Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

11.1 Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og er viktige i kommunenes dialog med brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunen, og brukernes tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av tjenestetilbudet. 

Undersøkelsene tilpasses virksomhetsområdet, men tema som servicenivå, informasjon, brukermedvirkning og helhetlig vurdering av tjenesten er gjennomgående for en stor del av undersøkelsene. Undersøkelsene følges opp i den enkelte virksomhet i ettertid og forbedringstiltak blir utarbeidet. 

Følgende brukerundersøkelser og spørreundersøkelser er gjennomført i 2019, i henhold til handlings- og økonomiplan 2019 -2022: 

Gjennomførte undersøkelser    
Oppvekst og utdanning Helse og velferd Bymiljø og utbygging Andre 
Skole 3, 6 og 9. trinn (foresatte) Stavanger legevakt VA-tjenester  
Skole 7. og 10. trinn (elever) Praksisplasser for funksjonshemmede   
Barnehage (foresatte) Korttidsopphold sykehjem   
SFO 2. trinn (foresatte) Flyktningseksjonen   
Ungdomsundersøkelsen    
Ikke gjennomførte undersøkelser    
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud Bofellesskap UH (beboer)  Politisk sekretariat 
Tabell 11.1 Brukerundersøkelser
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.1 Gjennomførte undersøkelser  

Skole 3.,6. og 9. trinn (foreldre) 

Foreldreundersøkelsen er en frivillig undersøkelse som årlig gjennomføres blant foresatte med barn på 3., 6. og 9. trinn i Stavanger. Høsten 2019 svarte 3900 foreldre på undersøkelsen som tilsvarte en svarprosent på 69. Resultatene viser at foreldre opplever at elevene trives på skolen, har støttende lærere og at dialogen mellom skole og hjem er god. Resultatene fra foreldreundersøkelsen publiseres på Stavanger kommunes hjemmesider. Resultatene inngår også i Kvalitets- og utviklingsmeldingen som årlig legges fram til behandling i kommunestyret. 

Skole 7. og 10. trinn (elever) 

Elevundersøkelsen er en årlig, nasjonal undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene analyseres grundig på skole- og kommunenivå, og er en viktig del av Stavanger kommunes system for kvalitetsvurdering og skoleutvikling. På kommunenivå er resultatene relativt stabile fra år til år. De viser at elevene trives, opplever mestring og har gode relasjoner til lærere og medelever. Elevene på 10. trinn er generelt noe mindre tilfredse enn elevene på 7. trinn, for eksempel når det gjelder motivasjon og elevmedvirkning. Resultater fra undersøkelsen legges fram for kommunestyret i den årlige Kvalitets- og utviklingsmeldingen. Utdanningsdirektoratet publiserer resultater fra undersøkelsen på kommune- og skolenivå i Skoleporten. 

Barnehage  foreldreundersøkelsen 

Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført i perioden 1. november til 20. desember 2019. Stavanger kommune benytter Utdanningsdirektoratets landsdekkende undersøkelse. Invitasjon til å delta i undersøkelsen ble sendt ut til over 7.000 foreldre med en svarprosent på 73,6. Stavangerbarnehagene har stabilt gode resultater som er godt over målkravet på alle ni hovedområder i undersøkelsen. Barnets trivsel er det området hvor foreldre er mest fornøyd (4,7 av 5 poeng). Generell tilfredshet med tilbudet scorer 4,5 av 5 poeng. 

SFO 2. trinn 

SFO-tilbudet ble gjennomført i februar/mars 2019, hovedsakelig blant foreldre på 2. trinn. Svarprosenten var 76. Foreldrenes tilbakemelding var generelt at barna trives på SFO, og at samarbeid med personalet er godt, mens om lag 10 prosent av foreldrene ønsket et mer variert aktivitetstilbud. Resultatene fra SFO-undersøkelsen ble publisert på Stavanger kommunes hjemmesider. 

Ungdomsundersøkelsen 

Ungdomsundersøkelsen ble gjennomført i mars 2019. Resultatene fra undersøkelsen ble offentliggjort i mai på Stavanger kino, og ble deretter publisert på internett. 

Funnene viste at de fleste ungdommene har det veldig bra og er fornøyde med livet sitt. Ni av ti 

trives på skolen og har minst én fortrolig venn. De aller fleste har et godt og tillitsfullt forhold til 

foreldrene sine. Bare et lite mindretall blir plaget eller mobbet av andre ungdommer. De aller fleste 

har tro på fremtiden og har planer om å ta høyere utdanning. 

Stavanger legevakt 

Legevakten hadde frem til oktober 2019 en automat for live-måling av kundetilfredshet. Denne avtalen ble avsluttet på grunn av en nedgang i antall respondenter og for å undersøke andre alternativer for å måle kundetilfredshet og i større grad avdekke potensielle forbedringsområder hos legevakten.  

Praksisplasser for funksjonshemmede 

I januar/februar 2019 ble det for første gang gjennomført en brukerundersøkelse blant deltakere i tilbudet praksisplasser for funksjonshemmede (PFF-ordningen). Det ble gjennomført 32 dybdeintervjuer (både telefonintervjuer og besøksintervjuer) som dannet grunnlag for funnene. Sentrale temaområder var generell trivsel på jobb, arbeidshverdagen og arbeidsoppgaver, informasjonsflyt og kommunikasjon, samt hjelp, støtte og samarbeid. Resultatene ble lagt frem for kommunalstyret for levekår i juni 2019 sak 53/19. 

Korttidsopphold sykehjem rehabilitering 

Undersøkelsen er en forløpsundersøkelse blant brukere som har hatt korttids- eller rehabiliteringsopphold i sykehjem, og som reiser direkte hjem etter oppholdet. Undersøkelsen kartlegger tilfredsheten med tjenestetilbudet og overgangen mellom sykehjem og eget hjem. Undersøkelsen ble sendt ut i uke 49 i 2019, og purring ble sendt i uke 1 2020 

Undersøkelse ble sendt ut i uke 49 2019, purring sendt uke 1 2020.  På grunn av at svarperioden strekker seg gjennom hele januar er det planlagt å avslutte datainnhenting i uke 7 2020. 

Flyktningseksjonen – introduksjonsprogrammet 

Undersøkelsen ble gjennomført på Johannes læringssenter i desember 2019. Målgruppen for undersøkelsen var deltakere som har deltatt på introduksjonsprogrammet for flyktninger i mer enn ett år.  

Deltakerne er i hovedsak tilfreds med Introduksjonsprogrammet. 82 prosent oppgir at de er helt enig eller litt enig i påstanden «Alt i alt, er jeg fornøyd med å delta i introduksjonsprogrammet». Resultatene blant yngre deltakere og de som går på grunnskole er bedre sammenlignet med henholdsvis eldre deltakere og de som går på norskopplæring. Dette henger til en viss grad sammen med at det i utvalget er en overvekt av yngre deltakere som går grunnskole, mens det er en overvekt av eldre deltakere på norskopplæringen. Resultatene legges frem for utvalg for helse og velferd i mars 2020. 

Vann og avløpstjenester 

Brukerundersøkelse for vann og avløp ble gjennomført i november 2019. Det ble utarbeidet en felles undersøkelse i samarbeid med andre kommuner, KS og Norsk Vann. Utvalget besto av 500 personer som representerte alle bydeler i Stavanger, og kartla blant annet abonnenters tilfredshet med hensyn til vannkvalitet og serviceResultatene viste at abonnentenes helhetsvurdering av vann- og avløpstjenestene var 5,2 på en skala fra 1 til 6 (hvor 6 er best). Brukerundersøkelsen ble lagt frem for utvalg for miljø og utbygging i desember 2019 sak 16/19. 

11.1.2 Ikke gjennomførte undersøkelser 

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 

Brukerundersøkelsen til Ressurssenter for styrket barnehagetilbud gjennomføres i alle kommunale og private barnehager som mottar tjenester fra ressurssenteret etter Barnehageloven § 19a «Behov for spesialpedagogisk hjelp» eller § 19g «Behov for tilrettelegging». Undersøkelsen skal kartlegge i hvilken grad barnehageansatte (virksomhetsleder) i barnehager som mottar hjelp er tilfreds med tjenestene. Ny tid for gjennomføring av undersøkelsen er 2021. 

Bofelleskap utviklingshemmede (beboer) 

Stavanger kommune har gjennomført flere pårørendeundersøkelser knyttet til bofelleskapene for mennesker med utviklingshemning, men ikke blant beboerne. Gjennomføringsmetoden for en beboerundersøkelse vil være annerledes enn for en pårørendeundersøkelse. Det vil være aktuelt å se på tilsvarende undersøkelser i andre kommuner samt anbefalinger fra KS. Undersøkelsen er utsatt til 2020. 

Boligkontoret 

Boligkontoret ble opprettet i 2016 og har ansvar for behandling av søknader og tildeling av ordinære kommunale utleieboliger og omsorgsboliger. Boligkontoret er sentralt i kommunens boligsosiale arbeid. Brukerundersøkelsen vil være ny i Stavanger kommune. Undersøkelsen er utsatt til 2020. 

Politisk sekretariat 

Formålet med brukerundersøkelsen er å kartlegge tilfredsheten til brukere med politiske verv, eksempelvis med hensyn til servicenivå og tilrettelegging. Overgang til ny kommune, valg av nye folkevalgte og utvidelse av ansvarsområdene for spesielt kommunedelsutvalgene har medført endringer for politisk sekretariat. På grunn av disse endringene er denne undersøkelsen utsatt til 3. tertial 2020.