra MS Bergensfjord
11/2/2019HjelmelandUtslipp av fiskeolje – ca900liter
11/23/2019SolaOljeutslipp ved utløpet av foruskanalen
11/26/2019RennesøyMelding om oljesøl ved Brimse/Talgje
12/16/2019SolaUtslipp av salpetersyre (2031)
12/25/2019Diesellekkasje i Håelva
Last ned tabelldata (Excel)

Grunnkurs

Mai 2019 ble det holdt grunnkurs i akutt forurensning for kommunens mannskap. Totalt var det 16 deltakere fra kommunene og rogaland brann og redning. Kurset gikk over to dager. Dag en gjennomgikk kursdeltakerne blant annet ansvar og roller, teori, HMS, utstyr, samband og håndtering av hendelser med akutt forurensning. Dag to var det praktisk øving i bruk av materialer, kjøring av båt, utlegging av lenser og oppgaver innen strandrensning.

Repetisjonskurs

Det ble i 2018 gjennomført repetisjonsøvelser for kommunenes mannskap i:

 • Gjesdal
 • Rennesøy
 • Bjerkreim
 • Lund
 • Time
 • Randaberg
 • Sandnes
 • Hjelmeland

Totalt deltok 71 mannskap. Deltakerne hadde tidligere gjennomført grunnkurs i håndtering av akutt forurensning. Opplegget startet med en kort repetisjon fra grunnkurset og en gjennomgang av beredskapscontaineren. Deretter ble det gjennomført en praktisk strandrenseøvelse med spesielt fokus på HMS og ren/skitten sone. Teiglederne fikk også øvet seg i sin rolle.

Teiglederkurs

Det ble arrangert teiglederkurs i oktober på Mosterøy i samarbeid med Norges Brannskole. Kurset hadde 11 deltakere fra IUA Sør-Rogaland og 4 deltakere fra IUA Vest-Agder. Målet med kurset er å kvalifisere deltakerne til å kunne fylle rollen som teigleder ved innsats mot akutt forurensning. Kurset omhandler bl.a. organisering og ledelse av personell, utlegg av lenser og strandrensning.

Strandrensekoordinator kurs

IUA Sør-Rogaland sendte en av brigadesjefene fra RBR på strandrensekoordinatorkurs ved Norges Brannskole i 2018. Målet med kurset er å bidra til en god og effektiv strandrensekoordinator i innsatser mot akutt forurensning. Kurset har fokus på utarbeidelse av tiltakskort, bruk av kartløsninger, miljøutfordringer, planlegging, metoder, logistikk og avfallshåndtering.

Kurs i ledelse av aksjoner

IUA-rådgiver deltok på dette kurset. Kurset er rettet mot personell som har eller er tiltenkt en rolle i aksjonsledelsens stab ved aksjoner mot akutt forurensning. Kurset er også egnet for personell som er tiltenkt oppgaver som skadestedsledere for å gjøre disse kjent med aksjonsledelsens oppgaver og funksjoner. Kurset brukte ELS-stabsmetodikk og digitale verktøy tilhørende Kystverket.

Interkommunal lederøvelse (IKLØ)

Hvert 3. år kommer Kystverket for å teste og øve IUA-stab i håndtering av en større hendelse. Høsten 2019 gjennomgikk IUA Sør-Rogaland en 2 dagers øvelse. IKLØ skal vise om den kommunale og interkommunale beredskapen og samarbeidet med Kystverket fungerer etter forutsetningen i den interkommunale beredskapsplanen. Øvelsen tar sikte på å trene og motivere ledelsesapparatet i interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA). Kystverket var svært fornøyd med ELS-staben til IUA Sør-Rogaland, og mener staben er godt rustet til å håndtere en eventuell hendelse.

Vektaren

RBR sin brannbåt, Vektaren, og det maritime mannskapet utgjør en viktig ressurs for IUA Sør-Rogaland. De har ansvar for koordinering og vedlikehold av mye av IUA sitt beredskapsutstyr. Mannskapene på Vektaren gjennomfører flere øvelser, treninger og befaringer knyttet til IUA-utstyr gjennom året. I tillegg trente alle kasernerte mannskap i RBR på kjøring av arbeidsbåter og utlegg av lenser sammen med mannskapet på Vektaren i fellesferien.

I følge Vektarens egen logg har båten hatt 16 oppdrag knyttet til IUA, dette inkluderer IUA-øvelse/-kurs eller at mannskapene selv har øvd på å bruke IUA-utstyret om bord.

Utfordringer og muligheter

IUA Sør-Rogaland har mye gammelt utstyr og/eller utstyr som er beregnet på større aksjoner enn det som er forventet at IUA skal kunne håndtere. For eksempel begynner flere av arbeids-båtene å bli gamle. Den oransje mob-båten som ligger i Risavika ble grunnet manglende pålitelighet solgt i desember. Den gule arbeids-båten som ligger på Jorenholmen begynner også å «trekke på årene».

Kjemikaliekontaineren på liten krokløftbil som står på Stangeland er utdatert, og kjemikaliehenger som står på Eigersund er ødelagt. Det er en pågående prosess med å erstatte disse med innkjøp av en ny CBRN-flak.

Videre har IUA Sør-Rogaland 3 store Foxtail oljeopptakere som er beregnet på større (statlige) aksjoner. For øyeblikket er det bare en av disse tre som virker.

Det er en gylden mulighet i 2020 å selge (evt. skrape) de tre Foxtail oljeopptakerne, og kjøpe en mindre bensindrevet som er mer egnet for kommunale og interkommunale aksjoner. Samt selge den gule «Barracuda» arbeidsbåten, sette den røde «rørbåten» på henger og bruke investeringsmidler i å anskaffe en ny arbeidsbåt lik en av de tre tilhørende IUA Indre-Oslofjord. Disse tiltakene vil spare både plass og forenkle vedlikehold.

Årsregnskap og noter

Brutto driftsresultat for 2019 er positivt, på 928 173 kr. Driftsinntektene var 3 491 230 kr og driftsutgiftene var 2 563 057 kr.

Regnskapet føres av Stavanger kommune og blir revidert av Rogaland Revisjon IKS.

Beredskapsstyret foreslår at overskuddet fra 2019 (årsresultat på 1 216 629 kr) settes av til fri egenkapital (fond) for å kunne dekke uforutsette utgifter ved aksjoner og til investeringer i nytt utstyr. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendige investeringer for å slippe å be deltakerkommunene om mer penger til slike prosjekter. Beredskapsstyret må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede foretatte investeringer.

Beredskapsstyret mener at resultatregnskapet og balansen gir et riktig bilde av IUA Sør-Rogalands drift og finansielle stilling, og at det dermed er grunnlag for fortsatt drift. IUA Sør-Rogaland har positiv egenkapital per 31.12.2019. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets avslutning som har betydning for vurderingen av det interkommunale samarbeidet.

Beredskapsstyret godkjente årsrapporten i møte 18. februar 2020.

Vedlegg:
Årsoppgjør med noter (pdf)
Revisors beretning (pdf)