Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

13.2 Noter

Note nr. 1 Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter

Brukerbetalinger (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Foreldrebetaling barnehager 122 259 121 913
Foreldrebetaling skolefritidsordning 110 128 110 524
Egenbetaling institusjoner 193 289 191 399
Annet 39 908 39 016
Sum totalt 465 584 462 852
   
Andre salgs- og leieinntekter (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Kommunale avgifter 492 339 446 119
Leieinntekter 43 250 48 691
Annet 145 601 148 618
Sum totalt 681 190 643 428
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 2 Lønnutgifter

Lønnsutgifter drift (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Lønnsutgifter  
Fastlønn 4 014 891 3 815 929
Lønn til vikarer 250 248 237 551
Lønn til ekstrahjelp 209 954 209 412
Lønn vedlikehold 4 478 4 778
Overtidslønn 48 084 47 940
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 180 377 172 335
Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen 136 335 134 616
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bil som er oppl.pliktige m.v 35 112 35 305
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 4 879 479 4 657 866
Sosiale utgifter  
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 1 251 731 1 193 497
Sum 6 131 210 5 851 363
   
Lønnsutgifter investering (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Lønnsutgifter  
Fastlønn 23 199 22 845
Lønn til ekstrahjelp 245 531
Overtidslønn 855 1 131
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 112 116
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bil som er oppl.pliktige m.v 9 26
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 24 420 24 649
Sosiale utgifter  
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 5 990 5 816
Sum 30 410 30 465
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 3 Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet

Mottatte avdrag på utlån (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Mottatte avdrag fra Lyse AS 43 676 43 676
Mottatte avdrag formidlingslån 143 489 157 580
Mottatte avdrag på konsern lån 9 568 9 645
Andre mottatte avdrag på utlån 20 340 31 453
Sum 217 073 242 354
   
Statlige overføringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Overføringer fra staten 12 735 6 550
Tilskudd fra Husbanken0 243 173
STUI overføringer0 2 985
Sum 12 735 252 708
   
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Kjøp av driftsmidler 59 619 30 915
Kjøp av transportmidler 4 961 1 994
Vedlikehold byggetjenester nybygg 635 392 791 228
Materialer til vedlikehold og nybygg 39 568 32 596
Konsulenttjenester eksterne 54 100 87 645
Konsulenttjenester interne 61 842 56 732
Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg 8 131 9 137
Andre kjøp av varer og tjenester 19 252 108 094
Sum 882 865 1 118 341
   
Salg av driftsmidler (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Salg av driftsmidler 197 119
Salg av bygninger 0 2 500
Salg tomter/arealer 5 267 9 234
Sum 5 464 11 854
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 4 Årsverk

Årsverk Regnskap 2019Regnskap 2018
Antall årsverk 8 085 7 827
Antall ansatte 9 855 9 778
Antall kvinner 7 792 7 783
Antall menn 2 063 1 995
Antall kvinner i høyere stillinger 813 799
Antall menn i høyere stillinger 398 395
Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% lønn teller fra 2016 med som 1 årsverk.  
   
Fordeling heltid/deltid Regnskap 2019Regnskap 2018
Antall ansatte i deltidsstillinger 3 817 3 765
Antall kvinner i deltidsstillinger 3 136 3 100
Antall menn i deltidsstillinger 681 665
Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100% stilling.  
Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% dekningsgrad teller fra 2016 ikke som deltid.   
   
Lønn, godtgjørelse og pensjon (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018
Kommunedirektør  2 112
Ordfører  1 626
I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune  
   
Revisjonshonorarer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon 5 342 3 510
Honorar for rådgivning 1 221 450
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 760 748
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 5 Pensjon

Stavanger kommune har tariffestede kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. Pensjonsordningene er ytelsesbaserte og leveres av Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere, og Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) for sykepleiere og øvrige yrkesgrupper.

Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon. Pensjonene fra KLP/SPK samordnes med utbetalingene fra folketrygden i de tilfeller regelverket krever det. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært selvassurandør for deler av AFP-ordningen.

Domkirken sykehjem ble overtatt av Stavanger kommune fra 1. oktober 2019. Fra samme dato ble ansatte ved sykehjemmet overført til Stavanger kommunes pensjonsavtale. Dette innebærer at premiefond, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler som Domkirken sykehjem hadde opparbeidet fram til 1. oktober 2019 inngår i Stavanger kommunes tall per 31. desember 2019. Domkirken sykehjems pensjonsordning ble fram til 1. oktober 2019 ført etter veileder fra Norsk regnskapsstiftelser (NRS). Ved regnskapsføring etter NRS opparbeides det ikke premieavvik, og det er følgelig ikke overført premieavvik fra Domkirken sykehjem til Stavanger kommune som følge av overtakelsen.

Forskjellen mellom betalt netto pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad er premieavviket. Årets positive premieavvik reduserer pensjonskostnaden og balanseføres. Premieavviket opparbeidet i årene 2002-2010 amortiseres over 15 år, premieavvik i årene 2011-2013 amortiseres over 10 år. Premieavvik opparbeidet f.o.m 2014 amortiseres over 7 år.

Akkumulert premieavvik i GKRS 2019 mottatt av SPK viser et lavere akkumulert premieavvik per 1.1.2019 enn saldo i kommunens balanseregnskap. Dette er korrigert i 2019 slik at bokført akkumulert premieavvik SPK per 31.12.2019 stemmer overens med akkumulert premieavvik i GKRS 2019 fra SPK.

Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd i KLP) benyttes i sin helhet til reduksjon av premieinnbetalinger i det enkelte år. Saldo premiefond i KLP var per 31.12.2018 kr 71,6 mill. I 2019 er det inntektsført bruk av premiefond med kr 72,4 mill., Premiefond fra Domkirken sykehjem, kr 4,8 mill. er overført Stavanger kommune ved overføring av ansatte 1.10.2019.

Kommunen tar inn estimerte brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen. Det foretas ny beregning av de pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Forskjellen mellom avlagte tall for pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik. Estimatavviket for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser balanseføres i sin helhet.

Pensjonskostnad (beløp i 1.000 kr)KLP SPKSum 31.12.19Sum 31.12.18
Årets pensjonspremie inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning) 605 294 118 744 724 037 649 502
Netto pensjonskostnader inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning) -445 551 -107 601 -553 152 -538 873
= Årets premieavvik 159 742 11 143 170 886 110 629
     
AKKUMULERT PREMIEAVVIK    
Akkumulert 01.01. (ekskl. arbeidsgiveravgift) 386 778 -13 293 373 485 327 408
Korreksjon akkumulert premieavvik 01.01.0 585 585 0
+/- Resultatført 1/7, 1/10 og 1/15 av tidligere års premieavvik (eksl. arbeidsgiveravgift) -79 692 2 047 -77 645 -64 552
+/- Premieavvik for året (ekskl. arbeidsgiveravgift) 159 742 11 143 170 886 110 629
Arbeidsgiveravgift av premieavvik 31.12. 65 823 68 65 891 52 661
     
Akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift 31.12. 532 651 551 533 202 426 146
     
Premieavvik og amortisering inkl. arbeidsgiveravgift, virkning på driftsresultat (minus gir resultatreduksjon, pluss gir resultatøkning)    
I % av driftsinntekter 91 338 15 718 107 056 52 574
   99.8 %50.8 %
     
PENSJONSMIDLER (ekskl. arbeidsgiveravgift)    
Regnskap per 31.12. 8 260 265 1 329 606 9 589 870 8 960 397
Herav estimatavvik 2019 -286 549 51 857 -234 692 16 718
     
PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift)    
Regnskap per 31.12. 9 314 001 1 705 577 11 019 578 10 356 908
Herav estimatavvik 2019 41 966 -79 385 -37 419 -268 590
Virkning av tariffendring IB 2019, inkl i estimatavvik0000
NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift) 1 053 736 375 971 1 429 708 1 396 511
     
Økonomiske forutsetninger 2019:KLPSPK  
Forventet avkastning KLP/SPK4,504,00  
Diskonteringsrente (risikofri rente)4,004,00  
Forventet lønnsvekst 2,972,97  
Forventet G-reg./pensjonsreg. 2,972,97  
Pensjonsregulering2,20   
Forholdstallet fra KMD1,001,00  
DødelighetstabellK2013FTK2013  
Uføretariff/UføretabellKLP-uføretariffK2063 (200 %)  
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 6 Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Drift

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon med kr 1 265 108′. Det vil si alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med, føres her.

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Kommunalt tilskudd private barnehager 478 707 452 477
Tilskudd private alders- og sykehjem 385 397 384 873
Kjøp fra staten 63 796 57 345
Kjøp fra fylkeskommuner 1 367 2 461
Kjøp fra kommuner 71 242 69 732
Kjøp fra kommunale foretak (KF) 350 498 339 629
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS) 263 938 246 215
Tilskudd til privatpraktiserende (leger, fysioterapeuter) 101 917 97 449
Overf. til andre 386 177 360 471
Totalt 2 103 039 2 010 652
Last ned tabelldata (Excel)

Overføringer

Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner.

Overføringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2019Regnskap 2018
Overføring til staten 89 877
Overføring til fylkeskommuner 22 30
Overføring til kommuner 1 723 591
Tap på krav 2 507 2 695
Overføring til kommunale foretak (KF) 81 586 70 582
Overføring til interkommunale selskap (IKS) 70 476 65 617
Økonomisk sosialhjelp 193 819 194 786
MVA knyttet til kompensasjonsordningen 195 766 196 306
Andre overføringer 359 883 343 511
Totalt 905 871 874 995
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger konserthus IKS har pr 31.12.19 en langsiktig gjeld til KLP og Kommualbanken på kr 535 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg til å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd.

Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.19 en langsiktig gjeld til Kommunalbanken på kr 306 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 53,65 %.

Multihallen og Storhallen IKS har pr 31.12.19 en langsiktig gjeld til Kommunalbanken på kr 91 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til en eierbrøk som er 53,65 %.

Note nr. 7 Anleggsmidler

Anleggsmiddelgruppe Avskrivn.planEiendeler
Gruppe 00 årKunst, tomtegrunn
   
Gruppe 15 årEDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
   
Gruppe 210 årAnleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, brannbiler, transportmidler og lignende.
   
Gruppe 320 årParkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg,
  pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 440 årBoliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende
   
Gruppe 550 årForretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og
  andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.
Last ned tabelldata (Excel)
Beløp i 1.000 kr Gruppe 0Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4Gruppe 5
Bokført verdi 01.01.  2 232 427 72 614 610 003 327 474 8 180 243 2 806 442
Tilgang i regnskapsåret  20 766 30 352 131 816 45 862 640 485 -14 487
Avgang i regnskapsåret    -152 00 
Delsalg i året  -26 248    0 
Avskrivninger i regnskapsåret 0 -30 246 -80 780 -18 911 -276 821 -62 444
Nedskrivninger   -44 283 -88 -2 828 -4 -26 481 -31 949
Korr. negativ komponent    1 017 528 6 939 341
        
Bokført verdi 31.12  2 182 662 72 632 659 076 354 949 8 524 365 2 697 903
  1)2)2)1)1)1)
Hovedoversikt balanse:       
1) Faste eiendommer og anlegg   13 759 879     
2) Utstyr, maskiner og transportmidler   731 708     
        
Sum ordinære avskrivinger    469 202     
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 8 Finansinntekter og utgifter

Renteinntekter og utbytte (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Renter bankinnskudd 50 483 35 869
Renter finansforvaltning 18 706 16 258
Forsinkelsesrenter 1 639 1 067
Renter rentebytteavtaler0 24 624
Utbytte Lyse Energi AS 240 218 218 380
Utbytte andre 1) 4 758 5 713
Andre renteinntekter 2) 95 415 88 053
Sum 411 218 389 963
   
Renteutgifter og låneomkostninger (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Renter innlån 175 014 141 415
Renter rentebytteavtaler 45 992 82 431
Andre rente- og finansutgifter 2 759 1 403
Sum 223 765 225 250
   
Gevinst/tap finansielle instrumenter (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Urealisert kurstap0 1 323
Realisert kurstap 33 15 869
Sum 33 17 192
   
Urealisert gevinst 8 269 0
Realisert gevinst 978 7 733
Sum 9 247 7 733
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 9A Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långivere

Gjeldsforpliktelser (beløp i 1.000 kr)   Regnskap 2019Regnskap 2018
Kommunens samlede lånegjeld   8 786 494 8 213 465
     
Fordelt på følgende kreditorer:    
Obligasjonslån    
DNB Markets, flytende rente   600 000 600 000
DNB Markets, fast rente   800 000  
Danske bank, fast rente   600 000 600 000
Sparebank1 SR-Bank, flytende rente   600 000 600 000
Sparebank1 SR-Bank, fast rente   500 000 500 000
Nordea, flytende rente   930 000 930 000
Swedbank, flytende rente   300 000 300 000
Kommunalbank fast rente    1 600 000 1 600 000
Sum   5 930 000 5 130 000
     
Andre lån    
Startlån    
Husbanken startlån, flytende rente   1 833 350 1 768 410
Husbanken startlån, fast rente   172 774 181 202
Investeringslån    
Husbanken investeringslån flytende   0 25
Husbanken investeringslån fast   13 180 15 041
Kommunalbank flytende rente    771 390 1 054 636
Annen langsiktig gjeld   1 800 150
Sum   2 792 494 3 019 465
     
Konsernintern langsiktig gjeld    
Forpliktelse EK foretak (jf note 11)   64 000 64 000
Sum   64 000 64 000
     
Avdrag på gjeld    
Avdrag (beløp i 1. 000 kr)BudsjettRegnskap 2019Regnskap 2018Regnskap 2017
Utgiftsført avdrag 350 896 347 332 335 199 332 368
Beregnet minste lovlige avdrag  211 954 241 038 232 873
Differanse  135 378 94 161 99 495
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune har obligasjonslån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på inntil 30 år på disse lånene. De avsatte avdragene er nedbetalt på langsiktig gjeld.

Kommunen beregner minste tillatte avdrag, jf. Kommuneloven (KL) § 50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinasierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med tilsammen kr 347 332′. Minste lovlige avdrag etter KL § 50 nr. 17 utgjør kr 211 954′, eller kr 250 559′ når vi beregner uten tomter. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2019.

Låneopptak i kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf. vedlagte årsregnskap 2019 for foretakene.

De kommunale foretakenes egenkapital er tidligere styrket med 64 mill. ved en overføring fra kommunens kapitalkonto. Beløpet står som en langsiktig forpliktelse i kommunens balanse og som en langsiktig fordring i foretakenes balanser.

Note nr. 9B Sikringsinstrument

Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Stavanger kommune bruker hovedsakelig fastrentelån, men har også rentebytteavtaler som sikringsinstrumenter. Ved bruk av disse instrumentene oppnår kommunen forutsigbarhet i fremtidige rentekostnader. Rentesensitiviteten i porteføljen rapporteres og kontrolleres med mål om å holdes på et minimum.

Samlet har Stavanger kommune benyttet rentebytteavtaler for kr 2,2 mrd. I tillegg har kommunen kr 3,7 mrd. i ulike fastrentelån, samt flytende for 5,1 mrd. Den gjennomsnittlige løpetiden, durasjonen, for rentebytteavtalene er ca. 3,5 år, og 65 % av bruttogjelden er sikret med fastrente. Dersom rentebanen øker med 1 % vil Stavanger kommunes årlige renteutgifter øke med ca. 12 millioner.

Rentesikringen er forankret i Stavanger kommunes finansreglement kapittel 5, og risikobildet rapporteres månedlig og tertialvis.

Note nr. 10 Avsetninger og bruk av avsetninger

 Alle fond (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Avsetninger til fond 594 379 421 439
Bruk av avsetninger -398 080 -450 290
Til avsetning senere år 00
Netto avsetninger 196 298 -28 852
Disposisjonsfond (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
IB 01.01. 644 294 543 698
Avsetninger driftsregnskapet 289 382 256 840
Bruk av avsetninger driftsregnskapet -133 276 -156 244
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet -96 499 0
Beregnet beholdning pr 31.12. 703 901 644 294
UB 31.12. 703 901 644 294
Differanse0 0
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldo på  disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Av saldo på kr 703 901′, utgjør det generelle disposisjonsfondet 189 788′, mens resterende midler på  kr 514 113′ er merket som fond til diverse formål.  Pensjonsfond kr 263 535′, Digitaliseringsfond kr 98 140′ og Kursreguleringsfond kr 67 469′ er de tre største av disse merkede midlene.

Bundet driftsfond (beløp i kr 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
IB 01.01. 166 895 195 410
Avsetninger driftsregnskapet 81 351 121 139
Bruk av avsetninger driftsregnskapet -124 755 -149 568
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet -44 -86
Beregnet beholdning pr 31.12. 123 447 166 895
UB 31.12. 123 447 166 895
Differanse0 0
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret. Fond er fordelt med fond for overføring av øremerkede midler som utgjør kr 93 735′, og selvkostfond vann, slam og avløp som utgjør kr 29 712′.

Overføringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Overført fra drift- til investeringsregnskap 209 785 167 295
Last ned tabelldata (Excel)

Overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet følger av budsjett og fremkommer i regnskapsskjema 1A. Det kan kun overføres det beløp innenfor budsjettets rammer som er nødvendig for å sikre finansiell dekning i årets investeringsregnskap.

Ubundet investeringsfond (beløp i 1.000kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
IB 01.01. 29 395 80 400
Avsetninger 219 326 29 895
Bruk av avsetninger -30 000 -80 900
Beregnet beholdning pr 31.12 218 721 29 395
UB 31.12. 218 721 29 395
Differanse00
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsmål.

Bundet investeringsfond (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018
IB 01.01. 59 548 109 474
Avsetninger 4 320 13 565
Bruk av avsetninger00
Bruk av bundne investeringsfond -13 507 -63 492
Beregnet beholdning pr 31.12. 50 361 59 547
UB 31.12. 50 361 59 548
Differanse00
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Av saldo per 31.12 utgjør overføring av ubrukte øremerkede midler til investeringsformål kr 4 212′.

Fordeling mellom skjema 1A/1B og 2A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Justert budsjettOpprinnelig budsjett
Avsetninger disposisjonsfond 289 382 238 115 0
Regnskapsskjema 1A 289 382 238 115 0
Regnskapsskjema 1B000
    
Bruk av avsetninger disposisjonsfond -229 775 -202 215 -11 940
Regnskapsskjema 1A -128 276 -100 415 -10 740
Regnskapsskjema 1B -5 000 -5 000 -1 200
Regnskapsskjema 2A -96 499 -96 800 0
    
Overføringer mellom drift og investering 209 785 209 785 190 110
Regnskapsskjema 1A 209 785 209 955 190 110
Regnskapsskjema 1B0 -170 0
    
Avsetninger bundne driftsfond 81 351 15 485 11 295
Regnskapsskjema 1A 3 000 1 870 0
Regnskapsskjema 1B 78 351 13 615 11 295
    
Bruk bundne driftsfond -124 799 -136 021 -64 744
Regnskapsskjema 1A -32 143 -31 508 -29 479
Regnskapsskjema 1B -92 613 -104 513 -35 265
Regnskapsskjema 2A -44 00
    
Avsetninger bundne driftsfond 81 351 15 485 11 295
Regnskapsskjema 1A 3 000 1 870 0
Regnskapsskjema 1B 78 351 13 615 11 295
    
Bruk bundne driftsfond -124 799 -136 021 -64 744
Regnskapsskjema 1A -32 143 -31 508 -29 479
Regnskapsskjema 1B -92 613 -104 513 -35 265
Regnskapsskjema 2A -44 00
    
Avsetning til ubundne investeringsfond 219 326 219 326 0
Regnskapsskjema 2A 219 326 219 326 0
    
Bruk av ubundne investeringsfond -30 000 -30 000 -30 000
Regnskapsskjema 2A -30 000 -30 000 -30 000
    
Avsetning til bundne investeringsfond 4 320 00
Regnskapsskjema 2A 4 320 00
    
Bruk av bundne investeringsfond -13 507 |0
Regnskapsskjema 2A -13 507 00
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 11 Utlån

Utlån (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Startlån 1 896 751 1 734 296
Avsatt til tap på framtidige utlån -25 384 -25 384
Sum utlån startlån 1 871 367 1 708 912
   
Viking Fotball ASA 2 050 2 550
Ansvarlig lånekapital Lyse 829 844 873 520
Rogaland Rideklubb 2 026 2 239
Tou Scene0 100
Varmestuens venner 689 737
Museum Stavanger AS 3 641 4 162
Forus og Gausel Idrettslag 1 326 1 442
Oilers Invest AS 56 265 58 910
Base Property AS00
Vesterlen Krets av NSF0 960
Idrettslaget Skjalg 1 150 1 150
Hagltårnet Næring AS 4 723 1 274
Forus Flerbrukshaller AS 11 933  
Forus Folkehelsesenter AS 3 467  
Sum andre utlån 917 114 947 043
   
Sum utlån 2 788 481 2 655 955
   
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 13 088 12 293
Sølvberget KF 31 018 30 645
Stavanger Boligbygg KF 607 040 683 708
Stavanger Utvikling KF 197 947 153 467
Konserninterne langsiktige fordringer 849 093 880 112
   
Avsatt på bundne investeringsfond -9 807 9 705
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 12 Aksjer og andeler

Aksjer (beløp i 1.000 kr)Aksje-kapitalSK'andel av aksje-kapitalSK'andel aksjerBokført verdiMottatt utbytte
Lyse AS 1 008 983 440 683 43,68 % 440 683 240 218
Rogaland Teater AS 108 28 25,93 % 28  
Universitetsfond Rogaland AS 3 800 1 380 36,32 % 13 800  
ODEON kino Stavanger/Sandnes 1 000 332 33,15 % 5 119 995
Glad Mat AS 108 4 4,08 % 5  
Lysefjorden Utvikling AS 500 48 9,60 % 298  
Stavanger Sentrum AS 250 100 40,00 % 704  
Blue Planet AS 1 950 23 1,17 % 50  
Allservice AS 2 958 1 490 50,38 % 1 490  
Forus Næringspark AS 15 100 7 401 49,01 % 7 400  
Filmkraft Rogaland AS 1 600 560 35,00 % 560  
Museum Stavanger AS 100 47 47,00 % 55  
Ryfast AS*000,00 %0 
Attende AS 1 532 843 55,00 % 785  
Stavanger Forum AS** 23 638 20 175 85,35 % 39 997  
Bysykkelen AS 4 000 1 000 25,00 % 2 000  
Valide invest AS 150 15 9,98 % 1 500  
Hagltårnet Næring AS 50 625 50 625 100,00 % 62 606  
Risavika Bioproduction AS*** 1 020 400 39,22 % 2 000  
Forus Folkehelsesenter AS**** 60 46 77,00 % 15 938  
Forus Bedritsidrettsarena AS**** 30 23 77,00 % 0  
Forus Flerbrukshaller AS**** 53 41 77,00 % 54 861  
Sum 1 117 565 525 264   649 879 241 213
      
Andeler (beløp i 1.000 kr)Totale andelerSK' andelerSK eierandelBokført verdiMottatt utbytte/overf.
Stavangerregionen Havn IKS 080,69 % 0  
IVAR IKS  039,95 % 0  
Rogaland brann og redning IKS 5 000 2 123 42,45 % 2 595  
Rogaland Revisjon IKS 4 000 1 264 31,59 % 1 278  
Renovasjonen IKS 050,00 % 7 997 1 000
Stavanger Konserthus IKS 100 89 89,00 % 89  
Sørmarka flerbrukshall IKS 600 322 53,65 % 384
Multihallen og Storhallen IKS 600 322 53,65 % 374
Opera Rogaland IKS 800 400 50,00 % 400  
Rogaland Kontrollutvalgsekr. IS 600 210 35,00 % 210  
Biblioteksentralen AL 0  1  
Samvirkelaget Flørli Vann og Kloakk SA 0  650  
Egenkapitalinnskudd KLP 0  234 392  
Andeler Dragaberget Barnehage SA 4   20  
Sum 11 700 4 733   248 390 1 000
Sum aksjer og andeler 1 129 265 529 997   898 270 242 213
Last ned tabelldata (Excel)

*Aksjer i Ryfast AS ble solgt til Ferde AS i 2019.

**Kommunestyret vedtok i 25.11.19 i sak 37/19 å konvertere likviditetslån i Stavanger Forum AS til egenkapital, samt gjennomføre en kapitalforhøyelse i form av kontantinnskudd på kr 2,5 mill.

***Det ble kjøpt aksjer for 2 mill. i Risavika Bioproduction AS, vedtatt av bystyret i sak 173/16.

****Kommunestyret vedtok 25.11.19 i sak 51/19 at det kunne inngås aksjekjøpsavtale med Rogaland Bedriftsidrettskrets for overtakelse av 77 % av aksjene i Forus Flerbrukshaller AS, Forus Bedriftsidrettsarena AS og Forus Folkehelsesenter AS. Aksjekjøpet ble gjennomført samtidig med innfrielsen av garantiforpliktelsen til Forus Flerbrukshaller AS – jf. note 19 Garantier.

Note nr. 13 Utestående fordringer

Utestående fordringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant) 3 993 5 056
Sentrale styringsorganer 165 253 97 043
Stavanger Eiendom 8 237 6 978
Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom 35 520 55 158
Oppvekst 28 354 30 238
Levekår 292 302 282 072
Kultur og byutvikling 5 196 8 867
Mva-kompensasjon 70 528 63 806
Syke-svangerskap 38 053 39 305
Kortsiktige fordringer lønn -898 -806
Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer -18 000 -18 000
Sum kortsiktige fordringer* 628 537 569 717
Konserninterne fordringer 294 2 045
Herav:  
Forfalte terminer utlån konserninterne 294 2 045
*  
* Inkludert i sum kortsiktige fordringer inngår kundefordringer til kommunale foretak med kr 56 684, jf. note 16.   
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 14 Finansielle omløpsmidler

Aktiva klasse (beløp i 1.000 kr)Markeds-verdi 2019Bokført verdi 2019 Årets resultatførte verdiendring
Aksjefond 37 711 49 065 -11 354
Grunnfondsbevis 30 852 26 102 4 749
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner 205 847 215 471 -9 624
Industriobligasjoner/sertifikater 177 190 175 994 1 196
Bankobligasjoner og bankinnskudd 96 080 95 780 300
- Herav bankinnskudd -55 788 -55 776 -12
Andre verdipapir 5 5 0
Grønn finansforvaltning 56 415 52 962 3 454
Kursregulering pr 01.01  -19 560 19 560
Urealisert gevinst pr 31.12*  8 269 -8 269
Sum 548 313 548 313 -0
Last ned tabelldata (Excel)

Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til anskaffelseskost pr 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Netto urealisert gevinst på 8,3 mill. er resultatført i 2019. Realisert gevinst på 1 mill. er inntektsført i 2019 og realisert tap på 0,03mill. er utgiftsført i 2019. Kursreguleringsfondet er pr 31.12.19 på 67,5 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet.

Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi..

Bokført verdi 31.12 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12.

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 05.02.2018.

Note nr. 15 Endringer i regnskapsprinsipp

Endring i regnskapsprinsipp (beløp i 1.000kr) Regnskap 2019Regnskap 2018
IB   39 841 39 841
UB  39 841 39 841
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2017 av følgende poster:   
 År  
Utbetalte feriepenger1993 98 967  
Varebeholdning2001 6 472  
Kompensasjon for mva2001 -13 989  
Øvrige endringer periodiseringsprinsipp  33 912  
Tilskudd til ressurskrevende brukere2008 -85 521  
Sum bokført mot konto for prinsippendring   39 841  
Last ned tabelldata (Excel)

Som en følge av endringer i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp.

Note nr. 16 Fordringer og gjeld til kommunale foretak

Fordringer og gjeld til kommunale foretak (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Konsernintern kortsiktig fordring   
Stavanger Parkeringsselskap KF 30 131 289
Sølvberget KF 2 373 4 134
Stavanger Byggdrift KF 482 599
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 514 390
Stavanger Boligbygg KF 16 808 23 652
Stavanger Utvikling KF 6 670 2 467
Sum konserninterne kortsiktige fordringer* 56 979 31 531
Herav kundefordringer 56 684 29 486
Herav kortsiktige fordringer utlån 294 2 045
   
Konsernintern langsiktig fordring   
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 13 088 12 293
Sølvberget KF 31 018 30 645
Stavanger Boligbygg KF 607 040 683 708
Stavanger Utvikling KF 197 947 153 467
Sum konserninterne langsiktige fordringer 849 093 880 112
   
Sum konserinterne fordringer 906 072 911 643
   
Konsernintern kortsiktig gjeld   
Stavanger Parkeringsselskap KF 43 654
Sølvberget KF 3 359 3 529
Stavanger Byggdrift KF 14 624 17 609
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 14 265 10 230
Stavanger Boligbygg KF 2 744 3 296
Stavanger Utvikling KF0 13 122
Sum konsernintern kortsiktig gjeld** 35 036 48 440
Øvrig kortsiktig gjeld 1 701 429 1 635 916
Sum kortsiktig gjeld 1 736 465 1 684 356
   
Konsernintern langsiktig gjeld  
Sølvberget KF 5 000 5 000
Stavanger Byggdrift KF 30 000 30 000
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 29 000 29 000
Sum konsernintern langsiktig gjeld 64 000 64 000
   
Sum konsernintern gjeld 99 036 112 440
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 17 Spesifikasjon over mellomværende mellom kommunene Stavanger, Rennesøy og Finnøy

Åpne poster i Stavanger kommuneTotaltRennesøy kommuneFinnøy kommune
Omløpsmidler 13 086 454 8 091 141 4 995 313
Kortsiktige fordringer - saldo åpne krav000
Kortsiktig gjeld   
Annen kortsiktig gjeld - saldo åpne krav -3 496 311 -2 547 310 -949 001
KG andre kommuner -4 557 -1 686 -2 871
Sum 9 585 586 5 542 145 4 043 441
    
Åpne poster i Rennesøy kommuneTotaltStavanger kommuneFinnøy kommune
Omløpsmidler   
Kortsiktige fordringer - spesifikasjon pr reskontro 2 591 641 2 547 310 44 331
Kortsiktig fordring andre kommuner 1 686 1 686 0
Kortsiktig gjeld   
Annen kortsiktig gjeld - leverandører pr reskontro -8 091 141 -8 091 141 0
Sum -5 497 814 -5 542 145 44 331
    
Åpne poster i Finnøy kommuneTotaltStavanger kommuneRennesøy kommune
Omløpsmidler   
Kortsiktige fordringer - spesifikasjon pr reskontro 949 001 949 001 0
Kortsiktig fordring andre kommuner 2 871 2 871 0
Kortsiktig gjeld   
Annen kortsiktig gjeld - leverandører pr reskontro -5 039 644 -4 995 313 -44 331
Sum -4 087 772 -4 043 441 -44 331
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 18 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift

Regnskapsmessig mindreforbruk (beløp i 1.000 kr)Budsjett 2019Regnskap 2019Regnskap 2018
Tidligere opparbeidet mindreforbruk0 200 013 178 148
Årets disponering av mindreforbruk 200 000 -200 013 -178 148
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret0 148 877 200 013
Totalt mindreforbruk til disponering 200 000 148 877 200 013
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 19 Garantier gitt av kommunen

Garanti gitt til (beløp i 1.000 kr)GarantibeløpGarantien utløper:
IVAR IKS 39,95% * 1 622 455 2022,26,29,30,31, 32,33, 34,35,36,37,39,40,41,45,46,48,49
Stavanger Konserthus IKS 476 556 2034-2046
Rogaland brann og redning IKS 1 470 2025
Stavangerregionen havn IKS 133 651 2021-2040
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland 29 811 2038
Stiftelsen Øyane sykehjem 00
Borettslaget Gauselparken 16 966 2033
Borettslaget Krosshaug I 8 228 2035
Borettslaget Ramsvik 8 012 2033
Borettslaget Ramsvik 8 235 2033
Forus Utvikling AS 44 000 2031
Private barnehager/andelsbarnehager 13 705 2020 / 2030
Ferde AS 1 950 000 2039 og 2042
Vikinghallen AS 71 252 2039
Stiftelsen Stavanger ishall 49 200 2040
Forus Flerbrukshaller AS00
Renovasjonen IKS 32 756 løpende
Multihallen og Storhallen IKS 49 035 løpende
Sørmarka Flerbrukshall IKS 164 128 løpende
Museum Stavanger AS 37 353 2032
Med hjemmel i sosiallovgivningen 9 985 2019 og utover
   
Sum garantier 4 726 799  
Last ned tabelldata (Excel)

Garantiforpliktelser totalt har økt med 2 mrd fra 2016 til 2019.  Dette skyldes i hovedsak garanti til Ferde AS og IVAR IKS som er økt med hhv. 1,4 mrd og 0,5 mrd. Garantiforpliktelser som er inkludert i 2019, som ikke var med i 2016, er Renovasjonen IKS, Multihallen og Storhallen IKS, Sørmarka flerbrukshall IKS og Museum Stavanger AS. Totalt garantibeløp utgjør 45 % av kommunens brutto driftsinntekter for 2019.

Stavanger kommune innfridde sin garantiforpliktelse på 85,2 mill. overfor Forus Flerbrukshaller AS i 2019, jf. vedtak i kommunestyret 25.11.19, sak 51/19. Samtidig ble det ervervet aksjer i Forus Flerbrukshaller AS, Forus Folkehelsesenter AS og Forus Bedriftsidrettsarena AS, jf. note 12 Aksjer og andeler.

Note nr. 20 Interkomunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Ryfylke Friluftsråd (§27-samarbeid)  
Overf.fra Stavanger kommune 1 898 1 835
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 724 1 667
Sum andre inntekter 9 757 10 224
Sum inntekter 13 378 13 726
Benyttet til dekning av utgifter -14 274 -15 668
Netto resultat -896 -1 942
Netto avsetning (bruk) 874 3 765
Resultat -21 1 823
   
IUA (§27-samarbeid)  
Overf.fra Stavanger kommune 816 796
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 448 1 385
Sum andre inntekter 1 227 1 060
Sum inntekter 3 491 3 242
Benyttet til dekning av utgifter 2 318 2 238
Netto resultat 1 173 1 004
Netto avsetning 1 173 1 004
Resultat00
*IUA har hovedkontor i Sandnes, men inngår i Stavanger kommunes årsregnskap.  
   
Jæren friluftsråd (§ 27-samarbeid)  
Overføring fra Stavanger kommune 1 898 1 835
   
Rogaland kontrollutvalgssekretariat (§27-samarbeid)  
Overføring fra Stavanger kommune 787 760
   
Krisesenteret (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner -3 642 3 883
Andre ref./inntekter -1 084 960
Sum inntekter -4 726 4 843
Benyttet til dekning av utgifter 4 726 -4 895
Netto resultat -0 -52
Netto bruk 0 -52
Resultat00
   
Ungdom og fritid K-46 (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 577 593
Overf.fra Rogaland Fylkeskommune00
Andre ref./inntekter 1 384 1 099
Sum inntekter 1 961 1 691
Benyttet til dekning av utgifter 1 964 1 995
Netto resultat -3 -303
Netto bruk -3 -303
Resultat00
   
Legevakten (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 17 045 13 862
Sum inntekter 17 045 13 862
Benyttet til dekning av utgifter 17 045 13 629
Netto driftresultat 0 232
Netto avsetning0 232
Resultat 0 0
   
Sør- og midt Rogaland arbeidsgiverkontroll (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 747 2 747
Andre ref./inntekter 00
Sum inntekter 2 747 2 747
Benyttet til dekning av utgifter 2 747 3 270
Netto driftresultat 0 -523
Bruk av fond0 -523
Avsatt til fond00
Resultat00
   
Skatteoppkreverfunksjonen (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 3 160 3 171
Benyttet til dekning av utgifter 3 160 3 171
Resultat -0 -0
   
Nye Stavanger (vertskommunesamarbeid)  
Andre statlige overføringer0 100
Andre inntekter 3 537 1 354
Sum inntekter 3 537 1 454
Benyttet til dekning av utgifter 24 659 18 750
Netto driftsresultat -21 122 -17 295
Bruk av fond 31 508 48 804
Avsatt til fond 10 386 31 508
Resultat -0 -0
   
Barnevernsvakten (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 336 2 071
Andre ref./inntekter 37 84
Sum inntekter 2 373 2 155
Benyttet til dekning av utgifter 2 373 2 155
Netto resultat 0 0
Netto bruk 00
Resultat00
   
Landsbrukskontoret (vertskommunesamarbeid)  
Overføring fra Stavanger kommune 959 928
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 21 Selvkostområde

Selvkost (beløp i 1.000 kr)Resultat 2019 2019 Mer(+)/mindreforbruk (-)2019 Årets deknings-grad i % *
 InntekterKostnader  
Vann 127 013 132 166 5 153 96,10 %
Avløp 230 544 231 587 1 043 99,55 %
Slam 1 990 1 089 -901 182,71 %
Renovasjon 165 195 179 445 14 251 92,06 %
Byggesak 23 665 22 530 -1 135 105,04 %
Feiing 8 942 8 354 -588 107,04 %
*    
*Årets dekningsgrad før eventuell avsetning til/bruk av selvkostfond    
Last ned tabelldata (Excel)
 Balansen 2019   Fremførbart underskudd   
 Selvkostfond
per 1.1.
Avsetn/ bruk
av selvkostfond
Renter Pr. 31.12 **Akk. sum per 1.1Forskuttert
av bykassen 2019
Overført til
bykassen 2019***
Akk. Sum
per 31.12
Vann 17 869 -5 153 351 13 067 0000
Avløp 16 413 -1 043 365 15 734 0000
Slam 0 901 10 911 0000
Renovasjon 9 339 -9 389 51 -0 0 4 861 0 4 861
Byggesak 0000 4 410 0 1 047 3 363
Feiing 0000 2 886 0 516 2 370
*        
** Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av fremtidige driftsutgifter på selvkostområdet.         
*** I sum overført til bykassen er mindreforbruk 2019 fratrukket renter av framførbart underskudd.         
Last ned tabelldata (Excel)

I henhold til retningslinjer for beregning av selvkost i kommunale betalingstjenester skal slam defineres som eget selvkostområde. Fram til og med 2018 har dette området inngått i selvkostområdet avløp. Fra og med 2019 er dette definert som eget selvkostområde i de tre kommunene som nå er slått sammen fra 1.1.2020.

I sak 73/19 Økonomiske tilpasninger av selvkostområdene før kommunesammenslåingen behandlet av Stavanger bystyre 17.06.2019 ble det fattet følgende vedtak:

  1. Stavanger kommune styrer sine respektive selvkostregnskap mot kr 0 i 2019. Eventuelle positive selvkostfond videreføres inn i nye Stavanger.
  2. Eventuelle akkumulerte fremførbare underskudd på selvkosttjenestene gjøres opp ved årsoppgjøret 2019 og videreføres ikke inn i nye Stavanger. Dette gjelder imidlertid ikke renovasjon og slam.
  3. Rådmannen legger fram en egen sak som viser hvilke tiltak som er satt i verk for å få driftsunderskuddene i «Byggesak» og «Feiing» snudd til balanse i kommende budsjetter.

Ved regnskapsavslutning per 31.12.2019 viser regnskapet et fremførbart underskudd på kr 4,9 mill. på renovasjon, kr 3,4 mill. på byggesak og kr 2,4 mill. på feiing. I tråd med ovennevnte vedtak punkt 2 videreføres kun fremførbart underskudd på renovasjon. De andre nulles ut ved overgang til ny kommune. Dette får ikke resultateffekt i 2019, da disse merforbrukene allerede er dekket inn ved tidligere regnskapsavslutninger.

Inkludert i fremførbart underskudd på renovasjon i Stavanger inngår et fremførbart underskudd på kr 0,67 mill. som gjelder Finnøy kommune. Som en del av kommunesammenslåingen har Stavanger kommune fra 1.1.2019 overtatt ansvaret for renovasjonen i Finnøy kommune. Alle inntekter og utgifter tilhørende Finnøy inngår som følge av dette i Stavanger kommunes regnskap for 2019. Ryfylke Miljøverk (RYMI) har tidligere hatt ansvaret for renovasjonen i Finnøy kommune. Finnøy har derfor ikke opparbeidet eget selvkostfond. Avklaring om det eventuelt er tilgodehavende fondsmidler som følge av avvikling av RYMI er ikke klar ved regnskapsavleggelse for Stavanger og Finnøy kommuner.

Note nr. 22 Avgiftssituasjonen

Kompensasjon av merverdiavgift på sosiale boliger

Boligmassen gjennomgås løpende og klassifiseres i ulike tjenestegrupper. Det er krevd kompensasjon for merverdiavgift tilknyttet boliger som har en konkret tilrettelegging, og som i tillegg blir bebodd av personer som har behov og krav på denne tilretteleggingen, jf. forskrift til kompensasjonsloven § 7. Stavanger kommune har ført kompensasjon for rus- og psykiatriboliger som er særskilt tilrettelagt på lik linje med øvrige tilrettelagte boliger.

Skatteetaten har en pågående kontroll av kompensasjon tilknyttet sosiale boliger. Kontrollen har fokus på formelle krav til dokumentasjon av kompensasjonsretten, og hvorvidt boligene er tilrettelagt som helse- og sosialbolig og i tillegg bebos av personer som har behov for denne tilretteleggingen.

Justeringsavtaler

Stavanger kommune inngår justeringsavtaler med private utbyggere for å få refusjon av merverdiavgift tilknyttet utbygging av kommunal infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Utbygger og Stavanger kommune inngår frivillig avtale med bakgrunn i vedtak fattet 28.11.2013 av formannskapet i Stavanger kommune. Justeringsperioden for inngåtte justeringsavtaler er 10 år. Kommunen bærer risikoen for en rettmessig/rettidig rapportering av det årlige merverdiavgiftskravet og/eller søknad om merverdiavgiftskompensasjon. Endret bruk eller salg kan medføre endret plikt eller rett til justering.

Én ny justeringsavtale er inngått i 2019. Denne inneholder justeringsrett. Stavanger kommune følger GKRS sin anbefaling om regnskapsmessig behandling av justeringsavtaler. I tråd med denne anbefalingen er justeringsrett som følge av avtalene ført i investeringsregnskapet. Det samme er tilbakeføringen av justeringsinntekt til utbyggerne da dette har en tett sammenheng med justeringsinntekten. Nettoeffekten av den nye justeringsavtalen utgjør en merinntekt på kr 95 563. Tilsvarende tall for 2018 var kr 800 470. Det årlige justeringsbeløpet var unormalt høyt i 2018 da flere av avtalene i 2018 gjaldt eldre anlegg. For disse avtalene fikk kommunen alle år frem til og med 2018 med som justeringsrett i 2018. Totalt for alle eksisterende avtaler utgjør merinntekten i 2019 kr 1 950 643. Tilsvarende tall for 2018 var kr 2 538 849.

Anleggsbidragsavtaler

Stavanger kommune tilbyr jf. formannskapets vedtak av 26.03.2013 såkalte anleggsbidragsavtaler i overensstemmelse med formannskapets vedtak av 28.11.2013. Ved anleggsbidragsavtaler fører kommunen fortløpende kompensasjon eller fradrag for inngående merverdiavgift på anleggs-kostnadene tilknyttet kommunale infrastrukturtiltak så langt det er rettslig adgang til det. Utbygger betaler bidrag til dekning av øvrige anleggskostnader. Én avtale om anleggsbidrag er inngått i 2019. Til denne er det ikke startet opp arbeid i 2019. Vi har to pågående avtaler om anleggsbidrag som ble inngått i 2018. I tillegg er det inngått en separat avtale om bygging av private infrastrukturtiltak tilknyttet en av anleggsbidragsavtalene. Ved denne avtalen er det ingen avgiftsbehandling. I 2019 er det fradragsført kr 9 301 770 i merverdiavgift på grunnlag av anleggsbidragsavtalene. Tilsvarende tall for 2018 var kr 5 536 804.

Justeringsforpliktelser egne bygg, anlegg og fast eiendom

Stavanger kommune har plikt og rett til å justere merverdiavgift tilknyttet egne bygg, anlegg og fast eiendom, dersom bruken som lå til grunn ved anskaffelsen senere blir endret, jf. forskrift til kompensasjonsloven § 6. Endringene kan være både til gunst og ugunst for kommunen. Justeringsperioden er 10 år, og gjelder investeringer der utgiftene beløpsmessig overstiger kr 500 000 inkludert merverdiavgift.

I 2019 er det justeringsrett tilknyttet to bygg som tidligere helt eller delvis har blitt leid ut til privat barnehage og privat skole. Manglende rett til kompensasjon for merverdiavgift ved disse byggene i utleieperioden gir nå grunnlag for justeringsrett med 10 % årlig i gjenværende del av justeringsperioden. I 2019 er det krevd justeringsrett med kr 557 166 tilknyttet dette.

I 2019 er det justeringsplikt tilknyttet Eiganes skole som delvis blir leid ut til privat skole,ettersom det er mindre enn 10 år siden skolen ble ferdigstilt. Justeringsplikten er beregnet til kr 1 108 878 årlig så lenge justeringsperioden på 10 år løper. For 2019 ble justeringsplikten på 5/12 av dette, kr 464 363, ettersom utleien startet 1. august 2019. Løpende drifts- og investeringsutgifter tilknyttet utleid areal er også avskåret kompensasjonsrett så lenge utleieavtalen løper. Det er også betalt justeringsplikt med kr 1 068 653 tilknyttet bygg som er solgt.

I 2019 er det også tilbakebetalt kompensert merverdiavgift tilknyttet prosjekter som ved ferdigstillelse ikke har blitt benyttet til kompensasjonsberettiget formål. Dette gjelder utbyggingsområdet ved Jåttåvågen og boliger utleid til ikke kompensasjonsberettiget formål.

Note nr. 23 Investeringsprosjekter

ProsjektnrProsjektnavn (beløp i 1.000kr)Kostnadsramme Regnskap 2019Justert budsjett 2019Kostnad tidligere år
3744009Hinna idrettsanlegg Inkl. rekkefølgekrav 41 000 21 209 20 000 14 633
3833002Velferdsteknologi 80 000 5 365 20 000 513
3844003Olav Kyrresgate 19 og Stavanger Svømmehall 275 400 46 663 57 200 229 817
3844007Madlamark skole, nybygg 284 000 4 793 4 000 4 084
3844008Vaulen skole, nybygg og utvidelse 398 000 601 10 000 1 254
3844013Tastaveden skole, rehabilitering 185 000 260 8 000 2 002
3844014Kvernevik skole, rehabilitering 196 000 000
3844016Gautesete skole, rehbilitering, funksjonsendring 172 000 107 125 120 200 51 869
3844021Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming 60 000 2 357 1 000 228
3844025Stavanger Idrettshall , garderober / fasade 40 900 8 536 13 900 23 368
3844035Nylund skole, utbygging 34 000 17 711 14 500 5 092
3844045Schancheholen brannstasjon 143 000 666 2 000 5 543
3844046Lervig brannstasjon 174 000 1 149 2 000 1 287
3844047Hundvåg kirke rehabilitering 25 000 967 8 000 80
3844049Tasta barnehage 42 500 30 882 23 900 10 228
3844050Tastavarden barnehage 42 000 12 870 21 000 1 046
3844051Ytre Tasta barnehage, utvidelse 55 500 20 421 18 000 10 131
3844060Nye Tou, 2. byggetrinn 110 000 20 256 12 000 88 756
3844062Svømmehall varmtvannsbasseng, Madlamark skole 16 000 2 00
3844067Energitiltak - Enøk pakke 3 27 000 2 643 2 000 22 160
3844072Barnehage med 75 plasser (5avd) på Våland 135 000 345 10 000 0
3844073Grovgarderober på 6 barnehager 30 000 11 187 5 000 9 236
3844078Nytt Bofellesskap på Hinna 30 000 7 229 12 000 1 127
3844081Forum Expo, kjøp av andel (1/3) 260 000 -4 0 62 727
3844082Nye Tou 3. byggetrinn (Ferdig 2020) 45 000 5 192 20 000 0
3866001Utskifting av gatelysarmatur som inneholder kvikksølv 40 000 9 325 15 100 35 328
3866040Led-lys utskiftning av gatelysarmatur 40 000 5 190 10 000 0
391366018Sykkelstrategi 50 000 125 20 000 6 002
391366020Gang-og sykkelsti Austre Åmøy 50 000 1 215 1 515 689
391444814Storhaug bydel ny barneskole 358 000 3 946 10 000 648
391444821Domkirken 2025 305 000 23 685 30 000 51 075
Sum  3 744 300 371 911 491 315 638 923
Sum øvrige prosjekter    471 404 570 818  
Sum utgifter i investeringer   843 314 1 062 133  
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 24 Endring i arbeidskapital

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Anskaffelse av midler  
Inntekter driftsdel 10 737 677 10 340 817
Inntekter investeringsdel 251 072 529 293
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 1 563 335 1 228 677
Sum anskaffelse av midler 12 552 084 12 098 787
   
Anvendelse av midler  
Utgifter driftsdel 10 339 196 9 925 623
Utgifter investeringsdel 843 294 1 131 450
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 1 224 432 1 048 700
Sum anvendelse av midler 12 406 922 12 105 773
   
Anskaffelse - anvendelse av midler 145 162 -6 986
   
Endring i ubrukte lånemidler 163 069 11 532
Endring/korrigering arbeidskapital * 342 -742
Endring i arbeidskapital 308 573 3 804
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 25 Kapitalkonto

Kapitalkonto (beløp i 1.000 kr)   
01.01 Balanse (underskudd i kapital) 01.01 Balanse (kapital) 9 337 237
    
Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: 
    
Salg av fast eiendom og anlegg 26 248 Aktivering av fast eiendom og anlegg 692 626
Nedskrivninger fast eiendom 102 717 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 162 168
Nedskrivning maskiner og utstyr 2 916 Annet Korrigering negativ komponent 8 825
Avskriving av fast eiendom og anlegg 358 176   
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 152   
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler 111 026   
    
Nedskrivninger aksjer og andeler0Kjøp av aksjer og andeler 105 800
Avdrag mottatt på formidlings/startlån 143 489 Utlån formidlings/startlån 306 251
Avdrag mottatt på andre utlån 97 235 Andre utlån 96 287
Avskrevet utlån 60 102 Tilbakeførte terminer startlån 337
Bruk av midler fra eksterne lån 900 781 Avdrag på eksterne lån 490 820
    
Pensjonsforpliktelse - netto endring (økn) 33 196 Pensjonsforpliktelse - netto endring (red)0
Salg aksjer 200   
    
31.12 Balanse (Kapital) 31.12. Balanse (undersk i kapital) 
  9 364 113   
Last ned tabelldata (Excel)